Печать
PDF

Розділ ІІІ Статистичне спостереження - § 8. Помилки спостереження і види контролю даних

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 8. Помилки спостереження і види контролю даних

Як би ретельно не були розроблені план і програма статистичного спостереження, проведений інструктаж виконавців, матеріали спостереження потребують контролю. Це пояснюється масовим характе­ром проведення статистичних робіт та складним їх змістом.

Завжди через ряд як об’єктивних, так і суб’єктивних обставин іс­нують розбіжності між даними, які отримані при проведенні спосте­реження, і дійсними значеннями показників. Такі розбіжності назива­ються помилками спостереження. Розрізняють похибку репрезента­тивності та помилки реєстрації.

Похибка репрезентативності — це розбіжність між даними су­цільного та вибіркового спостереження. Навіть найбільш точне, ретель­не застосування вибіркового методу не може дати такі ж результати, як при суцільному спостереженні. Похибка репрезентативності буде тим меншою, чим у більшому обсязі буде відібрана вибіркова сукупність. Збільшуючи вибірку, дослідник зменшує похибку репрезентативності.

Помилки реєстрації — це такі помилки, які виникають унаслідок неправильного встановлення фактів або їх неправильної реєстрації. Вони бувають випадковими і систематичними.

Випадкові помилки можуть допускати як особи, які відповідають на запитання, так і особи, які заповнюють формуляри, наприклад, помилки при написанні, так звані описки. Як правило, такі помилки при проведен­ні масових досліджень не становлять небезпеки, оскільки вони майже повністю погашаються в сукупності. Величина випадкової помилки може бути оцінена за допомогою відповідних математичних методів.

Систематичні помилки — це відхилення, які виникають у резуль­таті порушення принципів випадкового відбору одиниць сукупності, а також можуть бути обумовлені несправністю вимірювальних при­ладів, не досить чітким формулюванням програми спостереження. У свою чергу такі помилки поділяються на неумисні і умисні.

Неумисні систематичні помилки пов’язані з різними випадковими причинами, звичками людей. Уникнути таких помилок допомагає роз’яснювальна робота та спеціальні інструкції.

Умисні систематичні помилки виникають у результаті свідомого, навмисного викривлення або приховування фактів із метою прикра­шення дійсності. У першу чергу це різні види викривлення даних у статистичних звітах, які зроблені умисно.

Для виявлення та усунення допущених при реєстрації помилок використовують зовнішній, логічний та математичний контроль.

Зовнішній контроль полягає в перевірці бланків, а саме в правиль­ності їх оформлення, повноти записів, наявності відповідей на всі питання програми спостереження та точності їх оформлення.

Логічний контроль допомагає виявити несумісність відповідей на питання. Наприклад, якщо 5-річна дівчинка має вищу освіту, то зрозу­міло, що помилка була допущена при реєстрації віку. Електронно- обчислювальна техніка в управлінні оперативної інформації обласно­го управління внутрішніх справ проводить обов’язково логічний контр­оль усіх документів первинного обліку перед початком їх зведення. Подібним чином цей контроль провадиться і в органах Державної су­дової адміністрації та Міністерства юстиції за допомогою обчислю­вальної техніки.

Сутність математичного контролю полягає в перевірці точності арифметичних підрахунків. За допомогою даного виду контролю здій­снюється виправлення підсумків окремих кількісних показників. У пра­вовій статистиці математичний контроль використовується лише для перевірки звітних даних.

Дані статистичного спостереження обов’язково повинні проходити контроль і при необхідності підлягати виправленню та корекції.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Наведіть визначення та завдання статистичного спостереження.

2. Дайте визначення об’єкта статистичного спостереження та охарактери­зуйте особливості його відображення у правові й статистиці.

3. Що являють собою одиниця спостереження, одиниця сукупності та оди­ниця виміру?

4. Які вимоги пред’являються до програми статистичного спостереження?

5. Охарактеризуйте види та способи статистичного спостереження.

6. Назвіть помилки спостереження та види контролю за ними.

 

Завдання 1. Дайте визначення об’єкта, одиниці спостереження та одиниці сукупності при: а) обліку засуджених; б) перепису населення; в) обліку адміністративних правопорушень.

Завдання 2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) реєстрацію вчинених злочинів; б) реєстрацію цивільних справ, розглянутих судом протягом кварталу: в) облік відвідування студентами лекцій та практичних занять.

Завдання 3. Для вивчення соціально-демографічних та морально-психологічних характеристик потерпілих від шахрайства передбачено проведен­ня спеціального статистичного спостереження. Які питання по­винна містити програма спостереження?