Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні - 4.5.3. Пайовий інвестиційний фонд: організаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

4.5.3.  Пайовий інвестиційний фонд: організаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності

 

Пайовий інвестиційний фонд-- це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компа­нії з управління активами та обліковуються останньою окремо від ре­зультатів її господарської діяльності.

Пайовий інвестиційний фонд не може  бути меншим за розмір початкового статутного фонду (капіталу) кор­поративного інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів. Шйовий інвестиційний фонд не є юридич­ною особою. Для його створення компанія з управління активами має розробити та зареєструвати в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором, оціню­вачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їх приватне розміщення.

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 липня 2002 р. № 197 затверджено Положення про реєстрацію регла­менту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного держав­ного реєстру інститутів спільного інвестування ^. Регламент пайового інвестиційного фонду є локальним господарським актом, який визначає особливості діяльності пайовоґо інвестиційного фонду та містить відо­мості про: порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснен­ня діяльності спостережної (наглядової) ради; порядок визначення вар­тості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних серти­фікатів; порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, ЩО можуть бути сплачені компанії з управ­ління активами; порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду; порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвес­торів; напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат цього фонду (фізичні особи не можуть бути учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду).

Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втруча - тися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, перед бачених чинним законодавством.

Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвес­тування якого залучені шляхом приватного розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати спостережну (наглядову) раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, про­веденням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

З числа інвесторів пайового інвестиційного фонду утворюється спостережна (наглядова) рада. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної (наглядової) ради або призначити свого представ­ника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів. Рішення спостережної (наглядо­вої) ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою біль­шістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

До компетенції спостережної (наглядової) ради пайового інвести­ційного фонду належить: обрання голови спостережної (наглядової) ради; затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оці­нювачем майна; затвердження змін до регламенту фонду.

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в уста новленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку в разі:

-   якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестицій­ного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшила­ся більше ніж на ЗО відсотків;

-   якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестицій­ного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшила­ся від його номінальної вартості більше ніж на 20 %;

-      прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвес­тиційного фонду;

-     анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

-     ліквідації компанії з управління активами.

При неможливості заміни компанії з управління активами, а також при спливі терміну, на який був створений закритий пайовий інвести­ційний фонд, пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управ­ління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації па­йового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:

у першу чергу — здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рі­шення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

у другу чергу — вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

у третю чергу — здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвести­ційного фонду, що ліквідується;

у четверту чергу — здійснюються виплати іншим учасникам па­йового інвестиційного фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

Після закінчення розрахунків у порядку, встановленому цією стат­тею, компанія з управління активами подає державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати ліквідації, який є під­ставою для виключення такого пайового інвестиційного фонду з Дер­жавного реєстру ІСІ. Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідо­ваним після його виключення з реєстру ІСІ.