Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим - § 2. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим PDF Печать
Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

 

§ 2. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Рада міністрів АРК є виконавчим органом Автономної Республіки Крим і здійснює виконавчі функції та повноваження в межах своєї компетенції. Конституція АРК виокремлює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного відання АРК, а також державні виконавчі функції, делеговані відповідно до Конституції України. Класифікація функцій Ради міністрів АРК можлива за об’єктами та формами (способами) діяльності.

Здійснюючи нормотворчу функцію, уряд АРК у межах своєї ком­петенції приймає акти нормативного характеру, які регулюють відно­сини в різних сферах суспільного розвитку. У межах установчої функ­ції уряд АРК створює координаційні ради, організаційні комітети, міжвідомчі і регіональні комісії, робочі групи. Здійснюючи контроль­ну функцію, Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції має право скасовувати акти міністерств і республіканських комітетів АРК, інших підвідомчих їй органів, а з питань виконання державних функцій і повноважень — акти місцевих державних адміністрацій, якщо вони прийняті з порушенням Конституції України, законів України, актів Президента, постанов Кабінету Міністрів України. У рамках організаційно-розпорядчої функції уряд АРК здійснює управління майном, яке перебуває на її балансі, засновує свій друкований орган, здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією АРК, закона­ми України, актами Верховної Ради АРК, прийнятими в межах її ком­петенції.

Економічну, соціальну, екологічну та інші об’єктні функції Рада міністрів АРК здійснює в процесі вирішення питань:

1) розвитку економіки;

2) планування економічного і соціального розвитку;

3) фінансової, кредитної та цінової політики;

4) промисловості;

5)   паливно-енергетичного комплексу;

6) сільського господарства;

7)  землеустрою;

8) лісового господарства;

9) водогосподарського будів­ництва і зрошуваного землеробства;

10) організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму;

11) управління санаторно- курортними і туристичними комплексами;

12) зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зв’язків;

13) транспорту, зв’язку і дорожньо­го будівництва;

14) житлово-комунального господарства і благоу­строю, архітектури і містобудування;

15) торговельного і побутового обслуговування населення;

16) організації та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам’яток історії та культури;

17) полі­графії та видавничої справи;

18) охорони навколишнього природного середовища;

19) організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров’ я, фізичної культури і спорту;

20) праці, її оплати, умов і охорони праці,соціальних питань та зайнятості населення, соціального захисту на­селення;

21) забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян;

22) міжнаціональних відносин;

23) молодіжної по­літики, охорони материнства і дитинства;