Печать
PDF

Додатки - РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ


Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

1.  На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

2.  Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представ­ництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого під­приємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

3.  Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандарта­ми) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

4.  Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх за­повнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

5.  Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлю­ються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

6.  Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.

Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність

1.  Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолі­довану фінансову звітність.

2.  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управ­ління.

Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відпо­відно у державній та комунальній власності.

3.  Об’єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств від­повідно до законодавства.

Стаття 13. Звітний період

1.  Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварта­лу (року).

2.  Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

3.  Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

1.  Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колек­тивам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих до­кументів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законо­давства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.  Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

3.  Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня наступ­ного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідо­вану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюджен­ня її у вигляді окремих друкованих видань.

4.  У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідацій­ний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства

про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв’язку з до­пущеними методологічними помилками або арифметичними описками веден­ня бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов’язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за­стосовуються з 1 січня 2001 року.

2.  Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесен­ня змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними орга­нами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Зако­ном, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що супе­речать цьому Закону.