Печать
PDF

Глава 8. Ревізія як форма державного фінансового контролю - § 2. Завдання ревізійних органів

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

§ 2. Завдання ревізійних органів


Головним завданням документальної ревізії є здійснення контролю за використанням фінансових ресурсів, їх зберіганням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності, а також розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх по­передження у подальшому.

Основні завдання документальної ревізії залежать від її об’єктів. Так, при ревізії державних фінансових органів і Державного казначей­ства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя основними завданнями є перевірка:

-   додержання нормативних актів щодо виконання бюджетів відпо­відних рівнів, стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства;

-    поточних рахунків відповідного бюджету, позабюджетних і ва­лютних коштів органів виконавчої влади чи органів самоврядування;

-   правильності витрачання коштів на утримання фінансових орга­нів Державного казначейства, апарату державної адміністрації та ор­ганів самоврядування.

При ревізії бюджетних установ основними завданнями є:

-   перевірка забезпечення керівництвом установи виконання чинних нормативних актів щодо фінансів і фінансової діяльності;

-    перевірка правильності і обґрунтованості розрахунків викорис­таних коштів, використання коштів за цільовим призначенням, забез­печення зберігання державних коштів та матеріальних цінностей, утримання матеріальних цінностей в необхідному стані.

При ревізії в міністерствах і органах виконавчої влади основними завданнями є перевірка:

-   реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю;

-   законності і правильності створення в міністерствах централізо­ваних фондів, їх розмірів, використання коштів за цільовим призна­ченням, правильності використання бюджетного фінансування;

-    витрат на утримання апарату міністерств та інших державних органів.

При ревізії підприємств державної і комунальної власності осно­вними завданнями є перевірка:

-   додержання чинного законодавства щодо цільового і ефективно­го використання коштів і матеріальних цінностей, їх зберігання, до­стовірності звітності і стану бухгалтерського обліку;

-    розрахунків з бюджетом, законності одержання доходів, додер­жання чинного законодавства при зміні форми власності під час при­ватизації, законності усієї діяльності та ін.

Внутрішньовідомчі ревізії вирішують завдання, поставлені вищим органом.

Ревізії інших підприємств незалежно від форми власності можли­ві за дорученням слідчих і судових органів. У цьому разі завдання ревізійним органам і перелік питань для вирішення встановлює орган, який призначає ревізію.