Порядок звернення до суду PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Увага! У разі незгоди власників землі з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується судом.

Який порядок звернення до суду?

Як вже було зазначено, при порушенні Ваших прав можливе звернення до суду. Але цьому передує ряд умов, серед яких:

1. Не сплив строк позовної давності. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з ви­могою про захист свого порушеного права. Строк позовної дав­ності для звернення до суду за захистом порушеного земельного права становить три роки.

2. Пред'явлення позову. Позов пред'являється шляхом по­дання позовної заяви до суду першої інстанції (районних, рай­онних у містах, міських та міськрайонних судів за місцем про­живання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи) в письмовій формі.

3. Пред'явлення позову за встановленою законом фор­мою. Позовна заява повинна містити:

 

  1. найменування суду, до якого подається заява;
  2. ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається пред­ставником, їх місце проживання або місцезнаходження, пошто­вий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;
  3. зміст позовних вимог;
  4. ціну позову щодо вимог майнового характеру;
  5. виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимо­ги;
  6. зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
  7. перелік документів, що додаються до заяви.

 

Позовна заява підписується позивачем або його представ­ником із зазначенням дати її подання. Якщо позовна заява по­дається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повнова­ження.

4. Сплата державного мита. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду спра­ви.

5. Подання копії позовної заяви та доданих до неї доку­ментів. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кіль­кості відповідачів.

Увага!

Ставки державного мита із позовних заяв та скарг, що по­даються до суду, складають 1 відсоток ціни позову, але не мен­ше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51грн.) і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян (1700 грн.); із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян -0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8,5 грн.).

Які Ви маєте права, як сторона по справі?

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайоми­тися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, бра­ти участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим осо­бам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спе­ціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та пись­мові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засі­дання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати за­пис фіксування судового засідання технічними засобами, роби­ти з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, вста­новленими законом.

Позивач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред'явити зустріч­ний позов. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.