Курс цивільного процесу (В.В. Комаров)

Курс цивільного процесу

підручник

В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.

 

У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної системи процесуальних проваджень, стадій та режимів, заснованих на конституційних засадах судочинства, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, які забезпечують доступність правосуддя і гаран­тії права на справедливий судовий розгляд, передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. За науковою і педагогічною традицією у курсі висвітлюються також питання несудових, альтернативних форм захисту цивільних прав, що відповідає науковій парадигмі широкого розуміння цивільного процесу як системи процедур розгляду цивільних справ не лише судами, а й іншими органами цивільної юрис­дикції (третейськими судами, органами нотаріату тощо).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також праців­ників юридичних установ.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Курс цивільного процесу (В,В, Комаров та ін.)
2 Зміст (Курс цивільного процесу (В.В.Комаров))
3 ПЕРЕДМОВА
4 ЧАСТИНА ПЕРША УВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
5 Глава І СФЕРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6 Глава ІІ ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ І ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
7 Глава ІІІ ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
8 Глава ІV ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА
9 Глава V ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРИНЦИПИ І НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
10 Глава VI ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
11 Глава VII ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
12 ЧАСТИНА ДРУГА ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
13 Розділ 1 СУД ТА ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
14 Глава VIII СКЛАД СУДУ, АПАРАТ СУДУ. ВІДВОДИ
15 Глава IX ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
16 Глава X ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
17 Розділ 2 УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
18 Глава ХІ СТОРОНИ
19 Глава XII ТРЕТІ ОСОБИ
20 Глава XIII ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ
21 Глава ХІV ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
22 Глава ХV ОСОБИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ
23 Розділ 3 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА УМОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
24 Глава XVI ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
25 Глава XVII ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ
26 Глава XVIII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
27 Глава XIX СУДОВІ ВИТРАТИ
28 Глава ХХ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
29 Розділ 4 ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ
30 Глава ХХI ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
31 Глава ХXII СУДОВІ ДОКАЗИ
32 Розділ 5 ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
33 Глава ХХІII ПОЗОВ
34 Глава ХХІV ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
35 Глава ХХV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
36 Глава ХХVІ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
37 Глава ХХVII РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
38 Розділ 6 СПРОЩЕНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ПРОЦЕДУРИ) ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
39 Глава ХХVIII НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
40 Глава ХХIX ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
41 Розділ 7 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
42 Глава ХХХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ
43 Глава ХХХI СПРАВИ ПРО ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ,ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
44 Глава ХХХII СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НЕОСПОРЮВАНИХ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ
45 Глава ХХХІІІ СПРАВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
46 ЧАСТИНА ТРЕТЯ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
47 Глава ХХХІV МОДЕЛІ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
48 Глава ХХХV АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
49 Глава ХХХVІ КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
50 Глава ХХХVII ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ