Зразки документів PDF Печать
Аграрное право - Л.М.Горбунов Право власності на землю

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449

Зразок

Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право власності на земельну ділянку Серія______№______

Державний акт на право власності на земельну ділянку видано (прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземного громадянина, особи без громадянства, уповноваженої особи від співвласників земельної ділянки або назва юридичної особи)

який (яка) проживає (знаходиться)_ (адреса - місце проживання, місцезнаходження) і на підставі рішення органу державної влади або органу місцево­го самоврядування, договору купівлі-продажу_(назва органу, дата і номер рішення)

є власником земельної ділянки площею_у

межах згідно з планом (гектарів або кв. метрів)

(у разі виникнення права спільної власності на земельну ділян­ку до акта додається список її співвласників).

Земельна ділянка розташована_

(адреса - вулиця, населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки

Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких пе­редано власнику земельної ділянки, другий зберігається в_

(назва державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користуван­ня землею, договорів оренди землі за №_

Голова_

(назва місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування)

М. П. _  _

(підпис) (прізвище)

Начальник _

(назва державного органу земельних ресурсів)

(підпис) (прізвище) ___р.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 266

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

№____200_ р.

(місце укладення)

Замовник (уповноважена ним особа)_

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

_____________________________________ , з одного боку, та

найменування юридичної особи)

виконавець __________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування

юридичної особи)

__________________________________________ ,   з другого,

уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконати з дотриманням вимог за­конодавства проектно-вишукувальні роботи (далі - роботи) з роз­роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян­ки (далі - проект), а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у за­вданні на виконання робіт, що є невід'ємною частиною договору (додаток 1).

1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).

1.4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є власністю замовника.

2. Вартість робіт і порядок її обчислення

2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить_

(сума цифрами і словами)

гривень, у тому числі ПДВ_гривень.

(сума цифрами і словами)

Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погод­ження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що склада­ється на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт (додаток 4).

2.2. Замовник у_денний строк починаючи з дня підписання

договору зобов'язується здійснити авансовий платіж виконавцю у розмірі_гривень.

(сума цифрами і словами)

2.3. Замовник протягом_банківських днів з дня отримання ним

проекту та підписання акта приймання-передачі робіт зобов'язу­ється здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з пунктом 2.1 договору.

3. Порядок приймання і передачі робіт

3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).

3.2. Замовник зобов'язаний підписати акт протягом _ бан­ківських днів з дня одержання проекту.

3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає протягом _____ днів з моменту отримання акта і проекту мотивований про­токол розбіжностей.

4. Строк виконання робіт

4.1. Початок робіт -__ 200_ року, їх закінчення -__200_ року.

4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за дого­вором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом вико­нання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт виконавець/замовник сплачує

5.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відпо­відальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

6. Припинення дії договору

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є:_

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішують­ся шляхом переговорів між представниками сторін.

У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

8. Конфіденційність договору

8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання ро­біт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші мате­ріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соці­альної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

9. Строк дії договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сто­рін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укла­даються у письмовій формі та підписуються сторонами або упо­вноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними ча­стинами.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

9.5. Договір складено у_примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10. Додаткові умови (заповнюється у разі необхідності)

Реквізити сторін

Замовник (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область,район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер_(фізичної особи)

Ідентифікаційний код_(юридичної особи)

Виконавець (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область,район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер_(фізичної особи)

Ідентифікаційний код _(юридичної особи)

Підписи сторін

Замовник Виконавець

М. П.

 

 

Додаток 1 до Типового договору

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

(посада)

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

__200_ р.

 

ЗАВДАННЯ на виконання робіт

Виконувана робота ____________________________________

Підставою для виконання роботи є ________________________

(рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування) від__200_ р. №_.

Характеристика об'єкта:

1) місце розташування_

2) форма власності_(державна, комунальна, приватна)

3) цільове призначення_

Вихідні дані:

1) матеріали вибору місця розташування об'єкта;

2) розмір земельної ділянки_гектарів (кв. метрів);

3) викопіювання (фрагмент) з планово-картографічних матеріалів (генеральний план будівництва об'єкта, затверджена містобудівна документація, проект землеустрою тощо), державні будівельні норми, що обґрунтовують розмір земельної ділянки;

4) наявні обмеження;

5) земельні сервітути;

6) умови надання земельної ділянки_(власність, постійне користування,оренда із зазначенням строку)

7) інші матеріали (за наявності).

Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результа­тами виконаних робіт_

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки _(назва об'єкта) виготовляється у трьох примірниках (один - замовнику, другий -органу по земельних ресурсах, третій - Державному фонду доку­ментації із землеустрою).

Виконавець __________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

__200_ р.

 

Додаток 2 до Типового договору

Зразок

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН виконання робіт

Етап

Строки виконання робіт

Вартість робіт, гривень

Підготовчі роботи

 

 

Складення проекту

 

 

Розгляд та затвердження проекту

 

 

Усього

 

 

Виконавець Замовник

(прізвище, ім'я та по батькові (прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи фізичної особи

(найменування юридичної особи) (найменування юридичної особи)

(посада) (посада)

(підпис)    (ініціали та прізвище) (підпис)       (ініціали та прізвище)

М. П. М. П.

__200_ р.__200_ р.

 

Додаток 3 до Типового договору

Зразок

ПРОТОКОЛ погодження договірної ціни на виконання робіт

Виконавець_

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

Замовник_

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

засвідчують, що сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни в сумі_

(цифрами і словами) гривень, у тому числі ПДВ_гривень.

(цифрами і словами)

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між вико­навцем та замовником.

найменування юридичної особи)

найменування юридичної особи)

Виконавець

Замовник

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

найменування юридичної особи)

найменування юридичної особи)

(посада)

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

М. П.

200_ р.

200_ р.

 

Додаток 4 до Типового договору

Зразок

КОШТОРИС №_

на виконання робіт

Найменування робіт _

Виконавець __________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

найменування юридичної особи)

Замовник ___________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

найменування юридичної особи)

№ п/п

Види робіт

Номери частин, глав, таблиць, параграфів і пунктів, вказівок до розділу або глави відповідного збірника цін

Розрахунок вартості робіт

Вартість робіт, гривень

 

 

 

 

 

Усього за кошторисом_гривень

(сума словами)

Виконавець ______ __________       ________________

(посада)              (підпис) (ініціали та прізвище)

Кошторис склав _     _   _

(посада)          (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

__200_ р.

 

До .

(найменування суду)

Позивач______,

(П. І. Б.) "

що проживає за адресою:___.

Відповідач_____,

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:___.

ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення порушень права власності на землю

"_"_200_ р. мені було видано Державний акт

на право власності на земельну ділянку загальною площею _____

____________________ га в населеному пункті ______________району_області.

Власником суміжної земельної ділянки є громадянин _______

(П. І. Б.)

Останній допустив наступні дії, які порушують закріплені у Земельному кодексі України правила добросусідства (ст. ст. 103 та 106) та створюють небезпеку порушення мого права власності на

земельну ділянку:_.

(докладно зазначити про допущені порушення)

Земельний спір між мною та громадянином _______________

_розглядався селищною радою, яка прийняла рішен­ня, що природна межа між нашими земельними ділянками зазнала несуттєвих змін і не порушує мої права власника.

З таким рішенням я погодитись не можу, оскільки __________

Слід зазначити, що ст. 106 Земельного кодексу України прямо встановлює, що власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановлен­ню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 103, 106, п. "б" ч. 3 ст. 152, ст. 158 Земельного кодексу України, ст. ст. 15, 16, 391 Цивільного кодексу України та ст. ст. 24 і 137 Цивільного проце­суального кодексу України,

ПРОШУ:

Усунути порушення мого права власності на земельну ділянку

з боку громадянина __________________ , та зобов'язати його

вчинити для цього такі дії:

Додатки:

1) Копія Державного акта на право власності на земельну ділян­ку з ________________________________________________

2) Копія Рішення селищної ради по земельному спору №_

від "_"_200_ р.

3) Докази, що підтверджують позовні вимоги.

4) Докази сплати державного мита.

5) Копія позовної заяви.

Дата

Підпис

 

До_суду

(найменування суду)

Скаржник:_

(П. І. Б., місце проживання) Суб'єкт оскарження:_

(найменування, місцезнаходження)

СКАРГА НА РІШЕННЯ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ВІДМОВУ В ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ

"_"__р. в порядку, визначеному ст. 118

Земельного кодексу України, я звернувся(-лася) до ___________

(зазначити місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування)

із заявою про передачу із земель державної (комунальної) влас­ності земельної ділянки у власність в межах норм безоплатної приватизації (розміром ________), розташованої ____________

(вказати місцезнаходження земельної ділянки). Метою використання зазначеної земельної ділянки було визна­чено: _______________________________________________

(ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслу­говування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індиві­дуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів)

Рішенням   (розпорядженням)  ___________________  мені

було надано дозвіл на розробку проекту відведення такої земель­ної ділянки, який було розроблено ________________________

та у встановленому порядку погоджено усіма уповноваженими органами, передбаченими чинним законодавством, та подано на розгляд _____________ для прийняття рішення про передачу зе­мельної ділянки у власність.

Рішенням (розпорядженням)_від "_"__р.

мені було відмовлено в передачі земельної ділянки у власність з причини ____________________________________________

Я не погоджуюся з цим рішенням (розпорядженням), оскільки воно не відповідає чинному в Україні земельному законодавству, порушує моє право на одержання земельних ділянок із земель дер­жавної і комунальної власності в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. Так, незаконність і необґрунтова­ність рішення (розпорядження) підтверджуються наступним:____

(вказати, в чому саме вбачається порушення закону і які є докази на підтвердження). Виходячи з положень ч. 11 ст. 118 Земельного кодексу України вважаю за необхідне вирішити ситуацію, що склалася, в судовому порядку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 80, 81, 116, 118, 158 Земельного кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати рішення (розпорядження) _про

відмову в передачі земельної ділянки у власність неправомірним.

2. Зобов'язати ____________________________________

(найменування суб'єкта оскарження)

здійснити в межах покладених на _______________ обов'язків

весь комплекс юридичних дій, спрямованих на передачу земельної

ділянки розміром _____________ , розташованої _____________

__________________ , мені у власність для _________________

(мета використання ділянки)

Додатки:

1. Рішення (розпорядження)_про відмову в пе­редачі земельної ділянки у власність.

2. Докази, якими обґрунтовується скарга.

3._

4._

5. Квитанція про сплату державного мита.

Дата

Підпис