Печать
PDF

Розділ ІІІ Статистичне спостереження - § 4. Одиниці сукупності, спостереження, виміру

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 4. Одиниці сукупності, спостереження, виміру

Об’єкт статистичного спостереження складається з низки елемен­тів або одиниць: одиниці сукупності, одиниці спостереження та оди­ниці виміру.

Одиницею сукупності вважається первинний елемент сукупності, який необхідно дослідити та ознаки якого необхідно зареєструвати в процесі спостереження. У кримінально-правовій статистиці до таких елементів належать: кожний окремий злочин, кожна окрема особа, що вчинила злочин, і т. п.; у цивільно-правовій статистиці — кожна окре­ма цивільна справа, кожний окремий відповідач і позивач; в адміністративно-правовій статистиці — кожне окреме адміністра­тивне правопорушення, кожна особа, яка вчинила адміністративне правопорушення.

Одиницею спостереження виступає певне джерело інформації, інакше кажучи, це первинний заклад або установа, від якої одержують необхідні статистичні дані. У правовій статистиці одиницею спосте­реження є районний суд, відділ внутрішніх справ, прокуратура, управ­ління служби безпеки, господарський суд, виправно-трудова установа, органи РАГС, нотаріату тощо. Одиницею спостереження в адміні­стративно-правовій статистиці можуть бути різні контролюючі і на­глядові заклади, які мають право виявляти адміністративні правопо­рушення і накладати адміністративні стягнення.

Одиниця виміру показує, у яких величинах обліковуються дослі­джувані правовою статистикою соціально-правові явища.

Так, у кримінально-правовій статистиці злочинність вимірюється кількістю зареєстрованих злочинів, кількістю осіб, які їх вчинили і які виявлені в процесі розслідування кримінальних справ, кількістю роз­критих і нерозкритих злочинів, кількістю кримінальних справ, роз­глянутих судовими органами, і т. ін. Одиниці виміру завжди залежать від одиниць сукупності, іноді вони можуть збігатися з ними, але це різні поняття. Одиницями виміру можуть бути тонни, метри, кілогра­ми, роки, кількість осіб, вони обов’язково залежать від явища, що досліджується. Одиниці виміру можуть бути натуральні, трудові та вартісні (грошові). У правовій статистиці використовуються натураль­ні одиниці виміру, які відображають притаманні правовим явищам фізичні або якісні властивості, і грошові, які дають змогу узагальнити і порівняти різноманітні явища.

Важливо правильно провести межу між одиницями виміру. Напри­клад, не можна порівнювати злочинність у кількості злочинів, кримі­нальних справ і осіб, оскільки в конкретній кримінальній справі мож­ливо декілька злочинів, один злочин може бути вчинено групою осіб або одна й та сама особа може вчинити декілька злочинів. Більше того, у процесі досудового слідства виявляється лише частина осіб, що ско­їли зареєстровані злочини. Суб’єкти злочинів на різних стадіях кримі­нального процесу також непорівнянні: не кожний підозрюваний стає обвинуваченим, не кожний обвинувачений може бути підсудним і не кожний підсудний може бути засуджений. Тому головною вимогою статистичного спостереження є порівнянність одиниць виміру.