Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим - § 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Основною організаційною формою роботи Ради міністрів АРК є засідання, які проводяться, як правило, два рази на місяць і є право­мочними за умови присутності більшості її складу. Порядок проведен­ня засідань регулюється Регламентом роботи Ради міністрів АРК. Голо­ва Ради міністрів АРК здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду на засіданнях, веде засідання, підписує акти Ради міністрів АРК і організує контроль за їх виконанням. Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови, рішення і розпорядження, обов’язкові до виконання на всій території республіки. її постанови приймаються більшістю голосів від складу Ради міністрів АРК. У випадку рівного поділу голосів вирішальним є голос Голови Ради міністрів АРК. Акти Ради міністрів АРК підписуються її Головою протягом 14 днів після їх прийняття і публікуються в офіційному дру­кованому виданні Ради міністрів АРК «Кримська газета», а також в офіційному друкованому виданні Верховної Ради АРК — Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим. Файлові варіанти актів Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК підлягають розміщенню в комп’ютерній правовій інформаційно-пошуковій систе­мі нормативних актів АРК.

Постанови Ради міністрів АРК набирають чинності через 10 днів після їх офіційного опублікування, якщо інший строк не встановлено у самих актах, але не раніше дня їх опублікування. Розпорядження Ради міністрів АРК — з моменту прийняття, якщо інший строк не встановлено в розпорядженні.

Методи роботи Ради міністрів АРК спрямовані на впорядкування діяльності структурних підрозділів, посадових осіб, працівників ви­конавчих органів АРК. Серед них необхідно виділити: планування, координацію діяльності, вироблення рішень, організацію виконання рішень, контроль за їх виконанням, інформаційне забезпечення, робо­ту з кадрами.

Рада міністрів АРК розробляє комплексні плани соціально- економічного і культурного розвитку АРК і спеціальні (тематичні) плани розвитку окремих сфер суспільних відносин. Планування може бути поточним і перспективним.

Метод координації широко застосовується в роботі Ради міністрів АРК. Відповідно до функціональних обов’язків Голова уряду коорди­нує роботу своїх перших заступників, заступників, міністра Ради мі­ністрів АРК, безпосередньо координує і контролює діяльність міні­стерства фінансів і міністерства економіки АРК, фонду майна АРК, трьох головних управлінь і двох управлінь, прес-служби, відділу кон­тролю Управління справами Ради міністрів АРК. Перші заступники, заступники Голови Ради міністрів АРК, міністр Ради міністрів АРК координують діяльність відповідних міністерств, республіканських комітетів та інших органів виконавчої влади.

Метод вироблення рішень має важливе значення для ефективної роботи Ради міністрів АРК. Реалізуючи свої функції і повноваження, Рада міністрів АРК приймає велику кількість рішень, які оформлю­ються відповідними актами. Процес вироблення рішень включає в себе: а) постановку проблеми; б) аналіз можливих варіантів вирішен­ня проблеми; в) підготовку і оформлення проекту рішення; г) прийнят­тя рішення.

Метод організації виконання рішень відіграє ключову роль у ді­яльності Ради міністрів АРК. Головна складова організації виконання рішень є їх юридичне, матеріально-фінансове та організаційно-технічне забезпечення. Метод контролю Рада міністрів АРК здійснює шляхом перевірок, заслуховування звітів і доповідей, вивчення матеріалів, звернень громадян тощо. У роботі Ради міністрів АРК широко засто­совується метод інформаційного забезпечення, який включає в себе збір, обробку і оцінку інформації.

Важливе значення для ефективності роботи Ради міністрів АРК має метод роботи з кадрами. Рада міністрів АРК щорічно затверджує план роботи з кадрами, який включає заходи по підготовці і перепід­готовці управлінських кадрів, удосконаленню роботи з кадровим ре­зервом, підвищення кваліфікації, покращення системи заохочень і накладення стягнень.