Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні - 4.2. Суб'єкти інвестиційної діяльності: загальна характеристика. Поділ інвестиційних відносин на договірні та бездоговірні

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

4.2.      Суб'єкти інвестиційної діяльності: загальна характеристика. Поділ інвестиційних відносин на договірні та бездоговірні

 

Основними учасниками інвестиційної діяльності є інвестори та ре­ципієнти. Інвесторами є суб'єкти інвестиційної діяльності, які прийма­ють рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Окрему групу інвесторів становлять інституційні (професійні) інвестори — суб'єкти підприємницької діяльності, які на професійних засадах від власного імені здійснюють інвестиційну діяльність, пов'язану з вкладенням май­на, майнових та інших цінностей, переданих їм індивідуальними інвес­торами на договірних засадах. Інституційними інвесторами є інвестицій­ні фонди, інвестиційні компанії та довірчі товариства.

Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвес­тицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасни­ків інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів. Незалежно від форм власності та господарювання інвестори мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестуван­ня в які заборонено або обмежено чинними актами законодавства України у сфері інвестиційної діяльності, визнається невід'ємним пра­вом інвестора і охороняється законом. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України. У випадках і порядку, вста­новлених законодавством України, інвестор зобов'язаний одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво; одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в ін­вестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надій­ності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітек­турних вимог.

Реципієнтами є суб'єкти (громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, держави), які є власниками або володільцями об'єкта інвестування та отримали від інвестора майно, майнові права та інші цінності, що мають ринкову вартість, у власність або користування для їх подальшого використання у власній підприємницькій діяльності або в сумісній з інвестором підприємницькій діяльності.

Іншими учасниками інвестиційних відносин є суб'єкти, діяльність яких певним чином сприяє інвестиційному процесу. До таких учасників слід віднести НБУ та інші банківські установи (зокрема спеціалізовані інвестиційні банки), страхові компанії, що здійснюють страхування інвестиційних ризиків, консалтингові фірми, діяльність яких пов'язана з розробкою інвестиційних проектів тощо.

У правовій доктрині склався погляд, за яким інвестиційні відноси­ни поділяються на два типи: бездоговірні та договірні. До першого типу належать відносини з самоінвестування, відносини щодо створен­ня унітарного підприємства, філіалів з іноземними інвесторами тощо; до другога—широкий спектр договірних форм відносин, що виникають з приводу вкладення та реалізації інвестицій, серед яких виокремлю­ються договори інвестиційного характеру (інвестиційні договори) та інвестиційні угоди з особливим суб'єктним складом[1].

На науково-теоретичному рівні інвестиційний договір (договір ін­вестиційного характеру) визначається як договір, що укладено між інвестором (юридичною чи фізичною особою або державою) та реци­пієнтом (існуючою до цього часу юридичною особою або такою, що спеціально створена інвестором; фізичною особою; державою), та який регулює відносини з приводу довгострокового вкладення майна, май­нових прав та інших цінностей, що мають ринкову вартість (у відпо­відному вигляді, формі та кількості) в обраний об'єкт інвестування (реальний, фінансовий, інтелектуальний), передбачений законодавством України, з метою отримання прибутку та досягнення інших соціально- економічних ефектів та має ризиковий характер.

До договорів інвестиційного характеру (інвестиційних договорів) відносять: договори про сумісну діяльність без створення юридичної особи, засновницький договір, договір про купівлю акцій на первинно­му ринку цінних паперів, ліцензійний договір, договір франчайзингу, договір лізингу, договір кредитування, деякі договори на надання послуг як інвестиції (інжинірингові контракти, які передбачають надання за­мовнику комплексу окремих видів інженерно-технічних послуг, пов'язаних з проектуванням, будівництвом, введенням об'єкта в екс­плуатацію, з розробкою нових або удосконаленням існуючих техноло­гічних процесів на підприємстві замовника; та управлінські контракти, які передбачають надання замовнику послуг щодо управління діяльні­стю підприємством з метою підвищення ефективності його функціону­вання). До інвестиційних угод з особливим суб'єктним складом нале­жать договори, спрямовані на реалізацію інвестиційного проекту в спе­ціальних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку, а та­кож концесійні договори та договори про розподіл продукції'.

У вище зазначених договорах діяльність інвестора може або мати виробничий характер (наприклад, у договорах концесії, комерційної концесії, лізингу, угодах про розподіл продукції тощо), або не мати його (у договорах на придбання цінних паперів на первинному ринку, при­ватизаційних договорах). За одними інвестиційними договорами інвес­тор набуває права власності на об'єкт інвестування, за іншими — він набуває інших майнових прав (право користування землею, іншими природними ресурсами, корпоративні права та ін.).

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяль­ності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено умо­ви, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

Крім договорів інвестиційного характеру, спрямованих на безпо­середню реалізацію інвестицій (де сторонами є інвестор та реципієнт або тільки інвестори — під час організації сумісного інвестування),важливе значення відіграють нормативні договори, спрямовані на пра­вове забезпечення інвестиційного процесу. Так, 23 грудня 2005 р. укла­дено Рамкову угоду між Україною (представленою Кабінету Міністрів України) та Північним інвестиційним банком \ відповідно до якої Банк може вільно здійснювати на території України діяльність, передбачену Статутом Банку, зокрема позичати кошти, згідно із законами та нормативно-правовими актами України, використовуючи всі дозволені ними інструменти, володіти такими коштами, використовувати їх та розпоряджатися ними, а також вести рахунки у будь-якій валюті. Банк може на підставі своєї оцінки інвестиційного проекту вирішити, чи надавати (і на яких умовах) кошти на підтримку цього проекту, чи на­давати гарантії для здійснення інвестиційних проектів, які становлять інтерес як для країн-членів Банку, так і для інших країн, які отримують такі кредити й гарантії.