Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні - 4.5. Поняття спільного інвестування та його інститутів

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

 

4.5.  Поняття спільного інвестування та його інститутів

 

Інститутом спільного інвестування (ІСІ) є корпоративний інвес­тиційний фонд або пайовий інвестиційний фовдГ який провадить ді­яльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів ін­весторів, з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Правові та організаційні підстави створення, діяльності та відпо­відальності суб'єктів спільного інвестування виЛначає Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові тЛ корпоративні інвес­тиційні фонди)»1 від 15 березня 2001 р.

Інститут спільного інвестування може розпочати свою діяльність тільки після реєстрації в Державному реєстрі інститутів спільного інвес­тування (корпоративний інвестиційний фонд перед внесенням до зазна­ченого реєстру має пройти державну реєстрацію Як юридична особа) шляхом унесення відповідного запису реєстру та пі)ИСВоєння реєстрацій­ного коду. Рішенням Державної комісії з цінних Паперів та фондового ринку від 6 липня 2002 р. № 197 затверджено Поломсеніа про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Л

Єдиним державним реєстром інститутів спіЛЬНОго інвестування є інформаційний банк даних про пайові та корпоративні інвестиційні фонди, економічні показники їх діяльності та звітності, який забезпечує зберігання інформації про інститути спільного інвестування та її на­дання. Держателем такого реєстру є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Залежно від порядку здійснення діяльності \(г\ може бути відкри­того, інтервального та закритого типу.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управ­ління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управ­ління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією З управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управлін­ня його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його актива­ми) до моменту його реорганізації або ліквідації.

ІСІ може бути строковим або безстроковим.

Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у про­спекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується. Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк. ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

-   кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не переви­щує 10 % загального обсягу їх емісії;

-   сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кіль­кості, більшій ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 % вартості чистих активів ІСІ;

-    не менш як 80 % загальної вартості активів ІСІ становлять гро­шові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що до­пущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Диверсифікованим ІСІ забороняється:

-   тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж ЗО відсотків загальної вартості активів ІСІ;

-    придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емі­тента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

-    придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 % загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвесту­вати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

-    придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів міс­цевого самоврядування більше ніж 10 % загальної вартості активів ІСІ;

-    придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), біль­ше ніж 20 % загальної вартості активів ІСІ;

-   придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітен­тів більше ніж 40 % загальної вартості активів ІСІ;

-    придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 % загаль­ної вартості активів ІСІ;

-   придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іно­земних держав, більше ніж 20 % загальної вартості активів ІСІ;

-    придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 % активів ІСІ;

-    придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 % загальної вартості активів ІСІ;

-    придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює ви­ключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 % складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно- інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.