Розділ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності - 10.4. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

10.4.  Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування


Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого само­врядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спо­творення конкуренції. Внаслідок антиконкурентних узгоджених дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміні­стративно-господарського управління та контролю органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування виникають штуч­ні бар’єри вступу господарюючих суб’єктів на ринки.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ст. 31 ГК України антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю визнаються:

-   заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних ви­дів товарів;

-   пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарюван­ня до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об’єднань або здійснення узгоджених дій концентрації суб’єктів господарювання в інших формах;

-   пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарюван­ня до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;

-    будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб’єктами господарювання за територіаль­ним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи заку­півель або за колом споживачів чи продавців;

-   встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного ре­гіону країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів з одно­го регіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних умов;

-   надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

-  дія, внаслідок якої окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання створюються несприятливі чи дискриміна­ційні умови діяльності порівняно з конкурентами;

-   дія, якою встановлюються не передбачені законами України за­борони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.

Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого само­врядування, органів адміністративно-господарського управління та конт­ролю забороняється і спричиняє відповідальність згідно із законом.