Печать
PDF

Розділ ХІІІ Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової інтеграції інформації в боротьбі зі злочинністю - § 2. Основні міжнародні статистичні організації

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 2. Основні міжнародні статистичні організації

Різноманітність статистичних показників, які надають окремі держави з міжнародної правової статистики, спричинила необхідність створення спеціальних організацій, які збирають і обробляють відо­мості про стан правопорядку в окремих державах і в цілому у світі. Ці організації можуть бути як національними, так і інтернаціональ­ними.

Міжнародні статистичні організації не тільки розробляють статис­тичну методологію і програми спостережень, але й збирають і опра­цьовують статистичні дані. Серед міжнародних організацій найважли­віше значення мають статистичні органи Організації Об’єднаних Націй. Головними є Статистична комісія ООН та Статистичне бюро Секрета­ріату ООН.

Статистична комісія ООН (створена у 1946 р.) керує методоло­гічною роботою, координує статистичну діяльність спеціалізованих органів, узагальнює та аналізує досвід окремих країн, розробляє між­народні стандарти та здійснює допомогу країнам у проведенні статис­тичних досліджень. Вона підпорядкована Економічній та соціальній раді ООН (ЕКОСОР) і є однією з десяти її функціональних комісій. До складу комісії входять 24 країни-члени, які обираються ЕКОСОР на чотирирічний період. На сьогодні з країн СНД членами комісії є Укра­їна та Російська Федерація.

Статистичне бюро Секретаріату ООН — виконавчий орган, в основу діяльності якого покладено рекомендації Статистичної комі­сії ООН. Бюро збирає, обробляє, аналізує та публікує дані з міжнарод­ної статистики, які надають окремі країни.

Статистичну діяльність також здійснюють такі інституції: Між­народна організація праці (ILO); Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO); Організація Об’єднаних Націй з питань осві­ти, науки та культури (UNESCO); Міжнародний валютний фонд (IMF); Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO) та ін.

Статистичне бюро Секретаріату ООН видає: статистичний щоріч­ник ООН (Statistical Yearbook); щомісячний статистичний бюлетень (Monthly bulletin of Statistics); демографічний щорічник (Demographic Yearbook); щорічник статистики національних рахунків (Yearbook of national accounts Statistics).

Діяльність урядів, громадських інститутів і приватного сектору багато в чому залежить від достовірності та порівнянності статистич­них даних на національному й світовому рівнях, і Організація Об’єднаних Націй є глобальним координаційним центром статистич­них даних із моменту свого заснування. Статистичний відділ Секрета­ріату, що керується Статистичною комісією, є міжурядовим органом Організації Об’єднаних Націй у галузі статистики, надає користувачам усього світу широкий асортимент статистичної продукції та послуг.

Статистична комісія за підтримки відділу розробляє статистичні методики в галузі зведених господарських показників, соціальних і гендерних показників, торгівлі, екологічної статистики, а також де­мографічної статистики, включаючи переписи населення та житлово­го фонду, вибіркові обстеження, статистику природного руху населен­ня і реєстрацію громадянських станів.

У 1973 р. було засновано Міжнародну асоціацію статистичних об­стежень (the International Association of Survey Statisticians — IASS) як одну із секцій Міжнародного статистичного інституту з метою сприя­ти вивченню та розвитку теоретичних і практичних засад вибіркових обстежень та переписів, підвищення зацікавленості щодо проблем об­стежень та переписів з боку фахівців-статистиків, урядів і суспільства в різних країнах світу.

Статистика ООН та її спеціалізованих установ — це система ста­тистичної інформації, яка характеризує основні тенденції розвитку всіх країн, регіонів і світу в цілому на підставі міжнародних рекомендацій з однакового числення і єдиних класифікацій.

На європейському рівні головною статистичною організацією є Євростат. Євростат (англ. Eurostat) — це статистична служба Євро­пейського Союзу, яка займається збиранням статистичної інформації у державах — членах ЕС та гармонізацією статистичних методів, що використовуються цими країнами. Офіс Євростату знаходиться в Люк­сембурзі. У даний час Євростат обробляє інформацію, отриману від національних статистичних служб, приводить її до єдиних стандартів та публікує результати. Євростат було створено у 1953 р. як статистич­ну службу Європейського об’єднання вугілля та сталі. З часом список завдань служби розширився, і в 1958 р. на її основі був сформований генеральний директорат. Головним завданням директорату було забез­печення інших генеральних директоратів Еврокомісії, а також інших європейських інститутів статистичною інформацією, необхідною для формування, реалізації та аналізу політики, яка ними проводиться.

З розвитком Євросоюзу велика увага стала приділятися завданню гармонізації статистичних методів, які використовуються країнами — членами ЄС, а також країнами-кандидатами. Євростат не займається безпосереднім збиранням статистичних даних — ця робота викону­ється статистичними службами країн. Зібрана національними служба­ми інформація обробляється Євростатом, приводиться до єдиних стандартів та публікується. З метою вироблення єдиних статистичних стандартів Євростат тісно співробітничає з національними службами статистики країн ЄС.

Генеральному директору Eurostat підпорядковані сім директорів, які є відповідальними за різні галузі діяльності: ресурси; статистичні методи та інструменти, публікації; державну та загальноєвропейську статистику; економіку та регіональну статистику; сільське господар­ство та екологію; соціальну статистику та інформаційне співтовари­ство; бізнес-статистику.