Глава 6 Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей - § 4. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Поняття грошової системи. Закони грошового обігу PDF Печать
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

§ 4. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Поняття грошової системи. Закони грошового обігу

Процес поступового еволюційного розвитку обміну породжує по­яву спеціального засобу його обслуговування й визначення — грошей. Можна сказати й так: гроші є історичним продуктом обміну.

Спочатку як мірило обміну товарів були специфічні товари, які мали великий попит на ринках у певних країнах: в Ісландії — риба; в європейських країнах — хутро; Індії — перла; Римі — мідь; Монго­лії — чай; Китаї — сіль тощо. Потім універсальним мірилом товарів у більшості народів стала домашня худоба. Нарешті, як загальний еквівалент вартості всіх товарів з’явились металеві зливки — метал, мідь, бронза, срібло, золото.

Необхідність мати гроші, які були б стабільні, сталі до зношування, портативні, подільні, прийнятні, взаємозамінні, транспортабельні, роз­пізнавані й здатні до нагромадження, сприяла появі монети. Сам термін «монета» має походження від назви храму богині Юнони в Римі, яка дала добру раду й гроші для ведення війни римлянам, що стало приводом для створення там у ІІІ ст. до н. е. монетного двору, продукція якого стала на­зиватися монетою (моно — рада). В Росії монета виникла у Х ст. у Києві, в незалежній Україні — у 1996 р. Паперові гроші (банкноти) були введе­ні в обіг уперше в Китаї в XII ст., в Європі — у XVIII ст.

Гроші — це особливий товар, який виконує роль загального, уні­версального еквівалента. Гроші є продуктом еволюційного розвитку товарних відносин, більш довершеною формою економічних зв’язків між виробниками й споживачами.

Гроші мають кілька дуже важливих ознак. Це, по-перше, загальне визнання грошей суб’єктами суспільного обміну; по-друге, гроші є засобом вияву цінності товарів; по-третє, гроші виконують роль по­середника в усіх обмінних операціях.

Сутність і значення грошей знаходять свій вияв у процесі виконан­ня ними таких функцій, як: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження та світові гроші.

Виконуючи свої функції, гроші здебільшого розв’язують супе­речності товарного обміну, а в деяких випадках їх загострюють. При цьому функції грошей трансформуються, деякі функції не діють або відмирають, натомість з’являються нові, які потребують свого дослі­дження і визначення економічною наукою.

Первинною функцією грошей є функція міри вартості, що при­таманна грошам історично. Гроші, виконуючи цю функцію, вимірюють вартість інших товарів, причому роблять це потенційно, ідеально, за допомогою призначення товарам цін. Кожний власник товару тільки подумки уявляє міру грошового товару, що має стати його власністю в результаті обміну товару на гроші.

Щоб ця функція виконувалася реально, раніше потрібно було ви­значати масштаб цін — вагову кількість грошового металу (золота або срібла), що встановлюється державою за національну грошову одини­цю. До середини XX ст. масштаб цін не відокремлювався від безпо­середнього вагового змісту грошового металу. За сучасних умов всі країни світу повністю відмовилися від конвертування паперово- кредитних грошей у грошовий метал (золото). Отже, держави офіцій­но не фіксують національні масштаби цін.

Виконуючи функцію засобу обігу, гроші швидко змінюють своїх власників; і що швидше це відбувається, то краще для грошового обі­гу взагалі. Функцію засобу обігу гроші завжди мають виконувати ре­ально — як посередник в актах продажу «товар (Т) — гроші (Г)» і купівлі «гроші (Г) — товар (Т')». Ця функція доповнює функцію міри вартості і розвиває функціональні можливості грошей.

Коли гроші почали виконувати функцію засобу обігу, з’явилася можливість заміни металевих грошей на паперові. Останні стали про­стим символом (знаком) вартості. Можна сказати, що функція засобу обігу сприяла виникненню паперово-грошового обігу. Але ця сама функція зумовила й подальший розвиток суперечностей товарного виробництва, наприклад, проблему надмірної емісії (випуску) паперо­вих грошей у вигляді спочатку банкнот, а потім і казначейських білетів, наслідком чого стали грошові кризи (інфляція).

Функція засобу платежу почала здійснюватися грошима у зв’язку з розвитком кредитних відносин. Безліч потреб у кредитуванні товарних відносин призвели до того, що продавець віддавав свій товар покупцеві з відстрочкою платежу. З’являється особливий вид грошового зобо­в’язання — вексель, який і виконує функцію засобу платежу. Пізніше банківські установи починають скуповувати векселі, випускаючи бан­ківські грошові зобов’язання — банкноти. Це, по суті, кредитні гроші, що виконують функцію засобу платежу. Якщо при отриманні кредиту реальні гроші не потрібні і їх замінює вексель, то при сплаті кредиту у визначений строк необхідні реальні гроші. При цьому вони виконують роль засобу платежу. Таку функцію гроші виконують при виплаті за­робітної плати, сплаті комунальних платежів, податків тощо.

Гроші мають номінальну і реальну цінність. Номінальна цінність грошей визначається знаками, які на них намальовані;реальна цінність визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за одну одиницю грошей. Зростання цін призводить до знецінення грошей і загострення суперечностей товарно-грошових відносин.

Виконувати функцію засобу нагромадження ефективно і повністю можуть лише повноцінні (золоті) гроші. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші тимчасово, з волі та бажання їх власника, випадають із сфери обігу і використовуються для нагромадження. За сучасних умов ця функція виконується за допомогою особливих банківських установ — ощадних банків. У країнах, що не мають вільно конверто­ваної твердої валюти, функцію засобу нагромадження виконують ва­люти найбільш розвинених країн: американський долар, євро, фунт стерлінгів та ін.

Формування світових економічних відносин, розвиток зовнішньо­го товарного обміну зумовлює виконання грошима функції світових грошей. У міжнародних розрахунках на світовому ринку країни ви­користовують грошові знаки іншої держави, які визнані конвертова­ними, резервними валютами (американський долар, євро та ін.), і за­гальні умовні міжнародні розрахункові одиниці.

За весь еволюційний період свого існування гроші пройшли склад­ний шлях розвитку і мали такі форми:

а) товарні гроші — металеві зливки;

б) монетні гроші — карбовані монети;

в) паперові гроші — друковані банкноти;

г) електронні гроші — кредитні картки.

Відповідно до історичних форм грошей формувалися грошові системи. Спочатку виникла архаїчна форма металевих грошей, коли головним їх елементом був металевий зливок. Історія української гривні починалася з Давньої Русі, де гривнями називали зливки срібла різної ваги: від 100 до 204,7 г — мала гривня і до 409,5 г — велика гривня. Поступово з’являлись карбовані монети, що витіснили важкі металеві зливки. Металева грошова система існувала у формі моно­металізму та біметалізму. Грошова система монометалізму викорис­товувала як гроші один із монетарних металів — золото або срібло. Біметалізм — це система, за якої загальним еквівалентом грошей були обидва монетарні метали — золото і срібло.

Пізніше металеву грошову систему змінює паперово-кредитна система. Сучасна грошова паперово-кредитна система складається з державних банкнот, розмінної монети та депозитів до запитання або поточних рахунків національної кредитної системи. Вона являє собою сукупність готівкових і безготівкових грошей.

Нині існує й набуває великого поширення нова світова «електрон­на» грошова система. Головним її елементом є кредитна картка, за­вдяки якій і відбуваються всі безготівкові платежі через комп’ютерні системи. Це є системою грошових відносин майбутнього, коли всі країни світу, а не тільки передові, активно використовуватимуть «елек­тронну» грошову систему.

У загальному вигляді грошова система незалежно від форм повинна мати такі структурні елементи: правові засади грошового обігу; найменування грошової одиниці;

відповідний порядок емісії національних грошових знаків; карбування металевих монет та порядок їх обігу; організацію та умови безготівкового обороту; порядок обміну національної валюти на іноземну; валютні коефіцієнти;

грошові знаки та організаційні центри грошового обігу.

Товарне виробництво пов’язане з дією закону грошового обігу. У країнах із різними економічними системами, де використовуються гроші, необхідно знати, скільки грошової маси потрібно для нормаль­ного господарювання. Грошовий обіг залежить від впливу великої кіль­кості чинників. У сфері грошового обігу діє економічний закон кількості грошей, сформульований у ХІХ ст. Перша і основна умова ефективного грошового обігу — швидкість обігу грошей та їх ліквідність. Що швид­ше гроші обслуговуватимуть товарні угоди, то менше їх потрібно для обігу. Формула закону грошового обігу має такий вигляд:

 

З розвитком товарного виробництва та зміною його типу зміню­ються і функції грошей, а також трансформується закон кількості грошей, необхідних для обігу. В цьому разі формула закону, яку роз­робив К. Маркс, буде такою:

 

Дія закону кількості грошей, необхідних для обігу, характерна як для металевої грошової системи в минулому, так і для сучасної паперово-кредитної.

У країнах із розвиненою ринковою економікою, де реалізується велика кількість товарів у безготівковому варіанті, використовується формула, запропонована американським економістом, статистиком

І. Фішером (1867-1947). Вона виражає залежність сукупності товарних цін від грошової маси та їх швидкості і навпаки:

 

З цього рівняння обміну можна розрахувати:

кількість грошей, які необхідні для обігу: М = Р х Q / V;

середній рівень цін товарів, які реалізуються: P = M х V/ Q;

швидкість обігу грошової одиниці: V = P х Q /M; обсяг товарів, які призначені для реалізації: Q = M х V/P.

В умовах розвиненої паперово-кредитної грошової системи наве­дена формула рівняння розкриває дію закону кількості грошей, необ­хідних для обігу готівкою та в безготівковому вигляді. Використання цієї формули ґрунтується як на класичній кількісній теорії грошей, так і на сучасній монетарній кількісній теорії грошей лауреата Нобелів­ської премії М. Фрідмена (1912-2006).

Оскільки ж грошова маса є неоднорідною, усі її елементи мають різну швидкість обігу, до того ж на неї активно впливає кон’юнктура грошового ринку. Визначити ж кількість грошей, необхідних для обігу, на практиці дуже важко.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які умови необхідні для виникнення та розвитку товарного виробництва?

2.  Назвіть загальні та специфічні риси простого і загального товарного виробництва.

3. Яка різниця між товарами і послугами; товарами і грошима?

4. Охарактеризуйте споживну вартість і мінову вартість товару.

5. Що таке корисність та цінність товару?

6. Сформулюйте закон вартості. Які функції він виконує? Яким чином дія закону вартості модифікується в наш час?

7. У чому полягає сутність закону цін?

8. Що таке гроші? Як вони виникли?

9.  Які функції виконують гроші?

10. Охарактеризуйте грошову систему та шляхи її еволюції.

11. Як визначити кількість грошей, потрібну для обігу?

12. Сформулюйте закон грошового обігу. Хто вперше відкрив і кількісно визначив його дію?