Розділ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності - 10.8. Система органів, що здійснюють в Україні захист економічної конкуренції. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету України

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

 

10.8.  Система органів, що здійснюють в Україні захист економічної конкуренції. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету України


Розширення законодавства, набуття практичного досвіду, динаміч­ний розвиток ринкового середовища призвели до розгалуження напря­мів державної політики захисту конкуренції в Україні. Тут можна виді­лити два головних напрями: 1) антимонопольна політика (демонополі­зація економіки, попередження монополізації товарних ринків; при­пинення порушень антимонопольного законодавства); 2) конкурентна політика (захист економічної конкуренції, контроль попередження та припинення проявів недобросовісної конкуренції)[13].

Основним органом, який визначає політику, спрямовану на захист економічної конкуренції, є Верховна Рада України. Повноваженнями, на­даними Конституцією України, Верховна Рада дає згоду на призначення на посаду та звільнення Президентом України Голови Антимонопольного комітету України. Як законодавчий орган Верховна Рада приймає закони, постанови та інші акти у сфері антимонопольної політики.

Президент України відповідно до Конституції України видає укази та розпорядження щодо антимонопольної політики, розглядає та за­тверджує державні програми розвитку різних видів економічної діяль­ності, що містять вимоги щодо розвитку конкуренції.

Кабінет Міністрів України в процесі визначення основних напрям­ків економічної політики держави (під час розробки та здійснення за­гальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціаль­ного розвитку) зобов’язаний виконувати антимонопольні вимоги.

Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонополь- ного комітету України.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти Антимонопольному комітету України у здійсненні його повно­важень у сфері підтримки й захисту економічної конкуренції, обмежен­ня монополізму та контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»[14] від 26 листопада 1993 р. Антимонопольний комітет (АК) України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяль­ності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підпри­ємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються За­коном України «Про Антимонопольний комітет України», іншими ак­тами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку при­значення та звільнення Голови АК України, його заступників, держав­них уповноважених АК України, голів територіальних відділень АК України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності АК України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав пра­цівників АК України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Він утворюється у складі Голови та десяти державних уповноваже­них, з числа яких призначаються два перших заступники та три заступ­ники Голови АК України.

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відді­лення. Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лю­того 2001 № 32-р затверджено Положення про територіальне від­ділення Антимонопольного комітету України, яке визначає основні завдання, компетенцію, повноваження та організаційні засади ді­яльності територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами. Адміністративні колегії АК України, державні уповноважені АК України, адміністративні колегії територіальних від­ділень АК України є органами АК України.

У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» вста­новлюються повноваження АК України за різними сферами: 1) у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист еконо­мічної конкуренції; 2) у сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією; 3) у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та за­стосування законодавства про захист економічної конкуренції.

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

—     розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

-    приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, переві­ряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо ква­ліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної кон­куренції;

-   розглядати справи про адміністративні правопорушення, прийма­ти постанови, перевіряти їх законність та обґрунтованість;

-   перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-госпо­дарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог за­конодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

-   при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адмі­ністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

-   призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

-   у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання- юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, докумен­ти чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

-   у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;

-   залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зо­крема на випадок проведення розслідування;

-   залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга­нізацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

-   проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (роз­порядження);

-    визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарю­вання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

-   вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самовря­дування обов’язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

-    надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно- господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять озна­ки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

-   звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із за­стосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розгляда­ються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

-   звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;

-   надавати компетентним органам інших держав інформацію у ви­падках та порядку, передбачених законом;

-    здійснювати повноваження, передбачені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

-   здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

-   розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводи­ти дослідження за цими заявами і справами;

-    приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про на­дання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, по­передні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист еконо­мічної конкуренції;

-   переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами АК України в межах компетенції;

-   дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;

-   при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміні­стративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

-    призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

-    проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (роз­порядження);

-    визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарю­вання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

-   звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із за­стосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розгляда­ються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

-   звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;

-   здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення ді­яльності Антимонопольного комітету України та застосування за­конодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

-   вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-госпо­дарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;

-   узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

-   брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації еко­номіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;

-   призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

-   проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (роз­порядження);

-   визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарю­вання, що є єдиним суб’єктом господарювання;

-   звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із за­стосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розгляда­ються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

-    надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

-    взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополі­зації економіки;

-   узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;

-   розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конку­ренції;

-    брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно- правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;

-   розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими орга­нами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розви­тку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

-   приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Анти- монопольного комітету України;

-   здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;

-   надавати рекомендаційні роз’яснення з питань застосування за­конодавства про захист економічної конкуренції;

-    вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, орга­нам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно- правових актів, які не відповідають законодавству про захист економіч­ної конкуренції, або внаслідок неоднозначного розуміння яких створю­ються перешкоди для розвитку конкуренції;

-   утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;

-   утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Анти- монопольного комітету України;

-   брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними орга­нізаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комі­тету України;

-   видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет;

-   здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».