Розділ 15. Публічно-правова природа ціноутворення в Україні

Posted in Финансовое право - Фінансове право (за ред. М.П. Кучерявенка)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Розділ 15. Публічно-правова природа ціноутворення в Україні§ 1. Зміст державного регулювання цін і тарифів

§ 2. Функції та елементи ціни

§ 3. Система цін 

§ 4. Органи ціноутворення

 

 

§ 1. Зміст державного регулювання цін і тарифів


Регулювання ціноутворення здійснюється комплексом правових норм. Значна частина їх представлена цивільно-правовими нормами, що регулюють договірні ціни, здійснюючи це диспозитивними мето­дами. Активну роль у формуванні цін відіграє також адміністративно- правове регулювання, що становить вже сферу публічно-правового впливу на ціни. У цьому разі йдеться про наділення компетентних державних органів повноваженнями по встановленню цін, тарифів, граничних коефіцієнтів їх росту, що реалізується як управлінська ді­яльність у фінансовій сфері. Важливо звернути увагу і на фінансово- правовий аспект у сфері ціноутворення. Крім особистої участі в опо­середкуванні процесу руху публічних грошових фондів, необхідно враховувати, що структура ціни формується насамперед за рахунок фінансово-правових інструментів. Такі елементи ціни, як собівартість (валові витрати), прибуток, податок на додану вартість є предметом фінансово-правового регулювання. Саме в цьому аспекті і важливо розглянути фінансово-правові основи ціноутворення.

об’єктивною основою існування ціни, організації ціноутворення, меж державно-правового регулювання цих аспектів є відображення вартості товарів, робіт, послуг, включених у процеси обміну. Ціни ви­ступають як загальний вимірник вартості конкретних предметів. У тій чи іншій формі ціни існують історично довгий час і використовуються з виникнення товарно-грошових відносин. Відіграючи певною мірою обслуговуючу роль, ціна відображала зміст пануючих відносин, ієрар­хію класів, характер участі держави в ціновому регулюванні, закрі­пленні певних правових режимів ціноутворення, гарантування і забез­печеності цін.

Найчастіше ціна аналізується як атрибут договірних відносин, умова будь-якого відплатного договору, індивідуалізації відносин об­міну. У цьому аспекті ціна конкретизує обов’язки контрагентів; пред­ставляє кошти додаткового узгодження умов про кількість відчужува­ного майна; виражає ступінь виконання умов договору, змінює або припиняє право вимог кредитора і юридичних обов’язків боржника[1]. Таким чином, визначаючи відносини обміну і беручи участь у ньому, ціна сама стає предметом правового регулювання.

Участь цін в опосередкуванні руху грошових фондів відображає і деякі особливості цього процесу: по-перше, за допомогою цін установ­люється певна еквівалентність у русі грошей і пов’язаних з ними мате­ріальних цінностей, гарантується адекватний облік вартості; по-друге, через цінові інструменти реалізуються функції фінансів (розподільча і контролююча); по-третє, за допомогою раціональної структури цін забезпечуються стимули для розвитку окремих сторін суспільного ви­робництва або, навпаки, його згортання. Політика ціноутворення, що є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України здійснюється відповідно до ст. 3 Закону України від 3 грудня 1990 р. «Про ціни і ціноутворення» і спрямована на забезпечення:

-     рівних економічних умов і стимулів для розвитку усіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів;

-     збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;

-     протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів і послуг;

-     об’єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогос­подарську продукцію, що забезпечують еквівалентність обміну;

-     розширення сфери застосування вільних цін;

-     підвищення якості продукції;

-     соціальних гарантій, у першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв’язку із зростанням цін і тарифів;

-     формування необхідних економічних гарантій для виробників;

-     орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку.

Необхідність державного впливу на ціноутворення пов’язана з пу­блічними інтересами, що визначаються формуванням порівнюваних частин бюджетів, фінансовим забезпеченням державних завдань і функ­цій, охороною навколишнього природного середовища, гарантіями со­ціально незахищеним верствам населення. Останнє особливо важливе положення знайшло відображення в ст. 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення», що регулює забезпечення соціального захисту населен­ня від підвищення цін і тарифів. Так, відповідно до неї органи державної влади і управління України послідовно проводять у життя заходи для підтримки життєвого рівня населення, у першу чергу низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, шляхом введення компенсації збитків у зв’язку з підвищенням цін і тарифів, а також шляхом індексації доходів щодо соціально-економічних груп населення. У випадку утворення за­боргованості по виплаті заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат забороняється до погашення такої заборгованості підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і послуги суспільного транспорту, що надаються громадянам України.

У цих умовах необхідно розмежовувати державне регулювання цін як форму втручання держави у вільні ринкові відносини і як форму забезпечення раціонального і збалансованого руху публічних грошових фондів. Державно-правове регулювання цін здійснюється через меха­нізми фіксованих цін і тарифів, встановлення їх граничних розмірів, граничних коефіцієнтів зміни цін і рівня рентабельності. Через подат­ки, інші види обов’язкових платежів податкового характеру, нормати­ви й інші елементи ціни відбувається державний вплив на процес формування ціни, обслуговування нею господарського обороту.

Державне регулювання цін не можна розглядати як форму довіль­ного втручання держави в організацію ринкових відносин. Воно здій­снюється через реалізацію механізмів, закріплених і урегульованих законодавством і націлене на забезпечення і дотримання об’єктивних нормативів формування ціни, співвідношення цін різного виду. Відпо­відно до ст. 1 Закону України «Про ціни і ціноутворення» законодавство України складається з цього Закону та інших актів законодавства Укра­їни, що видаються відповідно до нього і поширюються на всі підпри­ємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці і виробництва.

Державне регулювання цін чи тарифів передбачає застосування декількох методів[2]:

а) установлення фіксованих цін на товари, роботи, послуги;

б) установлення граничного рівня цін і граничних надбавок;

в) установлення граничного рівня рентабельності і розмірів торго­вих надбавок і націнок;

г) узгодження цін і тарифів при формуванні вільних цін і тарифів підприємствами-монополістами.