Курс цивільного процесу (В.В. Комаров)

Курс цивільного процесу

підручник

В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.

 

У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної системи процесуальних проваджень, стадій та режимів, заснованих на конституційних засадах судочинства, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, які забезпечують доступність правосуддя і гаран­тії права на справедливий судовий розгляд, передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. За науковою і педагогічною традицією у курсі висвітлюються також питання несудових, альтернативних форм захисту цивільних прав, що відповідає науковій парадигмі широкого розуміння цивільного процесу як системи процедур розгляду цивільних справ не лише судами, а й іншими органами цивільної юрис­дикції (третейськими судами, органами нотаріату тощо).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також праців­ників юридичних установ.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
51 Глава ХХХVIII ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
52 ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
53 Глава XXXIX ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
54 Глава XL ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
55 Глава XLI ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ
56 Глава XLII ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
57 Глава XLIII ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
58 ЧАСТИНА П’ЯТА МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ)
59 Глава ХLIV ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
60 Глава XLV ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
61 Глава XLVI ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
62 Глава XLVII ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
63 Глава XLVIII КОНВЕНЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
64 ЧАСТИНА ШОСТА ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ
65 Глава XLIX ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
66 Глава L АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
67 ЧАСТИНА СЬОМА ПОЗАСУДОВІ ЦИВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
68 Розділ 1 НОТАРІАТ І НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
69 Глава LI НОТАРІАТ І СУД
70 Глава LII НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
71 Глава LIII НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ОКРЕМІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ)
72 Глава LIV ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО НОТАРІАТУ
73 Розділ 2 АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ
74 Глава LV ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
75 Глава LVI МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
76 Глава LVII ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ТА МЕДІАЦІЯ
77 Список основної літератури
78 Предметний покажчик