Печать
PDF

Розділ ХІІІ Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової інтеграції інформації в боротьбі зі злочинністю - § 5. Кримінологічні організації світу і статистичні дослідження

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 5. Кримінологічні організації світу і статистичні дослідження

ООН є найголовнішим міжнародним органом, на який покладено завдання здійснення єдиної кримінальної політики в усьому світі. Без­посередньо формує останню й розробляє рекомендації з контролю над злочинністю Комісія ООН із запобігання злочинності і кримінальної юстиції, створена в 1992 р. у складі Економічної й соціальної ради ООН (ЕКОСОР). До цієї Комісії входять представники 40 держав. Вона планує заходи ООН з питань контролю злочинності, зокрема щодо таких видів злочинів, як організована, економічна злочинність, від­мивання «брудних» грошей, готує матеріали для проведення періодич­них Конгресів ООН.

У 1971 р. ООН заснувала Комітет із запобігання злочинності і бо­ротьби з нею, в обов’язки якого входять: надання доповідей по різних системах боротьби зі злочинністю у світі і поводження з правопоруш­никами, проведення статистичного аналізу, підготовка конгресів ООН

із запобігання злочинності. На всіх конгресах ООН, які проводяться кожні п’ять років, велике значення надається вивченню тенденцій у динаміці злочинності, проблемам її прогнозування, плануванню за­ходів протидії, уніфікації статистичних показників.

Перший всесвітній облік злочинності ООН провела 1977 р.

Результати огляду Організації Об’єднаних Націй регулярно пред­ставляються на конгресах Організації Об’єднаних Націй із запобіган­ня злочинності і кримінального правосуддя і знаходять відображення в глобальній доповіді із злочинності і правосуддя, яка містить також дані, отримані з матеріалів віктимологічного огляду.

Однак головною проблемою до цього часу залишається питання про те, яким інструментом для вимірювання міжнародних кримінально- статистичних даних та їх порівняння слід користуватись, тобто про­блема полягає в методиці вивчення злочинності, яка в кожній країні є своя.

Згідно з доповіддю Генерального секретаря ООН на ХІ Конгресі ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя (Бангкок, 2005), щоб створити надійну базу даних про злочинність у всіх її фор­мах, необхідно приділяти більше уваги методам збирання інформації, включаючи сприяння проведенню віктимологічних оглядів у країнах, що розвиваються, і загальному вдосконаленню статистичних даних про злочинність.

З метою створення потенціалу в цій галузі статистичний відділ Секретаріату нещодавно оприлюднив Керівництво зі створення систе­ми статистики кримінального правосуддя. З метою визначення пріо­ритетів у галузі статистики злочинності Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності (ЮНОДК) разом з Євро­пейською економічною комісією (ЄЕК) провело в Женеві 3-5 листопада 2004 р. нараду з питань статистики злочинності. Особливу увагу на ній було приділено розробці рекомендацій і визначенню пріоритетів з метою вдосконалення процедур оцінки показників злочинності в меж­ах оглядів, а також узгодженню порядку денного майбутньої діяльнос­ті в галузі розробки стандартів і керівних принципів для їх викорис­тання в офіційній статистиці.

На підставі цих двох головних джерел даних проводиться подаль­ша робота з розробки показників та індексів, за допомогою яких мож­на було б аналізувати явища, пов’язані із злочинністю, і виявляти умови, що сприяють зростанню злочинності або дають змогу поперед­жувати її.

ООН має можливість відслідковувати глобальні тенденції злочин­ності у світі, у його окремих регіонах та групах країн, прогнозувати злочинність на найближче і віддалене майбутнє, своєчасно розробляти рекомендації з уніфікації кримінального законодавства, стратегію за­побігання злочинності і боротьби з нею. Держави-члени отримують базу даних для порівняння своєї злочинності зі злочинністю інших країн і світу в цілому, для стимулювання уніфікації системи криміналь­них діянь і використання світового досвіду з контролю над злочинніс­тю. Єдиний фронт проти злочинності — невідкладне завдання най­ближчого майбутнього. Юридична міжнародна статистика може нада­ти необхідну інформацію для її вирішення.

Далі стисло охарактеризуємо роботу найвідоміших кримінологіч­них установ Європи, чільне місце в дослідженнях яких належить статистичним розвідкам.

У межах Програми ООН із запобігання злочинності і кримінальної юстиції створено мережу кримінологічних науково-дослідних інсти­тутів. Серед європейських установ найбільш важливими є Центр ООН з міжнародного запобігання злочинності (CICP), що знаходиться у Від­ні. Його основними завданнями є: запобігання злочинності, проведен­ня досліджень щодо ефективності функціонування органів криміналь­ної юстиції та реформи кримінального права. Особлива увага приді­ляється транснаціональній організованій злочинності, проблемам протидії корупції і торгівлі людьми. Завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій Центр має найширшу електронну базу ста­тистичних даних по різних країнах, публікацій з різних аспектів зло­чинності, але в першу чергу документів ООН з цієї проблематики, а також інформацію щодо партнерських організацій. Центр плідно співробітничає з відомим у всьому світі міжрегіональним інститутом ООН з досліджень злочинності і юстиції (ЮНІКРІ), що знаходиться в Турині (Італія). Основними науковими інтересами ЮНІКРІ є порів­няльні дослідження.

У Гельсінкі (Фінляндія) знаходиться ще одна відома установа — Європейський інститут із запобігання злочинності й контролю над нею (HEUNI). З 1981 р. інститут є тією ланкою, що об’єднує мережу інсти­тутів, які діють у рамках Програми ООН із запобігання злочинності і кримінальної юстиції. Інститут проводить конференції, організовує курси підвищення кваліфікації практичних працівників кримінальної юстиції, публікує тематичні збірники наукових праць, у яких висвіт­люються результати останніх досліджень, проведених ученими інсти­туту й науковцями інших європейських країн. Усе ж таки головною в діяльності цього закладу є робота груп експертів, які готують допо­віді щодо сучасних тенденцій розвитку злочинності та її окремих видів, а також впливу на них різних запобіжних заходів. Важливим є те, що після завершення досліджень урядам різних країн Європи надаються рекомендації. Саме у Фінляндії роль дослідників-експертів є достатньо впливовою, багато політичних рішень приймається саме з огляду на їх висновки.

Серед європейських інституцій, крім вищезгаданих наукових уста­нов, вагому роль відіграє Європейський комітет з проблем злочиннос­ті (ЕССР), який розробляє проекти конвенцій (кримінально-політичних рекомендацій), а також Рада міністрів юстиції і внутрішніх справ кра­їн — членів ЄС. Оскільки однією з цілей Шангенської угоди між єв­ропейськими країнами є запобігання і протидія злочинності, Рада кожні два місяці обговорює проблему розвитку і впровадження загаль­ної кримінальної політики. Із багатьох питань провадяться консульта­ції з Європейським парламентом.

Рішенням Ради Європи у 2001 р. засновано Європейську мережу запобігання злочинності (EUCPN). Метою її діяльності проголошено розвиток різних аспектів запобігання злочинності на місцевому й на­ціональному рівнях. У процесі реалізації цієї мети Європейської ме­режі найбільша увага приділяється таким складникам злочинності, як злочинність неповнолітніх, злочинність у великих містах і злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Основними її діями є при­скорення кооперації, контактів, обмінів інформацією, виявлення про­галин у певних сферах знань, організація спільних зустрічей, розпо­всюдження цільової інформації серед країн — членів ЄС. Важливою в діяльності Мережі є тісна співпраця між ученими і практичними працівниками для заповнення прогалин, що існують між цими двома агентами.

З кожним роком у європейських країнах збільшується кількість суб’єктів запобігання злочинності. Крім традиційних — правоохорон­них органів — нові групи державних і приватних установ залучають­ся до такої діяльності, серед яких муніципалітети, міністерства освіти й соціальної допомоги, представники індустрії, у тому числі будівель­ні корпорації, громадські організації, приватні особи та ін.

Безумовно, і в європейських країнах чималою є проблема втілення теоретичних знань у практичну площину. Мережа здійснює зусилля щодо поширення знань серед усіх зацікавлених організацій-партнерів, надає роз’яснення, що дедалі збільшує чисельність користувачів ін­формації.

Найвідомішою кримінологічною установою Німеччини вважають Інститут зарубіжного й міжнародного кримінального права М. Планка, що знаходиться у м. Фрайбург. Інститут є незалежним від місцевого університету, складається з двох підрозділів — кримінального права і кримінології. Останній співпрацює з німецькими міністерствами, Європейською комісією, з відділом ООН з питань наркотиків і зло­чинності. Більшість досліджень інституту присвячена європейським і міжнародним темам, включаючи проблеми соціальних змін, контроль над злочинністю, систему покарань та її ефективність, політику проти незаконного обігу наркотиків тощо.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення міжнародної правової статистики та назвіть її суб’єкти в рамках ООН.

2. Охарактеризуйте стан кримінально-правової статистики у деяких країнах Європи, США, СНД.

3. Яка роль статистики у проведенні наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинністю в країнах світу?

 

Завдання 1. Знайдіть схожість і відміну в організації та стані кримінально- правової статистики України і США.

Завдання 2. Перерахуйте складнощі уніфікації міжнародної кримінально- правової статистики.