Печать
PDF

Додатки - Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні


1.  Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує на­ціональні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

3.  Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповід­но до цього Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4.  Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт­ності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.

5.  Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської ді­яльності інвестора, пов’язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.

6.  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі на­ціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомен­дації щодо їх застосування.

Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

1.  Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:

організації розробки та розгляду проектів національних положень (стан­дартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ве­дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;

методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;

розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, пере­підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

2.  Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з високо­кваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організа­цій бухгалтерів та аудиторів України.

3.  Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положен­ня про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Мето­дологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджу­ються Міністром фінансів України.