Печать
PDF

Розділ 10 Католицизм - § 9. Уніатство. Українська Греко-Католицька Церква

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 

§ 9. Уніатство. Українська Греко-Католицька Церква

Після розколу християнства, поділу його на право­слав’я і католицизм неодноразово робилися спроби об’єд­нати християн під егідою Римського Папи. У 1274 р. візан­тійський уряд у дипломатичних цілях домагався від східних церковних ієрархів підпорядкування Риму. Але возз’єднання церков виявилося суто формальним і недо­вговічним (до 1282 р.). Ще одна спроба датована 1439— 1443 рр. (Флорентійська унія). Об’єднання церков мало здійснюватися на основі унії (союзу), яка передбачала компромісне вирішення догматичних, обрядових, орга­нізаційних протиріч між католиками і православними. Визнавалося верховенство Папи Римського і латинської догматики, але зберігалися православна обрядність та богослужіння рідною мовою, припускався шлюб для священнослужителів.

Саме на цих підставах у 1596 р. виникла Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ). Рішення про її ство­рення було прийняте на Брестському соборі, в якому взя­ли участь повноважні представники Папи Римського, а також зацікавлені в унії представники православної церк­ви на території України.

Відповідно до Статуту УГКЦ її священики і громади перебувають під юрисдикцією Папи. Віровчення ба­зується на католицькому варіанті «Символу віри», христи­янські догмати представлені в римському варіанті. У той же час таїнства здійснюються за православно-християнсь­ким обрядом, богослужіння ведеться українською або церковно-слов’янською мовою. Для встановлення хрис­тиянських свят використовується православний календар. Зовнішній вигляд храмової споруди, внутрішній інтер’єр поєднують риси католицької і православної церков.

Греко-католицька церква протягом сторіч допомага­ла зберегти національну самобутність українців. На те­риторіях, що входили в XVI—XVII ст. до складу Польсь­ко-Литовської держави, українська мова і приналеж­ність до УГКЦ залишали людям можливість виживання, ідентифікації себе як частини українського етносу, що сприяло збереженню національної культури в цілому. Адже польський уряд офіційно визнавав тільки уніатсь­ку церву, а православну оголосив фактично поза зако­ном, переслідуючи її парафіян.

На Львівському соборі 1946 р., який УГКЦ не вважає законним і представницьким, було прийнято рішення про скасування Брестської унії і ліквідацію Української Греко-Католицької Церкви. Її храми і майно були пере­дані в користування Руській Православній Церкві. У 1989 р. УГКЦ відновила свою діяльність в Україні, а в 1991 р. пройшла процедури офіційної реєстрації. Зараз вона існує на правах митрополії, яку очолює кардинал. Нара­ховується більше 3000 релігійних громад, до яких нале­жить близько 5 млн. чоловік. Найбільша кількість пара­фіян УГКЦ у Західній Україні (Львівська, Івано-Франк­івська, Мукачівська єпархії). Її приходи представлені в Канаді, США, Австралії, Аргентині, інших країнах, де загалом діють 19 греко-католицьких єпархій.

Керівництво сучасної УГКЦ займає активну позицію у вирішенні актуальних (культурних, економічних, еко­логічних) проблем сучасної України. Силами чернечих орденів УГКЦ — василіян, студитів, сестер-служниць ведеться активна просвітницька робота, місіонерство, надається гуманітарна допомога населенню. У цілому греко-католицька церква, як інші християнські церкви в Україні, в рамках чинного законодавства сприяє духов­ному відродженню нашої країни.

 

Питання до самопідготовки

1. Коли і в результаті яких подій відбувалося оформлення като­лицизму?

2.  Хто очолює Католицьку Церкву і які повноваження має її ке­рівник?

3.  Організаційна структура Католицької Церкви.

5.  Особливості догматики католицизму.

6.  Особливості католицького культу.

7.  Головні етапи у розвитку Католицької Церкви.

8.  Чим відрізняється католицька меса від православної літургії?

9.  Що таке інквізиція?

10. Місце і роль католицького християнства в історії людства.