Глава 13. Засади місцевого самоврядування PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 13. Засади місцевого самоврядування


§ 1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні

§ 2. Територіальна громада — первинний суб’єкт місцевого самоврядування

§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні

§ 4. Функції місцевого самоврядування в Україні

§ 5. Основи місцевого самоврядування

§ 6. Гарантії місцевого самоврядування в Україні

 

 

§ 1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні


Одним з важливих елементів взаємозв’язку держави і суспільства є місцеве самоврядування — громадсько-політичний і правовий інсти­тут, який набуває все більшого значення як демократична форма орга­нізації публічної недержавної влади на місцях. Історія розвитку місце­вого самоврядування доводить: чим більш розвинутими є правова держава і громадянське суспільство, тим вищими є роль і значення місцевого самоврядування в їх житті.

Поняття «місцеве самоврядування» відображає комплексне явище, яке має багато значень і характеристик.

По-перше, місцеве самовряду­вання можна розглядати як принцип здійснення влади в державі та суспільстві. Визнання місцевого самоврядування одним з принципів організації публічної влади передбачає встановлення децентралізова­ної системи управління, визначення на законодавчому рівні форм вза­ємодії центральних і місцевих органів влади.

По-друге, місцеве само­врядування може розглядатись і як право громадян самостійно вирі­шувати всі питання місцевого значення на певній території. Тим самим держава визнає самостійність місцевого самоврядування в межах його повноважень і бере на себе обов’язок створювати необхідні умови для їх здійснення.

По-третє, місцеве самоврядування можна характеризу­вати і як форму, спосіб організації влади на місцях, що здійснюється з урахуванням історичних, національних та інших традицій.

Саме з цього можна зробити висновок, що місцеве самоврядування — це система організації і діяльності громадян, яка забезпечує самостійне, під власну відповідальність вирішення питань місцевого значення, управління комунальною власністю, виходячи з інтересів усіх жителів даної території. Отже, ця система є сукупністю організаційних форм та інститутів прямого волевиявлення виборних та інших органів міс- 264 цевого самоврядування, через які реалізуються принципи та функції місцевого самоврядування.

Поняття місцевого самоврядування дається в Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р. у ст. 3, відповідно до якої місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого само­врядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетен­ції, в інтересах місцевого населення. У Конституції України 1996 р. проголошено, що «в Україні визнається і гарантується місцеве само­врядування» (ст. 7) і закріплено поняття місцевого самоврядування як права «територіальної громади — жителів села або добровільного об’ єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Консти­туції і законів України» (ст. 140). Аналіз наведених положень дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об’ єкт конституційно- правового регулювання виступає відповідною засадою конституційно­го ладу України; як специфічна форма народовладдя; право жителів від­повідної територіальної одиниці (територіальної громади) на само­стійне вирішення питань місцевого значення.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» у ст. 2 за­кріплює більш розширене поняття місцевого самоврядування — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної гро­мади — жителів села чи добровільного об’ єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідаль­ність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

За Конституцією України право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо через різно­манітні форми прямої демократії (місцеві референдуми та вибори, за­гальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів місцевого самоврядування, тобто шляхом представницької демократії.

Сукупність різних організаційних форм здійснення місцевого само­врядування утворює систему місцевого самоврядування. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; вико­навчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.