Печать
PDF

1.3. Наслідки реалізації небезпек навколишнього середовища - 1.3.6. Надзвичайні ситуації як наслідок реалізації не­безпек

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)

1.3.6.   Надзвичайні ситуації як наслідок реалізації не­безпек

Згідно із Законом України від 08.07.2000 р. “Про захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного і природно­го характеру” “надзвичайна ситуація (НС) - порушення норма­льних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат”.

Причиною виникнення надзвичайної ситуації є реаліза­ція потенційної небезпеки різного характеру.

Першопричиною виникнення надзвичайної ситуації є небезпечна подія. Небезпечною є така подія, наслідками якої можуть бути: загибель або загроза загибелі людей, значне погі­ршення умов життєдіяльності людей, заподіяння великих еко­номічних збитків, істотне погіршення стану навколишнього се­редовища. У свою чергу, небезпечна подія може бути виклика­на небезпечним природним явищем або аварією (катастрофою) на потенційно небезпечному об’єкті.

Небезпечне природне явище - це подія природного по­ходження або результат природних процесів (реалізація небез­пеки природного характеру), які за своєю інтенсивністю, масш­табом поширення і тривалістю можуть уражати людей, об’ єкти економіки та довкілля.

Потенційно небезпечний об’єкт - це такий об’ єкт, на якому використовуються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини, гідротехнічні й транспо­ртні споруди, транспортні засоби, а також інші об’ єкти, що створюють реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Постановою Кабінету Міністрів України від ll.O7.2OO2 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” визначені небезпечні речовини, які роб­лять об’ єкт потенційно небезпечним:

1) радіоактивні речовини;

2)  біологічні препарати;

3)  гази:

-       горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повіт­рі при нормальному тиску суміші, що сприяють поширенню полум’я в детонаційному чи дефлаграційному режимі або мо­жуть горіти в повітрі в дифузійному режимі;

-       горючі (займисті) стиснуті гази - гази, які знаходять­ся в апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском, що перевищує O,l МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі;

-       горючі (займисті) зріджені гази під тиском - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій фазі під тиском, що перевищує O,l МПа, та при температурі, що дорівнює або перевищує температуру навколишнього середо­вища;

-       горючі (займисті) кріогенно зріджені гази - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій фазі під тиском, що дорівнює O,l МПа, та при температурі ниж­чій від температури навколишнього середовища;

4)  горючі рідини;

-       рідини з температурою спалаху, що дорівнює або менша 61о С у закритому тиглі, або температурою спалаху, що дорівнює або менша 66о С у відкритому тиглі (легкозаймисті рідини згідно з ГОСТ l2.l.O44-89);

-       рідини, перегріті під тиском, - горючі рідини згідно з ГОСТ l2.l.O44-89, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском при температурі, що перевищує тем­пературу кипіння при атмосферному тиску в l,25 і більше разів.

Якщо рідина являє собою суміш горючих рідин, за тем­пературу кипіння при атмосферному тиску береться температу­ра википання половини маси рідини. Якщо даних про таку тем­пературу немає, за температуру кипіння береться температура на початку кипіння суміші (фракції). За розрахункову береться максимальна температура за регламентом, робочими інструкці­ями або іншою технічною документацією. Якщо передбачено блокування за температурою, за розрахункову береться темпе­ратура блокування;

5)   вибухові речовини - рідкі або тверді речовини чи су­міші речовин, які під впливом зовнішніх факторів здатні швид­ко змінювати свій хімічний склад, а цей процес саморозповсю- джуватися з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів (клас 1 згідно з ГОСТ 19433-88), у тому числі:

речовини або суміші речовин, які, згораючи в режимі детонації, утворюють ударну хвилю в повітрі;

речовини або суміші речовин, екзотермічні реакції з якими у режимі детонації, дефлаграції або теплового вибуху в оболонці (апараті, резервуарі, трубопроводі або в спеціальному виробі) призводять до руйнування цієї оболонки з утворенням ударної хвилі в повітрі та розкиданням уламків.

Вибухові речовини поділяють на ініці- юючі (первинні), бризантні (вторинні) та пі­ротехнічні .

Ініціюючі (первинні) вибухові речовини здатні під не­значним впливом зовнішніх факторів (промінь вогню, тертя, слабкий удар тощо) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням тепла і газоподібних про­дуктів.

Бризантні (вторинні) й піротехнічні вибухові речовини здатні під значним впливом зовнішніх факторів або впливом ініціюючих вибухових речовин у процесі екзотермічних реак­цій до світлових, звукових, теплових та реактивних ефектів з утворенням сльозоточивих і димооутворюючих речовин;

6)    речовини-окисники - речовини, які підтримують го­ріння, викликають та/або сприяють спалахуванню інших речо­вин у результаті екзотермічної окисно-відновної реакції, темпе­ратура розкладання яких не перевищує 65о С та/або час горіння суміші окисника яких з органічною речовиною (дубовою тир­сою) не перевищує часу горіння еталонного окисника з дубо­вою тирсою (наприклад, перманганат калію, бромат калію, пер­хлорат калію тощо);

органічні пероксиди (речовини з двовалентною струк­турою кисню, які можуть вважатися похідними пероксиду вод­ню).

До цієї категорії відносяться речовини, які підтримують процес горіння (наприклад кисень, озон, хлор, оксиди азоту та інші речовини в зрідженому стані);

7)  високотоксичні та токсичні речовини;

8)  речовини, які становлять небезпеку для довкілля (ви­сокотоксичні для водних організмів).

Визначення факту виникнення надзвичайної ситуації внаслідок реалізації небезпеки та відповідної реакції держави щодо ліквідації її наслідків здійснюється за допомогою класи­фікації. Класифікація надзвичайних ситуацій здійснюється за масштабами та за природою виникнення.

Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабами здійснюється щляхом порівняння кількісних показників ознак з пороговими значеннями.

До ознак надзвичайної ситуації відно­сяться:

-       територіальне поширення;

-       обсяг ресурсів, необхідний для локалізації і ліквідації її наслідків;

-       кількість постраждалих людей;

-       ступінь погіршення нормальних умов життя людей;

-       розмір заподіяних економічних збитків.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.O3.2OO4 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” надзвичайні ситуації за масштабом класифіку­ються наступним чином.

Державного рівня визнається надзви­чайна ситуація:

-       яка поширилась або може поширитися на територію інших держав;

-       яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних міс­цевих бюджетів (надзвичайна ситуація державного рівня за те­риторіальним поширенням);

-       яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, яким внаслідок дії уражальних чинників джерела надзвичайної ситу­ації завдано тілесне ушкодження або які захворіли, що призвело до втрати працездатності, засвідченої в установленому поряд­ку), чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби);

-       внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постражда­ло понад 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєді­яльності понад 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 до­би), а збитки (оцінені в установленому законодавством поряд­ку), спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на час виникнення надзвичайної ситуа­ції) заробітної плати;

-       збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;

-       яка в інших випадках, передбачених актами законо­давства, за своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня.

Регіонального рівня визнається надзви­чайна ситуація:

-       яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст обласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не менш як 1 відсо­ток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням);

-       яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від l тис. до lO тис. осіб на трива­лий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. міні­мальних розмірів заробітної плати;

-       збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних роз­мірів заробітної плати.

Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:

-       яка вийшла за межі територій потенційно небезпеч­ного об’єкта, загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об’єкта;

-       внаслідок якої загинуло l-2 особи або постраждало від 2O до 5O осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від lOO до lOOO осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили O,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;

-       збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних роз­мірів заробітної плати.

Об’єктового рівня визнається надзви­чайна ситуація, яка не підпадає під названі вище визначення. Чисельні значення показників різного рівня наведені у додатку l.

Визначення міністерств і відомств, які беруть участь у ло­калізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також ви­рішення питань організації і взаємодії здійснюється з допомогою Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК-019-2001.

У ДК-019-2001 наведені коди надзвичайних ситуацій за­лежно від їх класу за походженням, які обумовлюють перелік міністерств і відомств, що беруть участь у локалізації і ліквіда­ції наслідків надзвичайної ситуації, а також організацію і взає­модію при проведенні робіт.

Відповідно до прийнятої в ДК-019-2001 класифікації за походженням НС поділяються на:

-       НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні (морські та прісноводні) явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повіт­ряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогос­подарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

-       НС техногенного характеру - транспортні аварії (ката­строфи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з ви­кидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних і токсичних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродина­мічні аварії на греблях, дамбах тощо;

-       НС соціально-політичного характеру - ті, що пов’я­зані з протиправними діями терористичного й антиконституційно- го спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення й утримання важливих об’єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викра­дення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення, вста­новлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення, крадіжка зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

-    НС воєнного характеру пов’ язані з наслідками засто­сування зброї масового ураження або звичайних засобів уражен­ня, під час яких виникають вторинні фактори ураження населен­ня внаслідок зруйнування атомних та гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухових, сильнодіючих ядучих речовин, ток­сичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Дещо окремо необхідно розглянути надзвичайну ситуа­цію екологічного характеру, тому що цей вид надзвичайної си­туації за походженням може бути як техногенним, так і приро­дним; наслідки її важко піддаються оцінюванню, вплив її на людину малопомітний, але постійний та глобальний.

Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуа­ція, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в довкіллі, що потребують застосування надзвичайних заходів із боку держави. До таких змін належать: втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів унаслідок надмірного забруднення довкілля, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та проведення господарсь­кої діяльності в цих умовах.

Надзвичайні екологічні ситуації проявляються у стійкій зміні стану і властивостей літосфери, гідросфери, атмосфери.

Зміна стану і властивостей літосфери характеризується катастрофічними зсувами, просіданням і деградацією ґрунтів, обвалами, великомасштабним забрудненням місцевості, вими­ранням флори і фауни в окремих районах тощо.

До надзвичайних екологічних ситуацій, які пов’язані зі зміною стану гідросфери, відносяться вичерпання водних ре­сурсів, незворотні зміни фізичних і хімічних властивостей вод­ного середовища, великомасштабне механічне, хімічне чи біо­логічне забруднення вод, що призвело до масової загибелі і зникненні окремих видів рослинного і тваринного світу та ін.

Відповідно до положень Закону України “Про зону над­звичайної екологічної ситуації” 2OOO р. рішенням Верховної Ради України окремі території держави можуть оголошуватися зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місце­вість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуа­ція. Зоною надзвичайної екологічної ситуації оголошуються те­риторії, де внаслідок діяльності людини або руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або незворотні негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що призвели до загрози або неможливості проживання на них населення і ведення господарської діяльності, наприклад, територія зони відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:

-       значне перевищення гранично допустимих норм по­казників якості навколишнього природного середовища, визна­чених законодавством;

-       виникнення реальної загрози життю та здоров’ю ве­ликої кількості людей або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам чи навколишньому при­родному середовищу внаслідок надмірного забруднення навко­лишнього природного середовища, руйнівного впливу стихій­них сил природи чи інших факторів;

-       негативні зміни, що сталися в навколишньому при­родному середовищі на значній території і які неможливо усу­нути без застосування надзвичайних заходів з боку держави;

-       негативні зміни, що сталися в навколишньому при­родному середовищі, які суттєво обмежують або виключають можливість проживання населення і провадження господарсь­кої діяльності на відповідній території;

-       значне збільшення рівня захворюваності населення вна­слідок негативних змін у навколишньому природному середовищі.

У лютому 2010 р. Верховна Рада України ухвалила За­кон “Про затвердження указу Президента України “Про оголо­шення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка- Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації”.

На хвостосховищі № 2 Калуш-Голинського родовища калійних солей, в якому зберігається понад 10 млн м3 відходів, унаслідок атмосферних опадів стрімко зростає рівень високо- концентрованих розсолів калійних солей. Останнім часом спо­стерігалась їх прогресована фільтрація через товщину дамби, що призводить до її прискореного руйнування, а отже, до зрос­тання ризику раптового виливу таких розсолів, що спричинить руйнування прилеглих промислових об’єктів, житлового фонду, а також забруднення розсолами річки Дністер.

Залежно від місцезнаходження джерела виникнення надзвичайні екологічні ситуації можна поділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішні - джерело безпосередньо розташоване на території України, зовнішні - за її межами.

За наслідками надзвичайні екологічні ситуації можна класифікувати на незворотні, тривалі, тимчасові й суттєві. Масштаби наслідків надзвичайних екологічних ситуацій визнача­ються на основі експертної оцінки, прогнозу або результатів моде­льних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.

За ступенем гостроти виділяють реальні та поте­нційні надзвичайні екологічні ситуації. За швидкістю розвитку - на ситуації, що відбуваються стрімко, швидко або повільно.