Розділ З Правове регулювання ринку фінансових послуг України - 3.5.2. Державне регулювання ринку цінних паперів

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 3.5.2.  Державне регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів — це комплекс заходів іаконодавчого, виконавчого та контролюючого характеру щодо впорядкування відносин з приводу розміщення, обігу та обліку цінних паперів, ікі (заходи) здійснюються відповідними державними органами.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з ме­тою:
-     реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу іднних паперів та їх похідних;
-     створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства

-     одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про шови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово- господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними таперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку хінних паперів;
-     забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвес­торів і посередників на ринок цінних паперів;
-    гарантування прав власності на цінні папери;
-    захисту прав учасників фондового ринку;
-     інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;
-    дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;
-    запобігання монополізації та створення умов розвитку добросо­вісної конкуренції на ринку цінних паперів;
-    контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється шляхом:
- прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників рин- су цінних паперів;
- регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків /часників ринку цінних паперів;
- видачі ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку ішних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
-  встановлення заборон та зупинення на певний термін (до одного юку) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутно­сті ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;
- реєстрації випусків (емісій) цінних паперів та інформації про ви­пуск (емісію) цінних паперів;
- створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотри­манням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
- нормативного закріплення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;
встановлення контролю за:
-   дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних па­перів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розмі­щення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;
-    достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, конт­ролюючим органам;
-    системами ціноутворення на ринку цінних паперів;
-    за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;
- проведення інших заходів щодо державного регулювання і конт­ролю за випуском та обігом цінних паперів.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні органи у межах наданих їм повноважень.
Основною формою роботи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комі­сії у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. При Держав­ній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Координа­ційна рада, Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи.
Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фон­дового ринку є:
1)  формування та забезпечення реалізації єдиної державної політи­ки щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх по­хідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних па­перів до міжнародних стандартів;
2)  координація діяльності державних органів з питань функціону­вання в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
3)  здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування;
4)  захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запо­бігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повно­важень;
5)   сприяння розвитку ринку цінних паперів;
6)   узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення про­позицій щодо його вдосконалення.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:
1) встановлює:
-    вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому числі іно­земних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства Укра­їни), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних папе­рів та інформації про випуск цінних паперів;
-    стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в тому чис­лі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на тери­торії України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інфор­мації про випуск цінних паперів;
-    вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обі­гу їх на території України;
-    вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України;
-    порядок та видає ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково- клірингову діяльність з цінними паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери;
-    порядок складання адміністративних даних учасників ринку цін­них паперів відповідно до чинного законодавства України;
-    порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються осо­бами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
-    зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації;
~ порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних па­перів іноземними юридичними особами та підприємствами з інозем­ними інвестиціями;
-    порядок ведення та реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних органі­зацій;
-     порядок ведення та реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здій­снюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних;
2)   видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;
3)  здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітен­тів, що є в обігу на території України;
4)   реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів та їх похідних;
5)   здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах, у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах;
6)   бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;
7) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запо­бігання порушенням законодавства України про цінні папери;
8)  видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвести­ційних фондів та інвестиційних компаній;
9)  виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.