Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим - § 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим


Система республіканських органів виконавчої влади визначається Верховною Радою АРК і включає:

1. Міністерства Автономної Республіки Крим: економічного роз­витку і торгівлі; фінансів; регіонального розвитку і житлово- комунального господарства; курортів і туризму; культури; аграрної політики і продовольства; соціальної політики; освіти і науки, молоді і спорту; охорони здоров’я.

2. Республіканські комітети Автономної Республіки Крим: з тран­спорту і зв’ язку; палива, енергетики та інноваційної політики; із зе­мельних ресурсів; з будівництва і архітектури; у справах міжнаціональ­них відносин і депортованих громадян; з охорони культурної спадщи­ни; з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства; з інформації; з охорони навколишнього природного середовища; з лісо­вого і мисливського господарства.

3.  Інші органи виконавчої влади в Автономній Республіці Крим: Головне управління зовнішніх зв’язків і міжрегіонального співробіт­ництва Ради міністрів АРК; Головне управління по матеріальному резерву, оборонно-мобілізаційній роботі і цивільному захисту населен­ня Ради міністрів АРК; Республіканська державна інспекція закупівель і якості сільськогосподарської продукції при Раді міністрів АРК; Головне управління капітального будівництва при Раді міністрів АРК; Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин і устатку­вання при Раді міністрів АРК; Державний архів в АРК.

4.  Органи виконавчої влади із спеціальним статусом: Фонд майна АРК; Постійне представництво АРК в столиці України м. Києві.

Гранична чисельність республіканських та інших органів виконав­чої влади АРК — 955 одиниць, їх утримання фінансується з республі­канського бюджету АРК

Міністерства АРК є республіканськими органами виконавчої влади, які забезпечують виконання повноважень Ради міністрів АРК по реалізації державної політики у відповідній сфері. Вони здійсню­ють свої повноваження через відповідні структури районних держ­адміністрацій і виконавчих комітетів місцевих рад і діють на підставі положень, які затверджуються урядом АРК. У межах своїх повно­важень міністерства видають накази, організовують і контролюють їх виконання.

Міністерство очолює міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Верховної Ради АРК за поданням Голови Ради міністрів АРК за узгодженням з Постійним Представ­ником Президента України в АРК. Міністр здійснює керівництво дорученою йому сферою діяльності і несе персональну відповідаль­ність перед Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК. Граничну чисельність центрального апарату, структуру, штатний розпис міні­стерства затверджує уряд АРК. Міністр має перших заступників, яких за його поданням призначає Голова Ради міністрів АРК. Обов’язки заступників, повноваження структурних підрозділів міністерства визначає міністр.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій по голов­них напрямах діяльності, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань у міністерстві може бути створена наукова рада з вчених і висококваліфікованих спеціалістів. У міністерствах з урахуванням специфіки їх діяльності можуть утворюватися й інші до­радчі і консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує міністр.

Для узгодженого вирішення питань, які належать до компетенції міністерств, координації дій структурних підрозділів, вироблення ре­комендацій по найважливіших напрямах їх діяльності створюються колегії, склад яких затверджується урядом АРК за поданням міністра. До складу колегії входить міністр, який за посадою є її головою, його заступники, інші працівники міністерств і республіканських комітетів, вчені, фахівці галузі. Колегія правомочна при наявності 2/3 її складу. Її рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на за­сіданні членів колегії і проводяться в життя наказами міністра.

Республіканські комітети Автономної Республіки Крим є респу­бліканськими органами виконавчої влади АРК, вони підпорядковані Раді міністрів АРК і забезпечують проведення в життя державної по­літики у відповідній сфері суспільних відносин. Функції управління і державного контролю у відповідній галузі республіканські комітети здійснюють на території АРК.

Республіканський комітет очолює голова, який призначається і звільняється з посади Верховною Радою АРК за поданням голови уряду АРК і за узгодженням з Постійним Представником Президента

України в АРК та відповідним центральним органом виконавчої влади. У структурі республіканських комітетів можуть створюватися струк­турні підрозділи. Республіканські комітети при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з відповідними підрозділами республікан­ських органів виконавчої влади АРК, місцевих органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян. Керівники місцевих державних адміністрацій в АРК при­значаються на посади і звільняються з посад Президентом за поданням Кабінету Міністрів України, погодженим з Головою Верховної Ради АРК і Головою Ради міністрів АРК, Постійним представником Пре­зидента України в АРК.

 

 

Питання для самоперевірки


  1. Визначте систему органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
  2. Якою є структура та порядок формування Ради міністрів Автономної Республіки Крим?
  3. Розкрийте основні функції та повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
  4. Назвіть основні організаційні форми діяльності Ради міні­стрів Автономної Республіки Крим.
  5. У чому полягає метод координації в діяльності Ради міні­стрів Автономної Республіки Крим?
  6. Розкрийте метод вироблення рішень у діяльності Ради міні­стрів Автономної Республіки.
  7. Визначте правову основу організації і діяльності апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
  8. Дайте загальну характеристику функцій Управління спра­вами Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
  9. Розкрийте особливості організації роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
  10. Що таке Республіканські комітети Автономної Республіки Крим?