Порядок відшкодування збитків, завданих власнику землі PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Запам'ятайте!

У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійс­ним. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повно­му обсязі органом, який видав акт.

Власникам землі гарантується відшкодування завданих збитків, передбачених законодавством!

 

Власникам землі та землекористувачам відшкодовують­ся збитки, заподіяні внаслідок:

 

  • вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісо­вих земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільсько­господарським і лісогосподарським виробництвом;
  • тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лі­сових земель та чагарників для інших видів використання;
  • встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;
  • погіршення якості ґрунтового покриву та інших корис­них властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників;
  • приведення сільськогосподарських угідь, лісових зе­мель та чагарників у непридатний для використання стан;
  • неодержання доходів за час тимчасового невикористан­ня земельної ділянки.


В якому порядку відшкодовуються збитки власникам землі?

Відшкодування збитків власникам землі здійснюють орга­ни виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, грома­дяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого самовря­дування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обме­жує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними во­дами.

Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними держав­ними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.

До складу комісій включаються представники Київської, Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (голови комісій), власники землі або землекористувачі (оренда­рі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, пред­ставники державних органів земельних ресурсів і фінансових органів, органів у справах містобудування і архітектури та ви­конавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст район­ного значення) рад, на території яких знаходяться земельні ді­лянки.

У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільо­вим призначенням, до складу комісій включаються також пред­ставники санітарно-епідеміологічних і природоохоронних орга­нів.

Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, про­ведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

Збитки відшкодовуються власникам землі підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвер­дження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних діля­нок - після прийняття відповідною радою рішення про вилучен­ня (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

Результати роботи комісій оформляються відповідними ак­тами, що затверджуються органами, які створили ці комісії.

Земельні спори - це різновид конфлікту, що виникає у зв'яз­ку з порушенням прав та законних інтересів власників землі.

Як нами вже було відмічено земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та органами ви­конавчої влади з питань земельних ресурсів. Тепер більш де­тально розглянемо компетенцію кожного з визначених органів.

Судові органи

Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділян­ками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спо­ри у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержан­ня громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Органи виконавчої влади

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирі­шують земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні зе­мель та земельних сервітутів.