Печать
PDF

Розділ VІ Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

Розділ VІ Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

 

§ 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Закріплені у другому роз­ділі Конституції України (статті 21-62) права та свободи людини і гро­мадянина гарантуються і захищаються чинним законодавством. Од­нією з таких гарантій є кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод від злочинних посягань.

Родовим об ’єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забез­печують конституційні права та свободи людини і громадянина.

Залежно від їх безпосереднього об’єкта всі злочини, передбачені п’ятим розділом Особливої частини КК, можна поділити на такі види:

1. Злочини проти виборчих прав громадян: перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК); фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Дер­жавного реєстру виборців (ст. 158 КК); голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст. 1581 КК); незаконне знищення вибор­чої документації або документів референдуму (ст. 1582 КК); порушення таємниці голосування (ст. 159 КК); порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) (ст. 1591 КК); по­рушення законодавства про референдум (ст. 160 КК).

2.  Злочини проти трудових прав громадян: перешкоджання закон­ній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст. 170 КК); перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК); грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК); грубе порушення угоди про працю (ст. 173 КК); примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страй­ку (ст. 174 КК); невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК).

3.  Злочини у сфері охорони права на об ’єкти інтелектуальної влас­ності: порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК); порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 КК).

4.  Злочини, що посягають на інші особисті права і свободи грома­дян: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, націо­нальної належності або ставлення до релігії (ст. 161 КК); порушення недоторканності житла (ст. 162 КК); порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що переда­ються засобами зв’язку або через комп ’ютер (ст. 163 КК); порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК); порушення права на отримання освіти (ст. 183 КК); порушення права на безоплатну медич­ну допомогу (ст. 184 КК).

5.  Злочини проти сім’ї: ухилення від сплати аліментів на утриман­ня дітей (ст. 164 КК); ухилення від сплати коштів на утримання не­працездатних батьків (ст. 165 КК); злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК); зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК); розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168 КК); незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169 КК).

6.  Злочини проти свободи совісті: пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 КК); незаконне утримування, осквер­нення або знищення релігійних святинь (ст. 179 КК); перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180 КК); посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконан­ня релігійних обрядів (ст. 181 КК).