Печать
PDF

Розділ ІІІ Статистичне спостереження

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ ІІІ Статистичне спостереження

 

§ 1. Сутність статистичного спостереження та його організаційні форми

Статистичне спостереження — це специфічний метод і одночасно другий етап статистичного дослідження.

Статистичне спостереження — це науково організований, плано­мірний облік фактів про правові та суспільні явища шляхом реєстрації їх істотних ознак.

У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» дається таке його визначення: «статистичне спостереження — планомірний, науково організований процес збиран­ня даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в еконо­мічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шля­хом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології».

Дані, які ми отримуємо в результаті статистичного спостереження, на наступних етапах статистичного дослідження можуть суттєво впли­нути на правильність та вірогідність його результатів. Тому статистич­не спостереження повинно відповідати таким вимогам, як порівнян­ність окремих явищ між собою та минулими дослідженнями, а також єдина методика їх збирання.

Завданнями статистичного спостереження є досягнення: 1) повно­ти одержаних даних з тим, щоб усі явища і процеси були зареєстрова­ні в повному обсязі; 2) об’єктивності, реальності та вірогідності їх відображення; 3) порівнянності одержаних даних із тими, які були отримані раніш і в інших територіальних одиницях.

Статистичне спостереження складається з окремих елементів: про­ектування, підготовка, проведення спостереження та контроль одер­жаних даних.

Проектування спостереження — це розробка таких дій статистич­ного спостереження, які охоплюють програмно-методологічні та ор­ганізаційні питання його проведення.

Підготовка спостереження полягає у виборі інструментарію спо­стереження (наприклад, друкування бланків, інструктаж кадрів, які будуть проводити спостереження, а також здійснення пробного спо­стереження в разі потреби). Так, перед проведенням перепису насе­лення в країні необхідно провести пробне спостереження з метою перевірки надійності розроблених документів і програми перепису.

Проведення спостереження — безпосередня реєстрація фактів і явищ, що досліджуються.

Контроль одержаних даних полягає в перевірці достовірності, правдивості одержаних даних у результаті проведеного спостере­ження.

Існують дві основні організаційні форми статистичного спосте­реження: звітність і спеціально організоване статистичне спостере­ження.

Звітність — це основна форма статистичного спостереження, яка характеризує систему даних, завдяки яким аналізують результати ро­боти підприємства, установи або організації за звітний період і які періодично подаються у вигляді встановлених законодавством звітних документів (статистичних звітів) статистичним, контролюючим та ви­щим відповідним органам. Іншими словами, це така форма статистич­ного спостереження, при якій кожна установа за єдиними бланками в суворо визначені строки (кожний квартал, півріччя або за рік) надає своєму вищому органу і органу державної статистики документально підтверджені дані.

Звітність можна назвати головною формою статистичного спосте­реження. Поза офіційною кримінально-правовою, цивільно-правовою, адміністративно-правовою статистикою не може бути проведене об­ґрунтоване наукове юридичне дослідження. Форми, строки та види офіційної державної звітності встановлює вищий статистичний орган нашої країни — Державний комітет статистики України.

У випадках, коли мета й завдання статистичного дослідження по­требують показників, що не охоплюються офіційною статистичною звітністю, використовують таку форму, як спеціально-організоване спостереження. Наприклад, при вивченні особи потерпілих від зло­чинів може виникнути потреба в більш глибокому дослідженні та ви­вченні їх інтересів і ціннісних орієнтацій, психофізіологічних особли­востей, рівня правосвідомості і т. п. Ці відомості збираються при спеціальному вивченні кримінальних справ, анкетних опитуваннях і інтерв’юванні громадян, співробітників правоохоронних органів, злочинців і за допомогою інших методів збору інформації, яка не відо­бражається у звітності.

Спеціально організовані спостереження мають велике значення при проведенні статистичних досліджень, тому що інколи можуть бути єдиним джерелом збирання інформації.