Використана література PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435.

4. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618.

5. Закон України від 07.02.1991 р. № 697 „Про власність"

6. Закон України від 03.07. 1992 р. № 2535 „Про плату за змелю".

7. Закон України від 19.06. 2003 р. № 973 „Про фермерське гос­подарство".

8. Закон України від 10.07.1996 р. № 290 „Про особливості при­ватизації майна в агропромисловому комплексі".

9. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 „Про державне мито".

10. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 15 „Про приватизацію земельних ділянок".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.0993 р. № 284 „Про затвердження порядку відшкодування збитків власни­кам землі та землекористувачам".

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 р. № 449 „Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою".

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 266 „Про затвердження Типового договору про розроблення про­екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1088 „Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру".

15. Указ Президента України від 08.08.1995 р. № 720 „Про поря­док паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям".

16. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки Укра­їни від 15.06.2001 р. № 298 „Про затвердження Розмірів опла­ти земельно-кадастрових робіт та послуг".

17. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 р. № 43 „Про затвердження Інструкції про поря­док складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного ко­ристування земельною ділянкою та договорів оренди землі".

18. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 21.08.2004 р. № 264 „Про затвердження Граничних розмі­рів плати з виконання землевпорядних робіт".

19. Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 27.12.2004 р. № 14-17-2- Т2235/11203.