Розділ 5 Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні - 5.3. Правовий режим інноваційного проекту

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

5.3.  Правовий режим інноваційного проекту

 

Інноваційним проектом є комплект документів, що визначає про­цедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту та/або інноваційної продукції.

Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інновацій­них проектів може бути надана фінансова підтримка шляхом:

-     повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів;

-    часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Дер­жавного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансуван­ня проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;

-    повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами іннова­ційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;

-   надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;

-    майнового страхування реалізації інноваційних проектів у стра­ховиків відповідно до Закону України «Про страхування».

Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:

кошти Державного бюджету України;

кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республі­ки Крим;

власні кошти спеціалізованих державних і комунальних іннова­ційних фінансово-кредитних установ;

власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;

кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бю­джету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій державній експертизі відповідно до законо­давства. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших дже­рел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержан­ня екологічних, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог.

Державна підтримкареалізації'інноваційного проекту надається за умови його державної реєстрації.

Відповідно до Порядку державної реєстрації інноваційних проекти і ведення Державного реєстру інноваційних проектів1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 1474, суб'єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, подає до Міністерства освіти і науки України (МОН) такі документи:

1) заяву про розгляд інноваційного проекту згідно із затвердженою МОН формою;

2)   інноваційний проект згідно із затвердженою МОН формою у трьох примірниках, що прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом і печаткою заявника;

3)  бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електрон­ному носіях;

4)   юридична особа, крім того, — нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької ді­яльності та установчих документів, довідку органу державної по­даткової служби за місцем реєстрації як платника податків (далі — орган державної податкової служби) про стан розрахунків з держав­ним бюджетом;

5)  фізична особа, крім того, — нотаріально засвідчену копію до­кумента, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння іденти­фікаційного номера;

6) для інноваційного проекту, що заявляється як пріоритетний ін­новаційний проект, згідно з яким передбачається ввезення на митну територію України необхідних для його виконання сировини, устатку­вання, обладнання, комплектуючих виробів та інших товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не зідповідають вимогам проекту:

-   номенклатуру товарів, необхідних для виконання пріоритетного нноваційного проекту, з обсягами їх ввезення в Україну згідно із за­твердженою МОН формою у трьох примірниках, погоджену з Держ- митслужбою та центральним органом виконавчої влади у відповідній галузі;

-   затверджений центральним органом виконавчої влади у відповід­ній галузі обгрунтований висновок про те, що товари, необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту;

-   копії зовнішньоекономічного контракту та специфікацій до нього;

-   розрахунки очікуваних втрат надходжень до державного бюджету аід несплати ввізного мита і податку на додану вартість за проектом у цілому, в тому числі щодо кожної товарної позиції на весь період його виконання з розподілом за роками.

Державна реєстрація інноваційного проекту проводиться МОН на підставі висновків експертизи інноваційного проекту і погодженого Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів рішення про кваліфікування інноваційного про­екту, затвердженого наказом МОН.

Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною орга­нізацією відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну гкспертизу» за рахунок коштів заявника протягом трьох місяців з мо­менту укладення відповідної угоди. У разі позитивного висновку екс­пертизи інноваційний проект вноситься до Реєстру МОН, і заявник зтримує. свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту, яке є чинним протягом трьох років з дати його видачі та є необхідною умовою державної підтримки інноваційних проектів за рахунок бю­джетних коштів.

Указом Президента України від ЗО грудня 2005 р. № 1873 затвер­джено Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій1, за яким до повноважень зазначеного органу також відне­сено державну реєстрацію інноваційних проектів, здійснення якої є умовою їх державної підтримки за рахунок коштів Державної інновацій­ної фінансово-кредитної установи (яка є правонаступницею Української державної інноваційної компанії). Зазначена установа створена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів госпо­дарювання різних форм власності, а також залучену вітчизняних та іно­земних інвестицій для розвитку національної економіки.

Державна інноваційна фінансово-кредитна усган0ва організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається Спеціально уповнова­женим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 16 листопада 2006 р. № 34 затверджено Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримку _ Наказом Міністер­ства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 28 лютого 2007 р. № 72 затверджено Порядок проведення конкурсного відбору інноваційних проектів реформування і розвитку житлово-комунального господарства2. Наказом Міністерства промис­лової політики України від 11 вересня 2006 р. № 329 затверджено По­рядок конкурсного відбору інвестиційних проекті> спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфе­рі промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу *.

Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого прой­шов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною про­цедурою рейтингу може отримати від Державної інноваційної фінансово- кредитної установи один чи кілька видів фінансової підтримки.