Зміст (Курс цивільного процесу (В.В.Комаров))

Posted in Гражданское процессуальное право - Курс цивільного процесу (В.В. Комаров)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Передмова

 

ЧАСТИНА ПЕРША УВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Глава І СФЕРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Форми захисту цивільних прав, свобод і законних інтересів та судова влада

§ 2. Сутність і природа правосуддя в цивільних справах

§ 3. Система судів цивільної юрисдикції

§ 4. Цивільний процес та правосуддя (цивільне судочинство)

§ 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)

§ 6. Цивільне судочинство та інші форми судочинства

Питання для самоконтролю

 

Глава ІІ ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ І ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

§ 1. Всесвітній рух доступу до правосуддя

§ 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт

§ 3. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та її застосування в цивільному судочинстві

§ 4. Право на справедливий судовий розгляд та його складові

§ 5. Роль Ради Європи в гармонізації цивільного процесуального законодавства та практика його застосування

§ 6. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах

Питання для самоконтролю

 

Глава ІІІ ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

§ 1. Предмет цивільного процесуального права

§ 2. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин

§ 3. Цивільне процесуальне законодавство

§ 4. Судова практика у цивільному судочинстві

§ 5. Наука цивільного процесуального права

Питання для самоконтролю

 

Глава ІV ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА

§ 1. Поняття принципів цивільного судочинства

§ 2. Система та склад принципів цивільного судочинства

§ 3. Правові аксіоми у цивільному судочинстві

Питання для самоконтролю

 

Глава У ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРИНЦИПИ І НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

§ 1. Принцип верховенства прав людини

§ 2. Принцип верховенства права

§ 3. Принцип права на суд

§ 4. Принцип правової визначеності

§ 5. Принцип пропорційності

Питання для самоконтролю

 

Глава VI ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

§ 1. Здійснення правосуддя виключно судами на засадах поваги до честі й гідності, рівності перед законом і судом

§ 2. Незалежність суддів і підкорення їх лише закону

§ 3. Принцип одноособового і колегіального розгляду цивільних справ

§ 4. Принцип державної мови судочинства

§ 5. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами

Питання для самоконтролю

 

Глава VII ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

§ 1. Принцип законності

§ 2. Принцип диспозитивності

§ 3. Принцип змагальності

§ 4. Принцип публічності та судового керівництва

§ 5. Принцип процесуальної рівноправності сторін

§ 6. Принцип трьохінстанційності та забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень

§ 7. Принципи усності та писемності

§ 8. Принцип безпосередності судового розгляду

§ 9. Принцип обов’язковості рішень суду

Питання для самоконтролю

 

ЧАСТИНА ДРУГА ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

 

Розділ 1 СУД ТА ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

 

Глава VIII СКЛАД СУДУ, АПАРАТ СУДУ. ВІДВОДИ

§ 1. Правосуб’єктність органів судової влади

§ 2. Склад суду

§ 3. Помічник судді, консультант суду

§ 4. Секретар судового засідання

§ 5. Судовий розпорядник

§ 6. Відвід судді та працівників апарату судів

Питання для самоконтролю

 

Глава IX ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

§ 1. Поняття цивільної юрисдикції

§ 2. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження

§ 3. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження

§ 4. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження

Питання для самоконтролю

 

Глава X ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

§ 1. Поняття підсудності

§ 2. Правила територіальної підсудності цивільних судів

§ 3. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи з одного суду до іншого

Питання для самоконтролю

 

Розділ 2 УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Глава ХІ СТОРОНИ

§ 1. Поняття сторін у цивільному процесі

§ 2. Процесуальні права та обов’язки сторін

§ 3. Процесуальна співучасть

§ 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів

§ 5. Процесуальне правонаступництво

Питання для самоконтролю

 

Глава XII ТРЕТІ ОСОБИ

§ 1. Поняття про третіх осіб

§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Питання для самоконтролю

 

Глава XIII ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

§ 1. Підстави та форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

§ 2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав, свобод та інтересів інших осіб

§ 3. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування у процесі для подання висновку в справі

Питання для самоконтролю

 

Глава ХІV ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

§ 1. Поняття представництва в суді

§ 2. Види представництва в суді

§ 3. Процесуальне становище та повноваження представника в суді

Питання для самоконтролю

 

Глава ХV ОСОБИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ

§ 1. Свідок

§ 2. Експерт

§ 3. Спеціаліст

§ 4. Перекладач

§ 5. Особа, яка надає правову допомогу

Питання для самоконтролю

 

Розділ 3 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА УМОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Глава XVI ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

§ 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

§ 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин

Питання для самоконтролю

 

Глава XVII ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

§ 1. Зловживання процесуальними правами як правовий феномен

§ 2. Види зловживань процесуальними правами

§ 3. Протидія зловживанню процесуальними правами

Питання для самоконтролю

 

Глава XVIII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

§ 1. Поняття процесуальних строків та їх види

§ 2. Обчислення процесуальних строків

§ 3. Продовження та поновлення процесуальних строків

§ 4. Службові строки

Питання для самоконтролю

 

Глава XIX СУДОВІ ВИТРАТИ

§ 1. Поняття та види судових витрат

§ 2. Судовий збір

§ 3. Витрати, пов’язані з розглядом справи

§ 4. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат між сторонами

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

§ 1. Поняття процесуального примусу

§ 2. Підстави застосування заходів процесуального примусу

§ 3. Види заходів процесуального примусу

§ 4. Відшкодування майнових збитків

Питання для самоконтролю

 

Розділ 4 ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ

 

Глава ХХI ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

§ 1. Поняття судового доказування

§ 2. Поняття судових доказів

§ 3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування

§ 4. Належність доказів і допустимість засобів доказування

§ 5. Стандарт доказування та оцінка доказів судом

§ 6. Забезпечення доказів

Питання для самоконтролю

 

Глава ХXII СУДОВІ ДОКАЗИ

§ 1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

§ 2. Показання свідків

§ 3. Письмові докази

§ 4. Речові докази

§ 5. Висновок експерта

§ 6. Розгляд судом заяв про фальшивість доказів

Питання для самоконтролю

 

Розділ 5 ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Глава ХХІI ПОЗОВ

§ 1. Поняття позову та його елементи. Види позовів

§ 2. Право на пред’явлення позову

§ 3. Захист інтересів відповідача від пред’явленого позову

§ 4. Зміна позову. Відмова від позову і визнання позову.Мирова угода сторін

§ 5. Забезпечення позову

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХІV ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

§ 1. Право на звернення до суду за судовим захистом

§ 2. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення

§ 3. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повернення заяви

§ 4. Підстави відмови у відкритті провадження у справі

§ 5. Правові наслідки відкриття провадження у справі

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

§ 1. Загальна характеристика провадження у справі до судового розгляду

§ 2. Зміст і порядок проведення попереднього судового засідання

§ 3. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і виклики

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХVІ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

§ 1. Поняття та значення судового розгляду

§ 2. Процесуальний порядок судового розгляду

§ 3. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення провадження у справі

§ 4. Закінчення розгляду справи без ухвалення судового рішення

§ 5. Фіксування судового процесу технічними засобами

§ 6. Електронне (віртуальне) судочинство

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХVII РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

§ 1. Поняття і види судових рішень

§ 2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення

§ 3. Зміст судового рішення

§ 4. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

§ 5. Законна сила судового рішення

§ 6. Ухвали суду першої інстанції

Питання для самоконтролю

 

Розділ 6 СПРОЩЕНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ПРОЦЕДУРИ) ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

Глава ХХVIII НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Історичний нарис наказного провадження

§ 2. Природа наказного провадження.

§ 3. Судовий наказ як форма судового рішення

§ 4. Підстави для видачі судового наказу

§ 5. Порядок наказного провадження, скасування та оскарженнясудового наказу

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХIX ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

§ 1. Моделі заочного розгляду справи

§ 2. Умови заочного розгляду справи

§ 3. Порядок заочного розгляду справи

§ 4. Порядок перегляду заочного рішення

§ 5. Оскарження заочного рішення

Питання для самоконтролю

 

Розділ 7 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Глава ХХХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Історичний нарис окремого провадження

§ 2. Природа окремого провадження

§ 3. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХI СПРАВИ ПРО ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ,ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

§ 1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності фізичної особи

§ 2. Розгляд справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

§ 3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

§ 4. Розгляд справ про усиновлення

§ 5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХII СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НЕОСПОРЮВАНИХ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ

§ 1. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

§ 2. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

§ 3. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХІІІ СПРАВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

§ 1. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

§ 2. Розгляд справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

§ 3. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Питання для самоконтролю

 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Глава ХХХІV МОДЕЛІ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

§ 1. Судові помилки, їх причини та класифікація

§ 2. Право на оскарження судових рішень та право на справедливий судовий розгляд

§ 3. Форми перегляду судових рішень

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХV АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал

§ 2. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення

§ 3. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

§ 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції

§ 5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал в суді апеляційної інстанції

Питання для самоконтролю

 

лава ХХХVІ КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Сутність та значення перегляду судових постанов у касаційному порядку

§ 2. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення

§ 3. Підготовка справи до розгляду в суді касаційної інстанції та її розгляд

§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал у суді касаційної інстанції

§ 5. Оскарження ухвал суду першої та апеляційної інстанцій у касаційному порядку

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХVII ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

§ 1. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України

§ 2. Суб’єкти та об’єкти оскарження судових рішень до Верховного Суду України

§ 3. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України

§ 4. Повноваження Верховного Суду України

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХVIII ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

§ 1. Сутність та значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

§ 2. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами

§ 3. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами

Питання для самоконтролю

 

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

Глава XXXIX ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу

§ 2. Учасники виконавчого провадження

§ 3. Роль суду у виконавчому провадженні

Питання для самоконтролю

 

Глава XL ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів.Виконавчі документи

§ 2. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання

§ 3. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження

Питання для самоконтролю

 

Глава XLI ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ

§ 1. Звернення стягнення на майно боржника

§ 2. Звернення стягнення на будинки

§ 3. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходяться в інших осіб або належать боржникові від інших осіб

§ 4. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію та

стипендію боржника

§ 5. Звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи

§ 6. Розподіл стягнутих сум між стягувачами

§ 7. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій

Питання для самоконтролю

 

Глава XLII ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

§ 1. Поворот виконання судових рішень

§ 2. Судовий контроль за виконанням судових рішень

Питання для самоконтролю

 

Глава XLIII ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Поняття втрати судового провадження

§ 2. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового провадження

§ 3. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження

Питання для самоконтролю

 

ЧАСТИНА П’ЯТА МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ)

 

Глава ХLIV ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Поняття міжнародного цивільного процесу

§ 2. Джерела міжнародного цивільного процесу

Питання для самоконтролю

 

Глава XLV ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

§ 1. Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи як учасники міжнародного цивільного процесу

§ 2. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб, їх процесуальна право- та дієздатність

§ 3. Особливості процесуального становища держави, міжнародних організацій та інших суб’єктів (судові імунітети)

Питання для самоконтролю

 

Глава XLVI ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

§ 1. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб

§ 2. Визначення матеріального закону, що підлягає застосуванню

§ 3. Судові доручення

§ 4. Питання легалізації та перекладу документів

Питання для самоконтролю

 

Глава XLVII ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

§ 1. Поняття й умови визнання та виконання рішень іноземних судів

§ 2. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

§ 3. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Питання для самоконтролю

 

Глава XLVIII КОНВЕНЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 1. Статус Європейського суду з прав людини

§ 2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

§ 3. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд

§ 4. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках

Питання для самоконтролю

 

ЧАСТИНА ШОСТА ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ

 

Глава XLIX ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

§ 1. Система господарських судів

§ 2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ

§ 3. Учасники господарського процесу

§ 4. Порушення провадження по справах та їх розгляд господарськими судами

§ 5. Перегляд рішень, ухвал, постанов господарського суду

§ 6. Виконання рішень, ухвал і постанов господарських судів

Питання для самоконтролю

 

Глава L АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

§ 1. Адміністративні суди та їх система

§ 2. Адміністративна юрисдикція. Підсудність справ

§ 3. Учасники адміністративного судочинства

§ 4. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Судові рішення

§ 5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

§ 6. Перегляд рішень адміністративних судів

§ 7. Виконання рішень адміністративних судів

Питання для самоконтролю

 

ЧАСТИНА СЬОМА ПОЗАСУДОВІ ЦИВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Розділ 1 НОТАРІАТ І НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Глава LI НОТАРІАТ І СУД

§ 1. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу

§ 2. Правовий статус нотаріуса

§ 3. Компетенція нотаріальних органів

§ 4. Страхування цивільної відповідальності нотаріуса

§ 5. Контроль за діяльністю нотаріуса

Питання для самоконтролю

 

Глава LII НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

§ 1. Поняття нотаріального процесу

§ 2. Принципи нотаріального процесу

§ 3. Суб’єкти нотаріального процесу

§ 4. Стадії нотаріального процесу

§ 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

Питання для самоконтролю

 

Глава LIII НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ОКРЕМІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ)

§ 1. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірного права

§ 2. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів

§ 3. Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили платіжним зобов’язанням і борговим документам

§ 4. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів

Питання для самоконтролю

 

Глава LIV ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО НОТАРІАТУ

§ 1. Міжнародно-правове співробітництво у нотаріальній сфері

§ 2. Міжнародний обіг нотаріальних актів

§ 3. Міжнародний союз нотаріату

Питання для самоконтролю

 

Розділ 2 АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ

 

Глава LV ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

§ 1. Третейський суд. Значення третейського розгляду спорів

§ 2. Порядок розгляду справ третейським судом

§ 3. Рішення третейського суду

§ 4. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів

§ 5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів

Питання для самоконтролю

 

Глава LVI МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ

§ 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу

§ 2. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу

§ 3. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ

§ 4. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу

§ 5. Арбітражні рішення. Виконання рішень

Питання для самоконтролю

 

Глава LVII ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ТА МЕДІАЦІЯ

§ 1. Сутність медіації (посередництва)

§ 2. Принципи медіаційної процедури

§ 3. Присудова та досудова (зовнішня) медіація

§ 4. Практика застосування медіації

§ 5. Регуляторні аспекти впровадження процедур медіації

Питання для самоконтролю

Список основної літератури

Предметний покажчик