Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні - 4.5.2. Корпоративний інвестиційний фонд: ооганізаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

4.5.2.    Корпоративний інвестиційний фонд: ооганізаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності

 

Корпоративним інвестиційним фондом є ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно ді­яльність із спільного інвестування.

Засновниками корпоративного інвестиційного фонду не можуть бути юридичні особи, у статутному фонді (капіталі) яких частка дер­жави або органів місцевого самоврядування переаищує 25 %.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі статуту, який затверджується відповідно до законодавства та регламенту.

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестицій­ного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого за­конодавством для відкритих акціонерних товариств.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність, якщо 70 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що на­лежать йому на праві власності, вкладені у цінні папери.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на під­ставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

Корпоративний інвестиційний фонд не має прЛва емітувати та роз­міщувати цінні папери, крім акцій, які повинні бути тільки простими.

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та спостережна (наглядова) рада. Нагляд за діяльністю ком­панії з управління активами здійснює на підставі статуту корпоратив­ного інвестиційного фонду спостережна (наглядова) рада.

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетво­рення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законо­давства.

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

-    внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного фонду (капіталу);

-    спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестицій­ного фонду у тримісячний строк з дня реєстрації його в реєстрі ІСІ не були укладені договори з компанією з управління активами або зберігачем.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може по­рушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду в разі, якщо:

-    корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ІСІ;

-    корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, забо­ронену законом.

Після затвердження ліквідаційного балансу активи корпоративного інвестиційного фонду в строк, що встановлюється Комісією, але не більший за шість місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, в першу чергу розподіляються між акціонерами, які не є засновниками фонду, пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, вста­новленому Комісією.

У разі недостатності коштів для викупу акцій за вартістю чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в акціонерів, які не є за­сновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам.

У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредито­рів.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією стат­тею, ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим як фонд після його ви­лучення з реєстру ІСІ.