Правовий статус земель державної власності PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Дуже важливими і значимими в земельному законодавстві є суспільні відносини між державою та громадянином.

Розглянемо питання права власності держави на землю в Україні.

У державній власності перебувають усі землі України, крім зе­мель комунальної та приватної власності.

Право державної власності на землю набувається і реалізуєть­ся державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севасто­польської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону.

Право державної власності являє собою сукупність право­вих норм, що закріплюють і охороняють належність землі народу України в особі органів державної влади, а також встановлюють порядок та умови придбання державної власності і визначають ви­черпний перелік земель, які не можуть надаватись у приватну або комунальну власність.

Особливістю державної власності на землю є те, що в цьому випадку вона виступає у вигляді виняткової власності народу України (ст.ст. 9,10 Закону України «Про власність»). Це означає, що на землю, яка проголошена винятковою власністю народу, дер­жава має лише компетенцію по управлінню у загальнонародних інтересах. Таким чином, право державної власності характеризує належність землі народу України в цілому.

Увага! Земельним законодавством передбачено землі держав­ної форми власності, що не підлягають передачі у комунальну влас­ність.

 

До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать:

 

 • землі атомної енергетики та космічної системи;
 • землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соці­ально-культурного, виробничого та житлового призначення;
 • землі під об'єктами природно-заповідного фонду та істори-ко-культурними об'єктами, що мають національне та загальнодер­жавне значення;
 • землі під водними об'єктами загальнодержавного значен­ня;
 • земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
 • земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'яз­кового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення вна­слідок Чорнобильської катастрофи.

 

Увага! Земельним законодавством передбачено землі державної форми власності, що не підлягають передачі у приватну власність.

 

До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:

 

 • землі атомної енергетики та космічної системи;
 • землі під державними залізницями, об'єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту;
 • землі оборони;
 • землі під об'єктами природно-заповідного фонду, істори-ко-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;
 • землі лісового фонду, крім деяких випадків;
 • землі водного фонду, крім деяких випадків;
 • земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
 • земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'яз­кового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення вна­слідок Чорнобильської катастрофи.

 

Як і громадяни України, юридичні особи, територіальні гро­мади, так і держава набуває права власності на землю за певних обставин. А саме у разі:

 

 • відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
 • придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
 • прийняття спадщини;
 • передачі у власність держави земельних ділянок комуналь­ної власності територіальними громадами;
 • конфіскації земельної ділянки.

 

Не можна обійти увагою питання права власності на землю іноземних держав.

Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ді­лянки для розміщення будівель і споруд дипломатичних пред­ставництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до міжнародних договорів.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держа­ви, іноземним державам та іноземним юридичним особам здій­снюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верхо­вною Радою України. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іно­земним юридичним особам здійснюється відповідними Радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України.