Печать
PDF

Розділ ІІ Предмет і метод правової статистики. Роль правової статистики в забезпеченні законності в Україні - § 4. Галузі правової статистики

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 4. Галузі правової статистики

Правова сфера життєдіяльності суспільства охоплює широкий спектр правовідносин, особливостей їх реалізації, специфіки діяльнос­ті компетентних органів. Як правило, специфіка комплексів правовід­носин та юрисдикції їх суб’єктів обумовлені особливостями окремих галузей права. Ці особливості й покладено в основу галузевого розпо­ділу правової статистики. Отже, виділяємо такі галузі.

1. Статистика конституційного судочинства характеризує ді­яльність Конституційного Суду України. Основними її показниками є кількість справ, розглянутих Конституційним Судом, особливості прийнятих за ними рішень та кількість виявлених порушень консти­туційного законодавства.

2. Кримінально-правова статистика в конкретних умовах про­стору та часу дає кількісно-якісну характеристику всіх зареєстрованих злочинів, осіб, які вчинили злочини, призначених покарань. Система її показників побудована відповідно до стадій кримінального процесу і складається з таких органічно пов’язаних між собою розділів: а) статистика органів дізнання та досудового слідства; б) статис­тика кримінального судочинства; в) статистика виконання ви­років.

Статистика органів дізнання та досудового слідства характе­ризує діяльність державних органів, до компетенції яких належать розслідування злочинів і виявлення осіб, що їх вчинили. Показниками цього розділу кримінально-правової статистики є відомості про кіль­кість зареєстрованих злочинів, кількість виявлених осіб, що вчинили злочини, облік заходів щодо розслідування злочинів, строки розсліду­вання, кількість розкритих злочинів, характеристику застосування запобіжних заходів і т. ін.

Статистика кримінального судочинства відображає у цифро­вих показниках роботу органів суду з розгляду кримінальних справ. її показниками є кількість кримінальних справ, що надійшли до суду; кількість осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу; кількість засуджених осіб; кількість виправданих осіб; кількість справ, які були розглянуті в апеляційній та касаційній інстанціях, і наслідки цього розгляду; строки розгляду справ, а також процесу­альні дії суду.

Статистика виконання вироків характеризує діяльність органів, що виконують призначені судовими вироками покарання. Показника­ми цього розділу є: кількість усіх засуджених з розподілом за видами покарань; облік діяльності органів суду і кримінально-виконавчих установ по умовно-достроковому звільненню від покарань, заміні по­карання більш м’яким; кількість прийнятих рішень про переведення з однієї кримінально-виконавчої установи до іншої тощо.

Система зазначених показників характеризує не тільки рівень, структуру і динаміку злочинності та судимості, а й ефективність ді­яльності органів, на які державою покладено обов’язок протидії зло­чинності.

Сенс збирання кримінально-правової статистичної інформації по­лягає у вивченні чинників злочинності, особи злочинця та розробці ефективних заходів протидії злочинності. Тому за критерієм змістов­ності у кримінально-правовій статистиці виділяють кримінологічну статистику, яка містить відомості не тільки про злочинність, а й про асоціальні прояви, що є для неї поживним середовищем, як-от: алко­голізм, наркоманію, токсикоманію, безпритульність дітей і т. п. Важ­ливою також є статистична інформація про віктимологічний аспект злочинності (віктимологія в буквальному перекладі з лат. victima — жертва і грец. logos — вчення означає вчення про жертву), тобто дані, які характеризують особу потерпілого. Не всі відомості, що становлять предмет кримінологічної статистики, піддаються регулярному зведен­ню, але їх узагальнення при необхідності може здійснюватися у формі аналітичних звітів, доповідей, спеціально організованих статистичних спостережень.

3.  Цивільно-правова статистика охоплює своїми показниками всю сукупність цивільних справ, що знаходилися на розгляді в судових органах, а також облік цивільних правовідносин, що засвідчуються в безспірному судовому, адміністративному або нотаріальному про­вадженні (наприклад, засвідчення судом стажу роботи, засвідчення нотаріусом заповіту тощо).

За цивільно-процесуальними критеріями і специфікою діяльності установ, які беруть участь у реалізації цивільних правовідносин, цивільно-правова статистика поділяється на: а) статистику цивіль­них правовідносин та цивільного судочинства; б) статистику ви­конання судових рішень.

Статистика цивільних правовідносин та цивільного судочин­ства характеризує роботу органів, які мають компетенцію щодо реє­страції, засвідчення, прийняття певних рішень стосовно окремих ци­вільних правовідносин (наприклад, засвідчення угод, видача свідоцтва про спадщину в межах юрисдикції органів нотаріату). Цей підрозділ цивільно-правової статистики також містить інформацію щодо кіль­кості розглянутих судом цивільних справ, обліку основних процесу­альних дій у суді; строків розгляду цивільних справ; різновидів судових рішень, винесених у справах; кількості справ, розглянутих касаційною й наглядовою інстанціями, різновидів рішень, прийнятих стосовно цих справ, тощо.

Статистика виконання судових рішень відображає кількісні характеристики роботи органів виконання рішень суду у цивільних справах.

4. Адміністративно-правова статистика надається органами, юрисдикція яких передбачає можливість порушення ними адміністра­тивного провадження, прийняття рішень щодо виявлених адміністра­тивних деліктів та виконання накладених стягнень. Вона містить відо­мості про кількість зареєстрованих правопорушень, кількість осіб, що вчинили ці правопорушення, види накладених адміністративних стяг­нень, результати їх виконання.

5. Статистика прокурорського нагляду відбиває результати ді­яльності органів прокуратури з нагляду за додержанням законності в різних сферах життя держави.

6. Статистика дисциплінарних правопорушень надається держав­ними підприємствами та установами і відображає стан трудової дис­ципліни в них. Ці дані є обов’язковою вимогою до змісту статистичної звітності всіх міністерств та відомств. За вірогідність поданої інформа­ції несе відповідальність керівник підприємства чи установи.

7. Господарсько-правова статистика характеризує діяльність органів господарських судів з розгляду господарських спорів між юри­дичними особами.

8.  Митна статистика характеризує митну сферу діяльності дер­жавних органів. Вона складається з митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики. Митна статистика зовніш­ньої торгівлі збирає та узагальнює відомості про переміщення товарів через митний кордон. Спеціальна митна статистика містить такі скла­дові: статистика декларування, статистика сплати податків та зборів, статистика з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, статистика пасажиропотоків, статистика міжнародних пере­везень, статистика відомчих питань стосовно кадрів, боротьби з право­порушеннями в митних органах, адміністративно-господарських пи­тань тощо.

У своїй сукупності перелічені галузі правової статистики характе­ризують найбільш важливі аспекти правової сфери життєдіяльності держави. Комплексний підхід до вивчення показників, які надаються означеними галузями, дозволяє робити науково обґрунтовані висновки щодо закономірностей існування та розвитку правових явищ і процесів, розробляти оптимальні стратегії розвитку правової політики держави, застосовувати раціональні заходи при втіленні їх у життя.