Печать
PDF

Розділ V Зведення та групування статистичних даних - § 6. Поняття про статистичні таблиці

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 6. Поняття про статистичні таблиці

Наочним способом графічного відображення розподілу одиниць сукупностей є статистичні таблиці.

Статистична таблиця — це спосіб графічного відображення статис­тичної інформації у вигляді взаємозалежних даних рядків та колонок.

Статистична таблиця містить ряд горизонтальних рядків і верти­кальних граф (колонок, стовпчиків). Складовими елементами таблиці є також загальний, бокові і верхні заголовки. Загальний заголовок роз­криває головний зміст даних таблиці. Бокові колонки розкривають зміст рядків, а верхні — зміст колонок.

Інформація таблиці складається з двох елементів — підмета та присудка. Підмет статистичної таблиці — це об’єкти (явища), які описуються даними таблиці. Як правило (але не обов’язково), зміст підмета наводиться у лівій частині таблиці і розшифровує наймену­вання рядків. Присудок статистичної таблиці — це об’єкти (явища, властивості), якими характеризується підмет. Присудок формує зміст граф, а розшифровується їх назвами.

Числові дані, розташовані по горизонталі, утворюють рядки табли­ці, а числові дані, розташовані по вертикалі, — графи таблиці. Пере­тинання рядків та граф являють собою клітини таблиці, які разом без наведених даних вважаються макетом таблиці. Приклад макета статис­тичної таблиці наведено на рис. 2.

 

Таблиці залежно від структури підмета поділяються на три види: прості, групові та комбінаційні.

Простими називаються таблиці, у підметі яких указується перелік об’єктів, хронологічних дат, адміністративних або територіальних одиниць без їхнього групування. До простої таблиці, зокрема, буде віднесена та­блиця про показники, що характеризують роботу декількох районних прокуратур. Груповими називаються таблиці, підмет яких розбито на групи за якоюсь однією ознакою. Комбінаційними називаються таблиці, у підметі яких здійснюється групування за двома або більше ознаками, узятими в поєднанні (комбінації). Можна, наприклад, групувати злочинців за видах скоєних злочинів з урахуванням інших ознак (стать, вік і т. ін.).

Вимоги до побудови таблиць.

1.  Таблиця повинна бути невеликою за розміром (бажано в межах однієї сторінки). За таких умов її легше сприймати та аналізувати.

2.  Заголовки таблиці треба формулювати змістовно та стисло для однозначного їх сприйняття.

3.  Якщо таблиця розміщена не на одній сторінці, то на її початку рядки та графи доцільно пронумерувати, а означену нумерацію вико­ристовувати при оформленні наступних частин без повторення пер­винних назв структурних елементів таблиці.

4.  Числові дані таблиці повинні бути округлені з однаковою точ­ністю: до 0,1; до 0,01; до 0,001 і т. д.

5. Якщо явище не виявлено, то в таблиці ставиться знак «—» (тире). Якщо відсутні дані про розмір явища, то вказують «нема відомостей» або ставлять три крапки: «...». У клітинах, які не підлягають заповне­нню, проставляється знак «Х» або «0».

6.  З усіх сторін таблиця повинна бути замкнена і за формою являти собою прямокутник.

7.  Доцільно вказувати підсумки даних таблиці.

8. Неоднозначні дані, з приводу яких можуть виникнути непорозу­міння, повинні бути роз’яснені у примітках до таблиці.

Статистичні таблиці вельми поширені у практичній діяльності правоохоронних органів як основний засіб узагальнення первинних матеріалів.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення статистичного зведення і назвіть його види.

2. Назвіть види статистичного групування і які завдання вирішують за його допомогою.

3. Розкрийте суть типологічного, структурного і аналітичного групування.

4. Дайте визначення класифікації в правовій статистиці і перерахуйте осно­вні види класифікацій у кримінально-правовій, цивільно-правовій і адміністративно-правовій статистиці.

5. Дайте визначення поняття «статистичні ряди розподілу» та охарактери­зуйте їх види.

6. Що таке статистична таблиця і з яких елементів вона складається?

 

Завдання 1. Побудуйте макет статистичної таблиці про кількість засуджених, де підметом є відомості про їх стать та вік, а присудком — відо­мості про вид покарання та його розмір. До якого виду належить така таблиця?

Завдання 2. Побудуйте макет статистичної таблиці, яка характеризуватиме розподіл засуджених за соціальним статусом, наявністю судимос­тей і видами покарань. Що тут буде підметом і присудком і до якого виду належатиме така таблиця?

Завдання 3. Побудуйте макет статистичної таблиці, яка характеризуватиме роз­поділ засуджених за статтею та наявністю судимостей. Що тут буде підметом і присудком і до якого виду належатиме така таблиця?