ГЛАВА 14 Основи житлового права України - Страница 7 PDF Печать
Право - В.В. Копєйчиков Правознавство

 

 

§ 8. Порядок розгляду житлових спорів

8.1. Розгляд житлових спорів на підставі ст. 191 ЖК України

Розгляд таких житлових спорів здійснюється відповідно до Конституції та законів України загальними судами, господарсь­кими, третейськими та товариськими судами та іншими упов­новаженими на те законодавством органами і посадовими осо­бами.

Право громадян України на захист є однією з гарантій зміцнення законності Згідно з чинною Конституцією України українські громадяни мають право на судовий захист від пося­гань на життя і здоров'я, честь і гідність, на особисту свободу і майно. Це право деталізується нормами галузевого законодав­ства- кримінального, адміністративного, цивільного тощо.

Особисті гаранті — це власні можливості людини і громадя­нина щодо захисту своїх прав, свобод, законних інтересів і обо­в'язків. До них відносять, а) право на захист передбачених зако­ном можливостей людини і громадянина в суді, в Уповноваже­ного Верховної Ради України з прав людини, в міжнародних судах чи відповідних міжнародних організаціях. Одним із за­собів здійснення такої можливості є право людини на скаргу. Згідно з нині діючим законодавством можуть бути оскаржені дії службових осіб, державних і громадських органів у адмініст­ративному і судовому порядку. Шкода, заподіяна незаконними діями цих суб'єктів при виконанні ними своїх обов'язків, повин­на бути відшкодована.

За Конституцією України парламентський контроль за до­держанням конституційних прав і свобод людини й громадяни­на здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман).

Отже, чинне законодавство передбачає можливості оскар­ження незаконних дій органів і посадових осіб при здійсненні питань щодо реалізації людиною і громадянином конституцій­ного права на житло.

 

8.2. Розгляд житлових спорів у адміністративному порядку

В адміністративному порядку скарги розглядаються на підставі ст. 57 ЖК України виконавчими комітетами рад та місцевими державними адміністраціями. Скарги з питань об­ліку громадян, що потребують покращення житлових умов роз­глядається виконкомом чи вищестоящою держадміністрацією Скарги на спільні рішення адміністрації підприємств, установ і організацій розглядаються з питань обліку громадян виконко­мом чи держадміністрацією залежно від підпорядкування організації, а спори між адміністрацією і профспілкою - вище­стоящими адміністраціями чи органами.

Виконкоми можуть розглядати такі скарги:

а) відмова у прийнятті на облік;

б) відмови про включення до списку членів сім'ї осіб, що тим­часово відсутні (на військовій службі чи на виборній посаді тощо),

в) порушення місячного терміну розгляду скарги;

г) невірного запису в рішенні дати взяття на облік;

ґ) обгрунтованості внесення змін до книги і списків черго­вості на одержання житла;

д) відмови у розділі облікової справи;

є) обгрунтованості перенесення черги на одержання житла; є) відмови для включення до списку першочерговиків чи на­дання житла позачергово;

ж) відмова надати житло на першому поверсі чи з ліфтом для інвалідів;

з) надання житла меншого розміру, ніж передбачено законо­давством;

и) неправильного визначення кількості членів сім'ї, що ма­ють право на одержання житла тощо.

 

8.3. Судовий розгляд житлових спорів

У судах розглядають спори, що виникають уже в процесі ко­ристування житлом. Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України суди вирішують такі спори:

а) про визнання недійсним виданого ордера на жиле при­міщення і договору житлового найму приміщення;

б) про виселення з займаного житла;

в) про виселення зі службових приміщень і гуртожитків;

г)  про надання жилого приміщення у зв'язку зі знесенням будинку, проведення в ньому капремонту, переобладнання жи­лого будинку у нежилі приміщення;

г) про визнання права на жиле приміщення, яке було надане за спільним рішенням адміністрації підприємства і профспілки з наступним повідомлення виконкому про надання приміщен­ня тощо.

Суду належить право розгляду також спорів:

а) про відмову у видачі охоронного свідоцтва;

б) про відмову в наданні наймачеві жилого приміщення, що звільнилося в комунальній квартирі;

в) про примусовий обмін житла;

г) про відмову організації в реалізації права громадянина на обмін житла;

ґ) про переселення до іншого житла на час капітального ре­монту;

д) про відмову в наданні жилого приміщення;

є) про визнання і втрату права на жиле приміщення тощо. Суди не мають права приймати до розгляду заяви про спори, віднесені до компетенції інших органів та посадових осіб, а саме:

а) про надання жилого приміщення особам, що потребують покращення житла;

б)    про надання жилого приміщення меншого розміру;

в) про переселення осіб, що проживають у гуртожитках, з одної кімнати до іншої;

г) про відмову наймача чи членів його сім'ї дати згоду на все­лення до жилого приміщення інших осіб чи здания жилэ в піднаймання тощо. Згідно з положеннями постанови Пленуму Верховного Суду України посадові особи, які завдали житло­вим правам та житлу, що належить підприємствам, установам, організаціям, шкоди, повинні відшкодувати втрати за правила­ми, передбаченими гл. 9 КЗпП України.

 

8.4. Інший порядок розгляду житлових спорів

Житлові спори можуть також розглядатися товариськими, третейськими і господарськими судами:

а) про пошкодження жилих і нежилих приміщень у кому­нальному житлі;

б) про порушення правил внутрішнього розпорядку у гурто­житках, комунальних квартирах;

в) про використання приміщень загального користування не за призначенням;

г) про оплату комунальних послуг та витрат на ремонт;

ґ) про користування загальними будівлями, що знаходяться у спільній власності, тощо.

Таким чином, чинне законодавство визначає порядок роз­гляду житлових спорів різними органами, організаціями і поса­довими особами.