Печать
PDF

Розділ ІІ Предмет і метод правової статистики. Роль правової статистики в забезпеченні законності в Україні - § 5. Структура статистичного апарату в органах суду, органах прокуратури та органах внутрішніх справ

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 5. Структура статистичного апарату в органах суду, органах прокуратури та органах внутрішніх справ

Відповідно до Закону України від 17 вересня 1992 р. «Про держав­ну статистику» державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку і статистики на всій території Укра­їни та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією. Отже, це положення поширюється й на систему обліку у сфері право­вої статистики.

Нормативною базою для статистичного обліку в судових органах є Закон України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України», згідно з яким керівництво статистичною роботою судових органів покладено на Управління організації роботи з ведення судової статистики, діло­водства та архіву судів Державної судової адміністрації України, яке має три підрозділи: 1) відділ статистики загальних судів; 2) відділ статистики спеціалізованих судів; 3) сектор організації діловодства та архіву судів.

На рівні областей статистичну роботу здійснюють територіальні відділи організації діяльності судів та судової статистики Державної судової адміністрації України.

Місцеві суди двічі на рік звітують перед територіальними відді­лами організації діяльності судів та судової статистики Державної судової адміністрації України. Відповідальність за вірогідність статис­тичних відомостей несе голова місцевого суду. Обов’язки зі збирання та належного оформлення звітів у місцевих судах покладаються на старшого секретаря або керівника апарату суду. Персональну відпо­відальність несе й кожна окрема особа, яка заповнила і підписала той чи інший документ первинного обліку.

У Генеральній прокуратурі координацію та узагальнення статис­тичної інформації здійснює відділ статистичної інформації і аналітич­ної роботи організаційно-контрольного управління. Цей відділ роз­робляє показники статистичної звітності органів прокуратури, друкує бланки статистичної звітності, інструкції щодо їх заповнення та по­дання різними структурними ланками прокуратури. На підставі уза­гальнення й аналізу статистичних даних цей відділ готує до друку і видає аналітичні збірники та доповіді.

На рівні областей виконання обов’язків зі збирання та аналізу ста­тистичних даних покладається на заступника прокурора області з пи­тань статистики. Він контролює організацію первинного обліку в про­куратурах районів області, проводить інструктажі щодо порядку ве­дення обліку та заповнення документів первинного обліку для район­них прокуратур області, аналізує всі звіти районних прокуратур, а та­кож складає статистичні звіти про роботу прокуратури області, які в суворо обумовлені строки подаються у відділ статистичної інформа­ції і аналітичної роботи організаційно-контрольного управління Гене­ральної прокуратури України.

У районних прокуратурах ведення статистичної звітності покладе­но на прокурора району, який має повноваження організовувати ста­тистичну роботу, виходячи оптимізації розподілу обов’язків у керова­ному ним структурному підрозділі. Прокурор району повинен контр­олювати порядок ведення документів первинного обліку в межах цієї прокуратури, оскільки несе персональну відповідальність за якість первинних і зведених статистичних даних.

У Міністерстві внутрішніх справ України веденням статистичної роботи займається Департамент інформаційних технологій (ДІТ), що функціонує як самостійний підрозділ у складі Міністерства внутрішніх справ. ДІТ МВС одержує і зводить показники статистичної звітності, які подані в масштабах окремих областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, проводить їх аналіз, складає щорічні огляди про рівень злочинності, її коефіцієнти, структуру, динаміку, тенденції її змін, дає оцінку ефективності тих чи інших заходів проти­дії злочинності, здійснених підрозділами МВС у масштабах окремих територій і всієї країни в цілому.

В обласних управліннях Міністерства внутрішніх справ України статистичну роботу покладено на Управління інформаційних техноло­гій, яке здійснює зведення статистичних даних у масштабах області, а також постійно контролює своєчасність та якість заповнення доку­ментів первинного обліку, які щодобово надходять із рай(міськ)відділів внутрішніх справ.

Первинними ланками статистичного обліку в МВС України є сек­тори інформаційних технологій (СІТ). Персональну відповідальність за своєчасне і якісне заповнення та реєстрацію кожного бланка пер­винного документа несе особа, яка розглядає кримінальну справу по суті (працівник органу дізнання або слідчий).

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Чим обумовлені виникнення та розвиток науки «правова статистика»?

2.  У чому полягає специфіка предмета правової статистики?

3. Перерахуйте основні завдання правової статистики.

4. Назвіть основні галузі правової статистики.

5. Охарактеризуйте структуру статистичного апарату в органах суду, органах прокуратури та МВС.

 

Завдання 1. Обґрунтуйте необхідність статистичного обліку правових явищ.

Завдання 2. Обґрунтуйте послідовність етапів статистичного дослідження правових явищ.

Завдання 3. Охарактеризуйте наукову доцільність методів правової статистики.