Розгляд земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

Який порядок розгляду земельних спорів органами місце­вого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого самовряду­вання на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви. В заяві зазначаються підстави виникнення спо­ру, які необхідно розглянути. До заяви можуть бути додані не­обхідні для розгляду спору документи і матеріали: документи на право власності на земельні ресурси, акти, протоколи, розпо­рядження контролюючих органів тощо.

Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сто­рін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце роз­гляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому ви­рішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питан­ня розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

Відсутність однієї із сторін без поважних причин при по­вторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

У рішенні органу місцевого самоврядування або органу ви­конавчої влади з питань земельних ресурсів визначається поря­док його виконання.

Рішення передається сторонам у 5-денний термін з часу його прийняття.

Які права і обов'язки у сторін при розгляді земельних спорів?

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них ви­писки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати до­кументи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спо­ру, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

Виконання рішення органів виконавчої влади з питань зе­мельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів.

Рішення відповідних органів виконавчої влади з питань зе­мельних ресурсів, органів місцевого самоврядування вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється органом, який прийняв це рішення.

Виконання рішення не звільняє порушника від відшкоду­вання збитків або втрат сільськогосподарського та лісогоспо­дарського виробництва внаслідок порушення земельного зако­нодавства.

Виконання рішення щодо земельних спорів може бути при­зупинено або його термін може бути продовжений вищестоя­щим органом або судом.