Розділ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності - 10.6. Поняття економічної концентрації та контроль за її здійсненням

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

10.6.  Поняття економічної концентрації та контроль за її здійсненням


З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції ор­гани Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Згідно з ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист економічної конку­ренції» концентрацією визнається:

1) злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого;

2)  набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом:

-    безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комп­лексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержан­ня в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується;

-   призначення або обрання на посаду керівника, заступника керів­ника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчо­го органу суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, за якої більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи біль­ше суб’єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

3)  створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання;

4)  безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання.

Не вважаються концентрацією:

1)  створення суб’єкта господарювання, з метою чи внаслідок ство­рення якого здійснюється координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господа­рювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання (такі дії розглядаються як узгоджені дії відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції»);

2)  придбання часток (акцій, паїв) суб’єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх подальшого перепродажу за умови, що зазначена особа не бере учас­ті в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб’єкта господарювання. У цьому разі наступний перепродаж має бути здійсне­ний протягом одного року з дня придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб із обґрунтуванням про неможливість здій­снення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку;

3) дії, які здійснюються між суб’єктами господарювання, пов’язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, крім випадків набуття такого контролю без отримання до­зволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність отри­мання такого дозволу передбачена законом;

4)  набуття контролю над суб’єктом господарювання або його час­тиною, в тому числі завдяки праву управління та розпорядження його майном арбітражним керуючим, службовою чи посадовою особою органу державної влади.

Учасниками концентрації визнаються:

-    суб’єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання;

-   суб’єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб’єктом господарювання, та суб’єкти господарювання щодо яких набувається або має набутися контроль;

-   суб’єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці (одержува­чі), набувачі;

-   суб’єкти господарювання, що є або мають намір стати засновни­ками (учасниками) новостворюваного суб’єкта господарювання. У разі якщо одним із засновників є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, учасником концентрації вважається також суб’єкт господа­рювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статут­ного фонду новостворюваного суб’єкта господарювання;

-   фізичні та юридичні особи, пов’язані з учасниками концентрації, зазначеними в абзацах 2-5 ст. 23 Закону України «Про захист економіч­ної конкуренції», відносинами контролю, що дає підстави визнати від­повідну групу осіб єдиним суб’єктом господарювання.

У випадках передбачених у чинному законодавстві концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України:

1)  у випадках, передбачених ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та іншими нормативно-правовими актами, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалент­ну 12 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, вста­новленим Національним банком України, що діяв в останній день фі­нансового року, і при цьому:

-   вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) ре­алізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, екві­валентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного, та

-    вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 міль­йону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року;

2) у випадках, передбачених ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та іншими нормативно-правовими актами, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реаліза­ції товарів учасників концентрації, коли:

-   частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.

При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (това­рів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за останній фінансовий звітний рік, що передував по­данню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.

Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку. У випадках, коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума нетто-активів, а для розрахунку об­сягів реалізації товарів — сума доходів від страхової діяльності, визна­чених відповідно до законодавства України про страхову діяльність.

Порядок розгляду справ про надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання встановлено Розділом IV Закону України «Про захист економічної конкуренції». Розпорядженням Антимоно- польного комітету України № 33-р від 19 лютого 2002 р. затверджено Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

Концентрація, яка відповідно до чинного законодавства потребує дозволу на її здійснення, забороняється до надання такого дозволу. До цього моменту учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості від­новлення початкового стану.

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Ан- тимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмежен­ня конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на здій­снення якої Антимонопольний комітет України не надав дозволу як на таку, що не відповідає таким умовам, якщо позитивний ефект для сус­пільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслід­ки обмеження конкуренції, за винятком випадків, коли обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією: не є необхідними для досягнен­ня мети концентрації; становлять загрозу системі ринкової економіки. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію затверджено Постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 28 лютого 2002 р. № 219.