Печать
PDF

Глава 2. Господарський облік та його види - § 9. Фінансова звітність

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

§ 9. Фінансова звітність


На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність з метою надання користувачам для при­йняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтер підприємства.

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, пред­ставництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими чинним законодавством) включає в себе: баланс, звіти про фінансові результати, про рух гро­шових коштів, про власний капітал, а також примітки до звітів.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стан­дартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за по­годженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення вста­новлюються Національним банком України за погодженням з Держав­ним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Держав­ного казначействва України про виконання бюджетів усіх рівнів і ко­шторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Держав­ним казначейством України.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складати та пода­вати консолідовану фінансову звітність, яка відображує фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи й її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній влас­ності, та органи, що здійснюють управління майном підприємств, за­снованих на комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які на­лежать до сфери їхнього управління.

Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звіт­ність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебу­вають відповідно у державній та комунальній власності.

Об’єднання підприємств крім власної звітності складають і пода­ють зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їхнього складу.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календар­ний рік.

Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим під­сумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансо­ві результати.

Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Перший звітний період новоствореного підприємства може стано­вити менше ніж 12 місяців, але не більше ніж 15 місяців.

Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період від по­чатку звітного року до дати ухвалення рішення про його ліквідацію.

Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їхню вимогу, власникам (засновникам) згідно з установ­чими документами, якщо інше не передбачено законом. Органам ви­конавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Строк подання фінансової звітності вста­новлюється Кабінетом Міністрів України.

Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації в періодичних виданнях або розповсюдження в іншому видрукуваному вигляді.

У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквід­ний баланс і у випадках, передбачених законами, публікує його про­тягом 45 днів. Інформація, яка подається у фінансових звітах, має бути зрозумілою і розрахованою на однозначне тлумачення її користувача­ми за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприй­нятті цієї інформації. Фінансова звітність має містити лише ту інфор­мацію, яка впливає на ухвалення рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні дії, підтвердити і скори- гувати їхні оцінки, зроблені в минулому. Інформація про фінансову звітність має бути достовірною; вона вважається такою в тому разі, якщо не містить помилок та перекручень, здатних вплинути на рішен­ня користувачів.

Фінансова звітність повинна надавати користувачам можливість порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди і фінансові звіти різних підприємств. Для зіставлення необхідні відповідна інфор­мація за попередній період і інформація про облікову політику та її зміни. Облікова політика — це сукупність принципів, методів і про­цедур, що їх використовує підприємство для складання і подання фі­нансової звітності.

Фінансова звітність має містити дані про: підприємство (його назва, організаційно-правова форма та місцезнаходження, короткий опис основної діяльності, назва органу управління, до відання якого нале­жить підприємство, або назва його материнської чи холдінгової ком­панії, середня кількість персоналу за звітний період); дату звітності та звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; відповідну ін­формацію щодо звітного та попереднього періодів; облікову політику підприємства та її зміни: консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлення помилок мину­лих років та пов’язані з ними коригування; переоцінку статей фінан­сових звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповід­ними положеннями (стандартами).

 

 

Запитання до самопідготовки


 1. Дайте визначення господарського обліку.
 2. Охарактеризуйте всі види господарського обліку.
 3. Охарактеризуйте Положення (стандарту), яке регулює скла­дання та надання фінансового звіту.
 4. Назвіть основні особливості, що характеризують необорот­ні та оборотні активи.
 5. Розкрийте поняття і структуру бухгалтерського балансу.
 6. Укажіть, які зміни відбуваються в балансі під дією господар­ських операцій.
 7. Назвіть критерії оцінки балансу.
 8. Охарактеризуйте бухгалтерський рахунок. Поясніть, що включає в себе спосіб подвійного запису.
 9. Проведіть відмінності між рахунками, які поділяються від­носно бухгалтерського балансу і за способом групування та узагальнення звітних даних.
 10. Укажіть  на відмінності між первинними та зведеними до­кументами.
 11. Охарактеризуйте поняття, види та етапи проведення інвен­таризації. Назвіть основні документи з інвентаризації.
 12. Що  включає в себе фінансова звітність?