Печать
PDF

Розділ 9 Імовірнісні (недемонстративні) умовиводи - 9.9. Імовірнісні умовиводи в слідчій і судовій практиці

Posted in Учебные материалы - Логіка ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

9.9. Імовірнісні умовиводи в слідчій і судовій практиці

Які ж ті логічні форми умовиводів, у яких протікає судове дослідження, і який зв’язок між ними в процесі пошуків істини? Насамперед слід зазначити, що дослідження і доведення судді не можуть бути зведені до використання одного якого-небудь виду умовиводів. Як і у всякому пізнанні, тут застосовуються всілякі логічні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, об­меження, різні види умовиводів — аналогія, індукція, дедукція і т. д.

Як уже відзначалося в попередніх розділах, у випадках, коли слідчий при аналізі окремих обставин спирається на загальне знання, процесс висновку протікає у формі дедуктивних умови­водів. Юристи, що аналізували різного роду злочини, поступово дійшли до переконання, що злочини вчиняються, як правило, тими, кому це в тому чи іншому відношенні вигідно. Умовивід «Всі злочини вчиняються тими, кому це вигідно» може бути прикладом індуктивного узагальнення. Якщо ж вивід про одиничний факт ґрунтується на знанні іншої, подібній першій одиничній обста­вині, то висновок набуває форми умовиводу за аналогією.

З індуктивного узагальнення починається логічне оброблен­ня фактичного матеріалу на перших етапах судового досліджен­ня. Для того щоб при провадженні допитів, оглядів, обшуків та інших слідчих дій знайти потрібний фактичний матеріал, що на­далі буде виконувати роль доказів, необхідно виділити і процесуаль­но закріпити серед множинності фактів лише ті, котрі мають загаль­ну для всіх них ознаку — прямо або побічно, очевидно або прихо­вано пов’язану зі злочином. Оскільки найбільш істотним видом об’єктивних зв’язків є причинний зв’язок, то головне завдання слідчого — виявити причинну обумовленість фактів, послі­довність цього зв’язку, знайти нові невідомі факти за відомими ланками причинно пов’язаних обставин.

Індуктивне узагальнення доказів за своєю логічною приро­дою має багато загального з індукцією в інших галузях досліджен­ня. Схожість проявляється в найбільш істотному для індуктив­них умовиводів — у формуванні знання про клас предметів, спи­раючись на знання про окремих представників цього класу, тобто в самій спрямованості логічного переходу — від часткового до загального. Специфіка ж полягає в тому, що при узагальненні доказів йдеться не про встановлення якогось загального прави­ла, якому підпорядковуються однорідні явища — члени певного класу. В судовому дослідженні відновлюється складна подія по окремих його ознаках або навіть по ознаках його ознак. Як такі ознаки виступають окремі фактичні дані — носії слідів злочину.

Індуктивне узагальнення в судовому дослідженні відріз­няється тим, що за його допомогою здобувається знання про гру­пу фактів, з різних сторін злочину, що характеризують подію. Логічна однорідність зазначених фактів, їхня спільність прояв­ляються в тому, що кожний з них якоюсь мірою пов’язаний з досліджуваною подією, а вся група в цілому розглядається як су­купність доказів, що стосуються справи.

Відзначена особливість судового дослідження — відновлен­ня одиничної події за її слідами — впливає на операцію індуктив­ного узагальнення доказів. Оскільки кожна фактична обставина знаходиться в особливому взаємозв’язку з головним фактом, то перш ніж индуктивно узагальнити низку таких фактів на основі загальної їм усім ознаки, необхідно встановити наявність при­чинного зв’язку кожного з цих фактів з подією злочину. Загаль­на ознака в декількох одиничних фактах може бути розкрита лише через з’ясування особливого в кожному з них, що вимагає ретельного і всебічного аналізу кожної фактичної обставини.

Таким чином, індуктивному узагальненню доказів у судово­му дослідженні передує аналітичне дослідження фактичних да­них. Форми умовиводів, у яких протікає аналіз окремих фактич­них обставин, у кожному конкретному випадку можуть бути різними, що залежить від особливостей самих фактів, а також від характеру раніше надбаних знань про подібний рід явищ.

 

Контрольні запитання

1. В чому полягає особливість імовірнісних умо­виводів?

2. Які види імовірнісних умовиводів ви знаєте? Чи можна за допомогою імовірнісних умови­водів отримати достовірне знання?

3. Які умови правомірності імовірнісних умови­водів? Які типові помилки допускаються в недемостративних умовиводах?

4. Що таке індуктивне міркування? Які види індуктивних міркувань ви знаєте?

5. Які індуктивні методи встановлення причин­них зв’язків ви знаєте?

6. Які умови підвищення імовірності виводів при недедуктивних висновках?

7. Що таке міркування за аналогією?

8. Які види міркувань за аналогією ви знаєте?

9. Що таке аналогія права та аналогія закону?

10. Яка роль імовірнісних умовивидів у слідчій і судовій практиці?