Печать
PDF

Глава 2. Господарський облік та його види - § 3. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

§ 3. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку


Бухгалтерський облік є своєрідним літописом діяльності будь-якого господарства. Він дає можливість відтворити кожний господарський факт з усіма деталями. Цей вид обліку є суцільним, безперервним і чітко регламентованим, що забезпечує документальне відображення всіх господарських операцій. Належне ведення господарського обліку сприяє кращій організації управління та контролю за господарськими операціями суб’єктом господарювання. Паралельно з внутрішньогос­подарським і статистичним обліками, головну і домінуючу роль в ін­формаційній системі підприємства відіграє бухгалтерський облік, що зумовлено такими особливостями.

По-перше, бухгалтерський облік відображує діяльність підпри­ємництва як систему різнорідних, але взаємопов’язаних об’єктів: ре­сурсів, власного капіталу, зобов’язань та всіх змін, що відбуваються з ними в результаті господарювання. Узагальнення здійснюється в єди­ному грошовому вимірнику (хоча використовуються і натуральні, і трудові) шляхом суцільного спостереження і вимірювання всіх змін певних об’єктів.

По-друге, бухгалтерський облік має суто документальний характер, тобто кожний запис у ньому здійснюється тільки на підставі правиль­но складених і оформлених документів. Це забезпечує юридичну по­вноцінність і доказовість інформації бухгалтерського обліку.

По-третє, бухгалтерська інформація дає постійне і безперервне уявлення про господарювання, що забезпечує йому перевагу перед внутрішньогосподарським і статистичним обліками.

В умовах переходу до ринкових відносин головне завдання бухгал­терського обліку — одержання точної, достовірної інформації про господарські операції та результати господарської діяльності підпри­ємства. Система бухгалтерського обліку містить такі складові елемен­ти: ведення бухгалтерського обліку, складання балансу і фінансової звітності; здійснення розрахунків; збирання статистичних даних (ве­дення статистики); планування на майбутні періоди.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підпри­ємстві та забезпечення фіксування фактів здійснення господарських операцій згідно зі ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансо­ву звітність» покладається на його керівника, а ведення бухгалтерсько­го обліку на головного бухгалтера.

Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через його об’єкти, до яких належать активи, зобов’язання, власний капітал та господарські операції підприємства.

Активи — це контрольовані підприємством ресурси, одержані в результаті попередньої діяльності, використання яких передбачає одержання економічних вигод у майбутньому.

Зобов'язання — це заборгованість підприємства як наслідок по­передньої діяльності, погашення якої в майбутньому передбачає змен­шення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що зали­шається після вирахування його зобов’язань.

Господарська операція — це дія, процес або акт, що зумовлює зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

У процесі виробництва господарську операцію можна зобразити такою формулою: гроші — запаси — виробництво — готова продук­ція — гроші.

Скорочена господарська операція (наприклад, надання послуг, ви­конання робіт) зображується так: гроші — товар — гроші. У господар­ській діяльності важливе значення мають операційний цикл та його швидкість, які впливають на тривалість господарської операції.

Здійснення господарських операцій спрямоване на одержання економічної вигоди.

Економічна вигода — це потенційна можливість одержання під­приємством грошових коштів від використання активів.

Операційний цикл — це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та одержанням коштів від реалізації виробленої продукції чи товарів і послуг.

Швидкість циклу — це завершений операційний цикл за одиницю часу (тиждень, місяць, рік).

Усі об’єкти бухгалтерського обліку поділяються: за функціональ­ною роллю в процесі господарювання — класифікація активів підпри­ємства; за джерелами формування та призначення — класифікація зобов’язань та власного капіталу.

Необоротні активи — це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. Обо­ротні активи — це грошові кошти та їх еквівалент, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи спо­живання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти міся­ців від дати балансу.

Нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має ма­теріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання упродовж періоду строком понад один рік (або операційного циклу, який перевищує один рік).

Основні засоби — це власні та одержані на умовах фінансового лізингу об’єкти і орендовані цілісні майнові комплекси (див. схему на рис. 1).

 

Фінансовими інвестиціями є активи, які утримуються підприєм­ством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Довгострокові фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції на строк понад один рік, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Довгострокова дебіторська заборгованість — це заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в перебігу нормального операційного циклу.

Відстрочені податкові активи — це податок на прибуток, який під­лягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

Незавершене будівництво — це будівництво (в тому числі устат­кування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підпри­ємства, а також авансові платежі для фінансування такого будів­ництва.

Справедливою вартістю є сума, за якою може бути здійснено обмін активу чи оплату зобов’язань у результаті операції між зацікавленими і незалежними сторонами.

Ідентифікаційні активи і зобов’язання — це придбані активи і зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визна­чення статей балансу, встановленим Положенням (стандартом) бух­галтерського обліку 2 «Баланс».

Оборотні активи — це не обмежені у використанні грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації, спо­живання (використання) упродовж операційного циклу чи одного року з дати балансу (див. схему на рис. 2).

 

Запаси — це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі вироб­ництва з метою майбутнього продажу продукту виробництва, утриму­ються для споживання у процесі виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також для управління підприємством.

Під виробничими запасами розуміють запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів і комп­лектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних та інших ма­теріалів, призначених для споживання в перебігу нормального опера­ційного циклу.

Готова продукція — це продукція, яка виготовлена на підприєм­стві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним ха­рактеристикам, передбаченим договором чи іншим нормативно- правовим актом.

Товари — це матеріальні цінності, що придбані (одержані) та утри­муються підприємством з метою подальшого продажу.

Незавершене виробництво становлять не повністю оброблені та складені деталі, вузли, вироби та незакінчені технологічні процеси.

Дебітори — це юридичні та фізичні особи, які заборгували під­приємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Поточну дебіторську заборгованість ста­новить сума дебіторської заборгованості, яка виникає в перебігу нор­мального операційного циклу або буде погашена протягом року від дати балансу.

Сумнівний борг — це поточна дебіторська заборгованість за про­дукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість на предмет погашення її боржником.

Безнадійна дебіторська заборгованість — це поточна заборгова­ність, щодо якої існує невпевненість на предмет погашення її боржни­ком або щодо якої минув строк позовної давності.

Довгостроковою дебіторською заборгованістю є сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в перебігу нормального операційного циклу та має бути погашена після одного року від дати балансу.

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод інвестора.

Поточні фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь- який момент (крім інвестицій, що є еквівалентом грошових коштів).

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що зали­шається після вирахування його зобов’язань.

Зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла вна­слідок попередньої діяльності і передбачуване погашення якої при­зведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі еконо­мічні вигоди.

До структури власного капіталу входять: статутний, резервний, додатковий капітал та ін. (див. схему на рис. 3).

 

Статутний капітал — це внесок власників (учасників) до капіталу підприємства, зафіксований в установчих документах.

Пайовим капіталом є пайові внески членів спілок та інших суб’єктів господарювання, передбачені установчими документами.

Додатковий вкладений капітал — це вартість реалізації акцій, ви­пущених акціонерним товариством, що перевищує їхню номінальну вартість.

Резервний капітал — це резерви ресурсів, створені відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нероз­поділеного прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток становить прибуток, що реінвестується підприємством (або сума непокритого збитку).

Неоплачений капітал — це заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

Вилученим капіталом є фактична собівартість акції власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників.

Резерв наступних платежів — це витрати і платежі, нараховані у звітному періоді, що сплачуватимуться в майбутньому (сплата майбут­ніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо).

Поточними є зобов’язання, що мають бути погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом одного року, почина­ючи від дати балансу. До таких належать короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (сума довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом одного року від дати балансу), кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи (заборгованість постачальникам і підрядникам), по­точні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, і учасникам її за страхування та ін., видані векселі, тобто сума, на яку підприємство видало векселі для забезпечення поставок (робіт, послуг) постачаль­ників, підрядчиків та інших кредиторів.

Довгострокові зобов’язання — це всі зобов’язання, які не є поточ­ними. Серед них вирізняють довгострокові кредити банків, інші дов­гострокові зобов’язання (крім банків).

Доходи майбутніх періодів становлять доходи, які одержані про­тягом поточного або попередніх звітних періодів і належать до наступ­них звітних періодів.

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність способів і заходів, за допомогою яких господарська діяльність підприємств відображу­ється в обліку. Метод складається з низки елементів, серед яких — ба­ланс, рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис, документація, оцінка, калькуляція, інвентаризація, фінансова звітність.

Практичне використання кожного з цих складників зумовлено від­повідними положеннями та інструкціями, розробленими і затвердже­ними державними органами.

Зупинимося на їхніх характеристиках.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан підприєм­ства, який відображує на певну дату його активи, зобов’язання і влас­ний капітал в грошових коштах.

Рахунки бухгалтерського обліку призначені для обліку наявності і руху активів, власного капіталу та зобов’язань.

Подвійний запис — це принцип тотожного відображення господар­ських операцій на рахунках, що забезпечує рівність оборотів по дебе­ту та кредиту кореспондуючих рахунків. Подвійний запис обумовлений економічною сутністю відображення операцій. Кожна господарська операція зумовлює однакові зміни в балансі, тобто в активах і власно­му капіталі із зобов’язаннями.

Документація передбачає відображення господарських операцій на певних носіях інформації (паперових бланках або технічних носіях). її зміст становлять відомості про здійснення тієї чи іншої господарської операції, які надають юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

Під оцінкою розуміють відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірі з метою їх узагальнення в цілому по підприємству.

Ресурси та господарські операції, що відображуються в бухгалтер­ському обліку і документах звітності, оцінюються в національній грошовій одиниці України шляхом підсумовування витрат.

Операції на валютних рахунках підприємства, а також здійснені в іноземній валюті в бухгалтерському обліку фіксуються в національній грошовій одиниці України шляхом перерахування іноземної валюти за курсом Національного банку України, що діє на момент проведення операції.

Калькуляція — це підрахування витрат з метою обчислення собі­вартості продукції і послуг як загалом, так і за окремими видами. Со­бівартість є базовим чинником для визначення ціни виробленої про­дукції, виконаних робіт та наданих послуг.

Інвентаризацією називають спосіб перевірки в натурі фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом підрахування, зважування, обмірювання та оцінювання всіх залишків активів і їх зіставлення з даними бухгалтерського обліку.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність.

Фінансова звітність — це така бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звіт­ність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати на підставі даних статистичного і аналітичного обліку.

Датою подання бухгалтерської звітності для підприємств і установ у межах одного міста вважається день її фактичного подання до контро­люючого органу, а для іногородніх суб’єктів господарювання — дата поштового відправлення, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку.

Фінансові звіти підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства чи установи, а за відсутності на підприємстві (в устано­ві) бухгалтерської служби — фахівцем, який веде облік.

Фінансову звітність підприємства (крім бюджетних установ, пред­ставництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємства, що визнані такими законодавством України) становлять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошо­вих коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їхню вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів. Органам виконавчої влади та іншим користу­вачам фінансова звітність подається згідно із законодавством. Строк подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Отже, під методом бухгалтерського обліку треба розуміти систему способів та заходів, покликаних відображати об’єкти бухгалтерського обліку з метою контролю та керування ними.