Розділ 2. Фінансове право в правовій системі України - § 5. Фінансове право як наука

Posted in Финансовое право - Фінансове право (за ред. М.П. Кучерявенка)

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

 

§ 5. Фінансове право як наука


При аналізі фінансово-правових відносин необхідно розмежовува­ти фінансове право як галузь права, як навчальну дисципліну і як на­уку. Фінансове право як галузь охоплює сукупність правових норм, що регулюють фінансову діяльність держави й органів місцевого само­врядування. Фінансове право як навчальна дисципліна, навчальний курс включає вивчення правових норм, передбачає навчання фінансо­вому праву. Фінансове право як наука містить у собі сукупність знань, категорій, положень, що відображають зміст фінансово-правових норм, особливості їхнього застосування на практиці.

Наука фінансового права складається з наукових досліджень учених юристів-фінансистів. Будучи суспільною наукою, фінансове право коректується поглядами, дослідженнями зі сфери конституційного, адміністративного та інших галузей права. Це пов’язано насамперед з тим, що предметом вивчення фінансово-правової науки є суспільні процеси, що визначаються рухом публічних грошових фондів.

Розробка проблем державних фінансів сформувала певні знання в галузі фінансів, специфічних норм регулювання. У зародкових фор­мах вони зустрічаються в законах Хаммурапі, Руській Правді, Великій Хартії вольностей. Більш стійкої форми погляди на фінанси набувають на рубежі XVI-XVII століть у роботах Ж. Бодена, Т. Гоббса, Ш. Монтеск’є. До середини XVIII століття з’являються спеціальні до­слідження в цій галузі: Зонненфельса («Основні начала поліції, комер­ції й фінансів», 1776 р.), Юсті («Докладне міркування про податки та податі», 1755 р.; «Система фінансів», 1766 р.). До цього ж періоду на­лежать роботи У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо. У XIX столітті фінансово- правова наука фактично сформувалася в цілому і відбувалася її дета­лізація на рівні окремих інститутів. Такими дослідженнями стали роботи Г. Єллінека («Бюджетне право»), А. Вагнера, Л. Штейна. У ХХ сторіччі науку фінансового права в Західній Європі розвивали переважно представники французької школи П. Годме і Г. Жез. основи фінансової науки в росії почали закладатися і відносно чіт­ко оформлятися на рубежі ХУІІ-ХУІІІ століть. Найбільш помітними у той період були роботи І. Т Посошкова (наприклад, «Про злиденність і багатство»). Активний поштовх розвитку фінансових і фінансово- правових поглядів надали дослідження вчених ХІХ століття (М. Ф. орло­ва «Про державний кредит»; Є. Г. осокіна «Декілька спірних питань з історії фінансового права»; М. М. Сперанського «План фінансів»; М. І. Тургенєва «Досвід теорії податків» та ін.). Неможливо сьогодні уявити всебічне і динамічне дослідження практично жодної проблеми фінансового права без фундаментальних робіт Є. М. Берендтса, І.  Я. Горлова, С. І. Іловайського, В. о. Лебедєва, Д. М. Львова, Ф. Б. Мільгаузена, І. Х. озерова, І. Т Тарасова, І. І. Янжула.

Певні труднощі, які були відображенням економічних, політичних, соціальних проблем, переживала фінансово-правова наука на початку ХХ століття. Ці суперечливі процеси одержали відбиття в роботах представників фінансово-правової науки (П. С. Гензеля, М. Д. Загряц- кова, С. А. Котляревського, С. Д. Крилова, Е. Е. Понтовича). Новий якісний етап у розвитку фінансово-правової науки пов’язаний з 50-60-ми роками, коли з’являються фундаментальні підручники і монографії М. Гурвича, М. І. Піскотіна, Ю. А. Ровинського, С. Д. Ципкіна, B.  В. Бесчеревних. Саме в цей час побачили світ роботи, які не втратили свого значення ще й дотепер (наприклад, монографія Ю. А. Ровинсько­го «основньїе вопросьі теории советского финансового права»).

Певні успіхи науки фінансового права в 70-90-х роках ХХ сто­ліття пов’язується з іменами В. В. Бесчеревних («Компетенція Союзу РСР в галузі бюджету», 1976 р.), Л. К. Воронової («Правові основи видатків державного бюджету в СРСР», 1981 р.), С. Д. Ципкіна («До­ходи державного бюджету СРСР. Правові питання», 1973 р., «Фінансово- правові інститути і їх роль в удосконаленні фінансової діяльності держави», 1984 р.), Н. І. Хімічевої («Суб’єкти радянського бюджетно­го права», 1979 р.), Активно працюють у цей період провідні спеціа­лісти в галузі фінансового права о. М. Горбунова, Т. С. Єрмакова, Л. Н. Коган, В. Е. Кузниченкова, Н. А. Куфакова, Л. С. Малокотін.

Початок 90-х років ХХ століття ознаменувався деякою зміною умов і орієнтирів у розвитку фінансово-правової науки, що були викликані особливостями законодавчого регулювання фінансової діяльності в Україні. Фундатором фінансово-правової науки в Україні в цей період є Л. К. Воронова. Фактично усі більш менш помітні дослідження в цій сфері виходили під її керівництвом і з її участю, та й школи, що ви­никли в Україні до початку XXI століття, створювалися при її особис­тій участі. В останнє десятиліття в Україні поряд з фундаментальною фінансово-правовою школою, очолюваною Л. К. Вороновою у Києві, виникають центри, що активно займаються цією же проблематикою (кафедра конституційного і адміністративного права в чернівецькому державному університеті імені Ю. Федьковича; кафедра фінансового права в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого; кафедра фінансового права в Академії державної податкової служби України).


[1] Див.: Ровинский Е. А. основньїе вопросьі теории советского финансового права / Е. А. Ровинский. - М. : Юрид. лит., 1960. - С. 135-139.

[2] Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. - М. : Юристь, 1999. - С. 37-38; Финансовое право Российской Федерации : учебник / отв. ред. М. В. Кара- сева - М. : Юристь, 2002. - С. 36-38.

[3] Финансовое право Российской Федерации : учебник / отв. ред. М. В. Карасева. - М. : Юристь, 2002. - С. 39-42.

[4] Див.: Козьірин А. Н. Налоговое право зарубежньїх стран: вопросьі теории и пракитики / А. Н. Козьірин. - М., 1993. - С. 73-74.

[5] Див.: Козьірин А. Н. Налоговое право зарубежньїх стран: вопросьі теории и практики / А. Н. Козьірин. - С. 82-83.

[6] Див.: Финансовое право : учебник / под ред. О. Н. Горбуновой. - М. : Юристь, 2000. - С. 35.

 

 

Контрольні питання


  1. У чому особливості відносин, що становлять предмет фінан­сового права?
  2. Який метод правового регулювання використовує фінансове право та в чому його специфіка?
  3. Розкрийте систему фінансового права.
  4. Джерела фінансового права.
  5. З чого складається фінансове законодавство?
  6. Визначте місце фінансового права в сучасній правовій сис­темі України.
  7. Наука фінансового права та її розвиток.