Печать
PDF

Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим


§ 1. Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної  Республіки Крим

§ 2. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим

§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної  Республіки Крим

§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади  Автономної Республіки Крим

 

 

§ 1. Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів АРК, яка формується Верховною Радою АРК на строк її повноважень, підконт­рольна, підзвітна і відповідальна перед нею. Рада міністрів АРК не вхо­дить до системи органів державної виконавчої влади. Аналіз чинного законодавства України дозволяє зробити висновок, що до її складу вхо­дять: Голова Ради міністрів АРК, його заступники, міністри і голови республіканських комітетів. Згідно з ч. 4 ст. 136 Конституції України повноваження, порядок формування і діяльності Ради міністрів АРК визначаються Конституцією і законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради АРК з питань, віднесених до її компетенції.

Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК і за погодженням з Президентом України. Заступники Голови Ради міністрів АРК, міністри і голови республіканських комітетів АРК призначаються на посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Ради міністрів АРК.

Голова Ради міністрів АРК, його заступники, міністри і голови рес­публіканських комітетів можуть бути достроково звільнені Верховною Радою АРК з посад у випадках:

а) особистої письмової заяви про до­строкове звільнення з посади;

б) неналежного виконанням ними своїх обов’язків;

в) порушення Конституції України, Конституції АРК, за­конів України, нормативно-правових актів Верховної Ради АРК.

Верховна Рада АРК за пропозицією її Голови, не менше п’яти по­стійних комісій або 1/3 депутатів від загального складу має право не більше двох разів на рік заслуховувати звіт з окремого напряму діяльності Ради міністрів АРК, звіти окремих міністерств, республіканських комітетів.

Якщо за результатами звіту діяльність уряду АРК буде визнана неза­довільною, Верховна Рада АРК має право, у зв’язку з висловленням не­довіри, прийняти рішення про його відставку або про звільнення з посади Голови Ради міністрів АРК. Якщо за результатами звіту буде визнана не­задовільною робота з окремих напрямів діяльності Ради міністрів АРК або окремих міністерств і республіканських комітетів АРК, Верховна Рада АРК має право прийняти рішення про звільнення заступника Голови уряду АРК, міністра або голови республіканського комітету АРК. Верхов­на Рада АРК може висловити недовіру Голові Ради міністрів АРК або окремим її членам у зв’язку з неналежним виконанням ними своїх обов’ язків, порушенням Конституції України, Конституції АРК, законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради АРК.

При звільненні з посади заступника Голови Ради міністрів АРК на його посаду Голова Ради міністрів на строк не більше одного місяця призначає з числа міністрів або голів республіканських комітетів тим­часово виконуючого обов’ язки заступника Голови Ради міністрів АРК. При звільненні з посади міністра, голови республіканського комітету АРК обов’язки звільненої особи тимчасово, не більше одного місяця, виконує перший заступник, а в разі його відсутності — заступник. Голова Ради міністрів АРК протягом двох тижнів зобов’ язаний подати пропозиції про кандидатуру для призначення на посаду, що звільни­лася. У випадку відхилення Верховною Радою АРК запропонованої кандидатури він вносить протягом двох тижнів нову кандидатуру.

З питань виконання державних функцій і повноважень Рада міні­стрів АРК, Голова Ради міністрів АРК, його заступники, керівники міністерств і республіканських комітетів АРК підзвітні і підконтроль­ні Кабінету Міністрів України, а керівники місцевих державних адмі­ністрацій — Раді міністрів АРК.