Розділ 5 Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні - 5.6. Зміст державного регулювання інноваційної діяльності

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

5.6.  Зміст державного регулювання інноваційної діяльності

 

Формування інноваційного середовища та підтримка умов його ефективного функціонування невідривно пов'язані з діяльністю держа­ви. Отримання соціальних ефектів від діяльності елементів інновацій­ної інфраструктури можливе за умов сприяння інноваційній діяльності, що на сьогодні є однією з основних домінант правової політики держа­ви. Як будь-яка інша державна політика, інноваційна виступає як зо­внішній важіль, за допомогою якого держава спрямовує інноваційні процеси у бажане для суспільства русло. Збалансована державна по­літика в цій сфері полягає у виявленні, позиціонуванні та координації інтересів усіх учасників інноваційних процесів. Будь-який цивілізова­ний ринок, у тому числі й ринок нововведень, не може розвиватися за моделлю вільного (абсолютного) ринку, де відсутній зовнішній регу­лювальний чинник.

Державнерегулювання інноваційної діяльності являє собою ряд заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, які спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку країни.

Зміст державного регулювання інноваційної діяльності полягає:

-    у визначенні і підтримці пріоритетних напрямів інноваційної ді­яльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;

-    у формуванні і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм;

-   у створенні нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;

-   у захисті прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;

-   у фінансовій підтримці виконання інноваційних проектів;

-   у стимулюванні комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;

-    у встановленні пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності;

-    у підтримці функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.

Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме:

-    створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;

-    затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності як окре­му загальнодержавну програму або у складі Програми діяльності Ка­бінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, охорони довкілля;

-   у межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради відповідно до їх компетенції:

-    затверджують регіональні інноваційні програми, що кредитують­ся з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бю­джетів;

-     визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, об­ласних і районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних інноваційних програм і доручають Раді міністрів Автономної Респу­бліки Крим, делегують повноваження обласним і районним державним адміністраціям фінансування регіональних інноваційних програм через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні від­ділення) у межах виділених у цих бюджетах коштів;

-    контролюють фінансування регіональних інноваційних програм за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.

Представницькі органи місцевого самоврядування — сільські, се­лищні, міські ради відповідно до їх компетенції:

-     затверджують місцеві інноваційні програми;

-    у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;

-    створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, затверджують їх статути чи положення про них, підпорядковують їх своїм виконавчим органам;

-  доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих інно­ваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або через комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи;

-   затверджують порядок формування і використання коштів кому­нальних інноваційних фінансово-кредитних установ;

контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово- кредитні установи (їх регіональні відділення);

-    контролюють діяльність комунальних інноваційних фінансово - кредитних установ.

Кабінет Міністрів України відповідно до своєї компетенції:

-   здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності;

-    готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріори­тетних напрямів інноваційної діяльності як окрему загальнодержавну програму або в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів Укра­їни, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

-   здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів іннова­ційної діяльності;

-   сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інновацій­ної діяльності;

-    створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, затверджує їх статути чи положення про них, підпорядковує ці устано­ви спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;

-   готує та подає Верховній Раді України як складову частину про­екту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пропо­зиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки вико­нання інноваційних проектів через спеціалізовані державні інновацій­ні фінансово-кредитні установи;

- затверджує положення про порядок державної реєстрації інно­ваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних про­ектів;

-    інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, які кредитувалися за кошти Державного бюджету України, і про повернення до бюджету наданих раніше кредитів.

Міністерство освіти і науки України як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності відповідно до своєї компетенції:

-    здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики;

-    готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріо­ритетних напрямів інноваційної діяльності, державних інноваційних програм і щодо необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредиту­вання;

-   координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших централь­них органів виконавчої влади;

-    визначає свій окремий підрозділ для кваліфікування інноваційних проектів з метою їх державної реєстрації;

-    здійснює державну реєстрацію інноваційний проектів і веде Дер­жавний реєстр інноваційних проектів;

-   готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ство­рення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційний програм і проектів, розробляє статути чи положення про ці установи;

-    затверджує порядок формування і використання коштів підпо­рядкованих йому спеціалізованих державних інноваційних фінансово- кредитних установ і контролює їх діяльність;

-   доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам здійснення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, перед­бачених законом про Державний бюджет Україні' на відповідний рік;

-    організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері іннова­ційної діяльності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації (у межах делегованих їм органами місцевого самовряду­вання повноважень) відповідно до їх компетенції'

-     розробляють проекти регіональних інноваційних програм і по­дають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;

-    вживають заходів щодо виконання регіональних інноваційних програм;

сприяють інноваційній діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної інфраструктури у цій сфері;

-    залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів;

-   доручають державним інноваційним фінансово-кредитним уста­новам (їх регіональним відділенням) проведення конкурсного відбору інноваційних проектів регіональних інноваційних програм і здійснення їх фінансової підтримки у межах коштів, передбачених у бюджеті Авто­номної Республіки Крим і обласних та районних бюджетах;

-    подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із держав­ного бюджету.

Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їх компе­тенції:

-    розробляють проекти місцевих інноваційних програм і подають їх для затвердження відповідним місцевим радам;

-    вживають заходів щодо виконання місцевих інноваційних про­грам;

-    залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку населених пунктів;

-   доручають державним інноваційним фінансово-кредитним уста­новам (їх регіональним відділенням) або комунальним інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного відбору ін­новаційних проектів місцевих інноваційних програм і здійснення фі­нансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених у від­повідному місцевому бюджеті;

-    готують і подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо створення комунальних спеціалізованих інноваційних фінансово- кредитних установ для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;

-    подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за місцевими програмами до держав­них програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи.