Печать
PDF

Розділ ІІІ Статистичне спостереження - § 5. Програма статистичного спостереження

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 5. Програма статистичного спостереження

Для того щоб статистичне спостереження було здійснене найбільш ефективно, завжди складається програма спостереження.

Програма спостереження — це документ, який визначає систему різноманітних заходів шляхом окреслення завдань, цілей, засобів, етапів механізму їх реалізації, а також містить показники очікуваних результатів.

Від якості та ретельності розроблення програми спостереження залежить успіх проведення всього статистичного дослідження, віро­гідність і об’єктивність одержаних даних.

При виконанні програми статистичного спостереження важливо чітко визначитися з одиницею сукупності, яка завжди підпорядкову­ється меті та завданням дослідження.

Бельгійським ученим А. Кетле було сформульовано три правила складання програми спостереження: 1) бажано включати лише ті пи­тання, на які необхідно отримати відповіді для вирішення поставлено­го завдання; 2) не треба включати питання, на які не можна отримати відповіді достатньої якості; 3) не повинні включатися питання, які можуть визвати недовіру обстежуваних суб’єктів відносно мети спо­стереження. Ці правила не втратили актуальності і дотепер.

Також необхідно чітко визначити та дотримуватися вимог, що став­ляться до програми статистичного спостереження, а саме:

1)  програма повинна містити тільки необхідні та істотні питання, і не слід включати до неї зайві питання, які можуть ускладнити одер­жання і розробку даних;

2)  редакція питань має бути чіткою, конкретною та ясною. Розу­міння питань повинно бути однозначним і не викликати двоякого тлумачення. Небажано вносити до програми іншомовні слова;

3)   питання програми слід ставити в логічній послідовності (спо­чатку — загальні питання, а потім — більш конкретні), програма обов’язково складається таким чином, щоб можна було відповідями на одні питання контролювати відповіді на інші питання, інакше кажучи, програма має обов’язково містити контрольні питання;

4)  програма повинна забезпечувати порівнянність даних із попере­днім дослідженням даного об’єкта та з іншими дослідженнями, які були проведені в інших країнах.

Питання програми спостереження розміщуються в статистичних формулярах, їх ще називають бланками. У бланку повинно бути перед­бачено місце для питання та відповіді на нього. Застосовуються два види формулярів: індивідуальний (картковий) та списковий. У першо­му випадку він призначений для запису даних щодо однієї одиниці спостереження, а в другому — щодо декількох.

Як би ретельно не була складена програма статистичного спостере­ження і як би добре не був розроблений формуляр, для забезпечення однаковості їх заповнення та тлумачення питань необхідна інструкція.

Інструкція — це документ, що містить пояснення питань програми з конкретними прикладами та вказівками щодо взаємозв’язку між питаннями. Інструкція друкується на формулярі спостереження, а та­кож може бути окремим документом. Значення інструкції особливо важливо у випадках, коли статистичне спостереження проводиться особами, які не мають спеціальної статистичної освіти (прикладом може бути перепис населення).

Головна мета програми спостереження в кримінально-правовій статистиці — це побудова системи таких показників, які б відобража­ли весь процес боротьби зі злочинністю. У даному випадку програма повинна включати в себе показники, які характеризуватимуть: 1) рі­вень, структуру і динаміку злочинності, причини і умови злочинності, особливості особи злочинців і потерпілих; 2) діяльність усієї системи правоохоронних органів щодо запобігання злочинності. Аналогічно має бути складена програма спостереження в інших галузях правової статистики.