Печать
PDF

Розділ І Предмет і метод статистичної науки - § 5. Статистика як галузь державної діяльності в Україні

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 5. Статистика як галузь державної діяльності в Україні

Одним із визначальних чинників розвитку статистичної науки в кра­їні є політика у сфері державної статистики. Правовою основою держав­ної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України «Про державну статистику» від 07. 09. 1992 р., інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон України «Про державну статистику» регулює правові відно­сини в галузі державної статистики, визначає права, обов’язки та функ­ції органів державної статистики, організаційні засади здійснення дер­жавної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, де­мографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечен­ня нею держави й суспільства. Згідно із зазначеним Законом державна статистична діяльність — це сукупність дій, пов’язаних із проведенням державних статистичних спостережень і наданням інформаційних по­слуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збере­ження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології.

Державна статистична діяльність здійснюється органами державної статистики на засадах професійної незалежності та самостійності. Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадо­вих та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статис­тичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється. Державні статистич­ні спостереження проводяться відповідно до плану державних статис­тичних спостережень — офіційного документа, що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної ста­тистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення.

Система органів державної статистики України складається з:

1)  Державного комітету статистики — спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, який утво­рюється згідно зі ст. 106 Конституції України;

2)  територіальних органів державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики в Автономній Республі­ці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;

3)  функціональних органів державної статистики — підприємств, установ та організацій, що утворюються згідно із законодавством спе­ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в га­лузі статистики і знаходяться у сфері його управління.

Суттєвим для правової держави є нормативне визначення прав та обов’язків не тільки органів державної статистики, а й прав та обов’язків респондентів і користувачів даних статистичних спостережень. Зо­крема, органи державної статистики зобов’язані: організовувати та проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах; проводити державні статистичні спостереження, що стосу­ються соціально-демографічного й економічного становища населен­ня, його підприємницької діяльності тощо; забезпечувати рівний до­ступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб, а також гласність статистичної інформації, видавати відповідно до плану дер­жавних статистичних спостережень статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски, проводити прес-конференції та ін. Недотриман­ня працівниками, які від імені органів державної статистики на по­стійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, вимог та обов’язків, покладених на них, тягне за собою відповідальність згідно із законами України.

Основними завданнями органів державної статистики відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну статистику» є:

1) реалізація державної політики в галузі статистики;

2) збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;

3)  забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації;

4)  розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методо­логії;

5) забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спо­стережень;

6) створення і ведення Єдиного державного реєстру під­приємств та організацій України;

7) впровадження новітніх інформа­ційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

8) взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформа­ційними системами органів державної влади, органів місцевого само­врядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та ста­тистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

9) координація дій органів державної влади, органів місцевого самовря­дування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;

10) забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання;

11) збереження та захист статистичної інформації. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється відпо­відно до ст. 106 Конституції України, здійснює також функції, перед­бачені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Для ефективного здійснення покладених на них обов’язків органи державної статистики користуються правом безкоштовного отримання та використання первинних і статистичних даних, даних бухгалтер­ського обліку, іншої необхідної для проведення статистичних спосте­режень інформації, у тому числі й інформації з обмеженим доступом, а також пояснень, що додаються до них, від усіх респондентів, вклю­чаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місце­вого самоврядування, банки, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостере­женням у порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Респонденти зобов’язані безкоштовно, у повному обсязі, за фор­мою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статис­тичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгал­терського обліку. Поряд із цим респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостере­жень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися. Фізичним особам забезпечується вільний і безкоштовний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто. Поширення ста­тистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняєть­ся. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну інформацію. При використанні даних статистичних спо­стережень у засобах масової інформації, для поширення в інформацій­них мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, у наукових працях тощо користувачі зобов’язані посилатися на їх джерело.

Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією. Єдина сис­тема державного обліку складається з трьох взаємопов’язаних видів обліку: 1) оперативний; 2) бухгалтерський; 3) статистичний.

Оперативний облік — це реєстрація окремих одиниць досліджу­ваної сукупності (подій, явищ, процесів і т. д.) у момент їх виникнення або відразу після їх проведення. Ця інформація необхідна для відсте- ження суспільно важливих змін у соціумі або в природі й використо­вується для прийняття оперативних управлінських рішень. Так реє­струється вплив виробництва на екологічну ситуацію, демографічні відомості тощо.

Бухгалтерський облік характеризується чотирма основними ри­сами: 1) безперервністю, 2) суцільністю, 3) документальністю відо­браження господарських засобів і джерел їх створення, 4) грошовою формою узагальнення. Основна його мета — фіксація фінансового становища установи або підприємства. У правовій статистиці бухгал­терський облік застосовується для проведення контролю діяльності підприємств та установ з метою виявлення економічних і службових корисливих злочинів. Дані оперативного та бухгалтерського обліків складають базу для статистичного обліку.

Статистичний облік — це реєстрація фактів і явищ соціально- економічного життя за затвердженими формами звітності, які подають­ся в точно обумовлені терміни статистичним органам. Статистична робота дає можливість досліджувати, аналізувати і контролювати яви­ща та процеси окремих галузей, підприємств, установ, територій або в масштабі всієї держави.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Яке походження має термін «статистика», що він означає?

2. Дайте визначення статистичної науки.

3. Розкрийте зміст та взаємозв’язок термінів «методологія», «методика», «метод».

4. На яких основних засадах побудовано державну статистику в Україні?

5. Які правові акти є нормативною базою статистичної діяльності?

6. Назвіть основні права та обов’язки респондентів і користувачів статис­тичної інформації.

 

Завдання 1. До якого виду обліку слід віднести: а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто до відпо­відальності за адміністративні правопорушення протягом року; в) облік кількості нерозглянутих цивільних справ наприкінці року; г) облік суми сплаченої заробітної плати працівникам ра­йонного відділу внутрішніх справ; ґ) облік суми відшкодування збитків за півріччя.

Завдання 2. Усвідомте зміст і обсяг таких понять, як економічна статистика, соціальна статистика, правова статистика, загальна теорія статис­тики, статистика промисловості, статистика охорони здоров'я. Схематично зобразьте співвідношення цих понять.