Печать
PDF

Розділ І Предмет і метод статистичної науки - § 4. Галузі статистичної науки та їх взаємозв’язок з іншими науками

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 4. Галузі статистичної науки та їх взаємозв’язок з іншими науками

Сучасна статистична наука є складною, багатогалузевою системою наукових дисциплін. Існують різні підходи до внутрішнього структуру- вання статистичної дисципліни. Утім слід сказати, що аналітичне роз­членування будь-якого об’єкта завжди має умовний характер, оскільки передбачає штучне розмежування дуже тісно пов’язаних між собою явищ і процесів. Узагальнюючи наявні думки з приводу складових ста­тистичної науки, можна дійти висновку, що основними її розділами є:

1.  Загальна теорія статистики. Вона розглядає загальні принципи статистичної науки, методологію, за якою розробляються методи вивчен­ня суспільно-економічних явищ і процесів, основні поняття та категорії статистичної науки, якими користуються всі інші галузі цієї науки.

2.  Економічна статистика. Вивчає методологію побудови макро- економічних показників та їх аналіз на рівні народного господарства країни чи регіону як єдиного цілого. Економічна статистика оперує такими категоріями, як національний дохід, валовий продукт тощо.

3.  Соціальна статистика тісно пов’язана з економічною і дослі­джує соціальні умови життя та праці населення, споживання ним ма­теріальних благ і послуг, обсяг та якість яких великою мірою обумов­лені економікою.

4.  Галузеві статистики, користуючись понятійним апаратом, ме­тодологією, методиками та методами загальної теорії статистики, по­глиблено вивчають відносно вузьку сферу суспільних відносин, що збагачує статистичну науку відомостями про найбільш важливі галузі життєдіяльності людини. Прикладами галузевих статистик є демогра­фічна, промислова, сільськогосподарська та ін. Правова статистика також є однією з галузевих статистик.

Статистика тісно пов’язана з усіма науками, які вивчають законо­мірності суспільно-економічного життя держави, окремих спільнот і окремої людини.