Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Авторський колектив коментарю до Кодексу адміністративного судочинства України
2 Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
3 Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
4 Стаття 3. Визначення понять
5 Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах
6 Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
7 Стаття 6. Право на судовий захист
8 Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
9 Стаття 8. Верховенство права
10 Стаття 9. Законність
11 Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом
12 Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі
13 Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу
14 Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду
15 Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
16 Стаття 15. Мова адміністративного судочинства
17 Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді
18 Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
19 Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ
20 Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ
21 Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ
22 Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог
23 Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого
24 Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово
25 Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів
26 Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів
27 Стаття 26. Незмінність складу суду
28 Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді
29 Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи
30 Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
31 Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід)
32 Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід)
33 Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді
34 Стаття 33. Повістки
35 Стаття 34. Зміст повістки
36 Стаття 35. Вручення повістки
37 Стаття 36. Час вручення повістки
38 Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки
39 Стаття 38. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою
40 Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме
41 Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання
42 Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами
43 Стаття 42. Ведення журналу судового засідання
44 Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання
45 Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання
46 Стаття 45. Складення протоколу
47 Стаття 46. Зміст протоколу
48 Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі
49 Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність
50 Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 6