Розділ З Правове регулювання ринку фінансових послуг України - 3.6. Страхова діяльність як вид господарської діяльності. Форми страхування

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 3.6.  Страхова діяльність як вид господарської діяльності. Форми страхування
Страхуванням є вид господарської (фінансової) діяльності, пов'язаної з наданням послуг щодо захисту майнових інтересів фізич­них осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових шпадків), визначених договором страхування або чинним законодав­ством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (стра- сових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
В Україні існує страхування у двох формах:
1)  добровільне страхування — страхування, яке здійснюється на тідставі договору між страхувальником і страховиком, та загальні умов і порядок здійснення якого визначаються правилами страхування, цо встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог чинного законодавства;
2)   обоє 'язкове страхування — страхування, яке здійснюється на тідставі чинного законодавства та являє собою систему прав, обов'язків гарантій, пов'язаних з матеріальним забезпеченням осіб, визнаних за іаконом страхувальниками, при настанні визначених чинним законо- іавством страхових випадків.
Основними нормативно-правовими актами, які встановлюють ви­логи щодо створення та функціонування ринку страхових послуг та регулюють відносини у сфері страхування, є: ГК України та Закону України «Про страхування»[37] від 7 березня 1996 р. (у редакції Закону /країни від 4 жовтня 2001 р.). Основні принципи, засади і механізми функціонування: системи загальнообов'язкового державного пенсійно­го страхування визначають Закони України: «Про загальнообов'язкове іержавне пенсійне страхування»[38] від 9 липня 2003 р.; «Про іагальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»[39] від 2 березня 2000 р.; «Про обов'язкове страхування гивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»[40] від 1 липня 2004 р. тощо.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про страхування» до переліку шдів добровільного страхування віднесено: 1) страхування життя;2) страхування від нещасних випадків; 3) медичне страхування (без- іерервне страхування здоров'я); 4) страхування здоров'я на випадок свороби; 5) страхування залізничного транспорту; 6) страхування на- ІЄМНОГО транспорту (крім залізничного); 7) страхування повітряного транспорту; 8) страхування водного транспорту (морського внутріш­нього та інших видів водного транспорту); 9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 10) страхування від вогневих ризиків та ри­зиків стихійних явищ; 11) страхування майна; 12) страхування цивіль­ної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 13) страхування відповідальності влас­ників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізни­ка); 14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 15) страхування відповідаль­ності перед третіми особами; 16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за нєпогашення кредиту); 17) страхуван­ня інвестицій; 18) страхування фінансових ризиків; 19) страхування судових витрат; 20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; 21) страхування медичних витрат; 22) інші види добровіль­ного страхування.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про страхування» перелік ви­дів обов'язкового страхування утворено такими видами: 1) медичне страхування; 2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків; 3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); 4) страхування спортсменів вищих кате­горій; 5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної меди­цини; 5і) страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 7) авіаційне страху­вання цивільної авіації; 8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням мор­ського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; 9) страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 10) страхування засобів водного транспорту; 11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільсько­господарськими підприємствами всіх форм власності; 12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 13) стра­хування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаці­ях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, у тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади; 14) страхування цивіль­ної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно- епідеміологічного характеру; 15) страхування цивільної відповідаль­ності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою; 16) страхування майнових ризиків за угодою про розпо­діл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції»; 17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи; 18) страхування майнових ризиків при промисловій розроб­ці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»; 19) страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних на­укових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворюван­ня на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфек­ційних хвороб; 20) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскор­донного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів; 21) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України; 22) страхування цивіль­ної відповідальності суб'єктів космічної діяльності; 23) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному про­сторі; 24) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з під­готовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі; 25) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 26) стра­хування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може за­вдати шкоди третім особам, за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України; 27) страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам; 28) страхування цивіль­ної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншо­му законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи викорис­тання цієї зброї; 29) страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України; ЗО) страхування відповідальності суб'єктів турис­тичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну; 31) страхування відповідальності морського судновласни­ка; 32) страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнан­ня передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб; 33) страхування відповідальності виробників (постачаль­ників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам; 34) страхування пред­мета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошко­дження або псування; 35) страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»; 36) страхування майна, переданого у концесію; 37) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів; 38) стра­хування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шко­ду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.
Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів Укра­їни встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.